Avtalsområden - Affärsjuridiska avtal

Kontakta mig Läs mer om Affärsjuridiska avtal i Zeteo

Aktieägaravtal

Ett av affärsjuristens viktigaste avtal. Här finns tre varianter; flerpartsavtal, tvåpartsavtal med lika ägande samt tvåpartsavtal med majoritetsägande. Författare: Christer Danielsson
 

Anställningsavtal

Behandlar anställningsavtal för arbetare, tjänstemän och chefer samt VD. Både för företag med och utan kollektivavtal. Författare: Toivo Öhman, Raoul Smitt

Bolagsrätt – kapitalanskaffning

Innehåller avtal för fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner respektive konvertibler samt vinst- och kapitalandelslån.  Författare: Svante Johansson

Bolagsrätt – minskning av aktiekapital

Behandlar fyra situationer och avtalstyper – minskning av aktiekapital, likvidation, fusion samt fission. Författare: Svante Johansson
 
 

Distributionsavtal

Innehåller mallar för agentavtal och återförsäljaravtal. Såvitt gäller modellavtalen för agentavtal tar två av dem sikte på handelsagenturer som faller under tillämpningsområdet för lagen om handelsagentur, medan en av dem tar sikte på ett rättsförhållande där lagen inte är tillämplig. Författare: Jonas Näsman, Lars Henriksson

Finansiering och säkerhet

Ger vägledning och erbjuder modellavtal för facilitetsavtal, med versioner för fastighetsförvärv, företagsförvärv samt rörelsefinansiering, och pantavtal, med versioner för pantbrev i fastighet, företagshypotek respektive lös egendom. Författare: Lars Isacsson

Fullmakter och annan firmateckning

Behandlar och har kommenterade modelldokument för fullmakter och annan firmateckning. Författare: Jon Kihlman

Företagsöverlåtelse

Innehåller utförliga aktieöverlåtelseavtal och rörelseöverlåtelseavtal, men även sekretessavtal, depositionsavtal, tillträdesprotokoll samt nyckeldokumenten för Due Diligence. Författare: Christer Danielsson, Magnus Forssman

Handels- och kommanditbolag

Behandlar och har utförliga modellavtal för handels- och kommanditbolagsavtal. Författare: Jonas Näsman

IT-avtal

Omfattar fyra olika avtal – systemutveckling, licensavtal, support och underhåll samt Saas, software as a service. Författare: Johan Åberg, Tobias Edvardsson

Köp av lös egendom

Innehåller har modellavtal för köpavtal och ramavtal med kommentarer, samt en förteckning över standardavtal. Författare: Jon Kihlman

Köp och hyra av fast egendom

Behandlar huvudsakligen fastighetsöverlåtelseavtal och hyresavtal. Innehåller dessutom modellavtal för därtill förknippade avtal såsom handpenningavtal, tillträdespromemoria, avstående från besittningsskydd, borgensförbindelse etc. Författare: Nils Larsson, Assur Badur

Legal opinions

Legal Opinions är formella rättsliga utlåtanden, beträffande vissa grundläggande förhållanden avseende svenska parter och huruvida avtal är giltiga och kan verkställas i Sverige. Den kommenterade mallen hjälper den som ska avge yttrandet med formalian. Författare: Dan Hanqvist

Licensavtal

Omfattar licensavtal för upphovsrätt, varumärke, patenslicens, samexistens, överlåtelse, option samt sekretessavtal. Författare: Stojan Arnerstål, Magnus Tonell

Uppdrags- och konsultavtal

Behandlar uppdragsavtal samt konsultavtal för immateriella tjänster. Resurskonsultavtal, allmänt uppdragsavtal och IT-utvecklingsavtal samt sekretessavtal och personuppgiftsbiträdesavtal. Författare: Magnus Tonell, Johan Åberg