Allmänna försäljningsvillkor – internettjänster

Allmänna försäljningsvillkor för internettjänster från Norstedts Juridik AB

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller vid abonnemang av internettjänster som tillhandahålls av Norstedts Juridik AB (Nedan ”NJ”).

2. Definitioner

2.1 Med internettjänst avses den (de) abonnemangsprodukt(er) som specificeras i Tjänstebeskrivningen och som NJ tillhandahåller på internet mot betalning.

2.2 Tjänstebeskrivningen återfinns i kundavtalet alternativt den abonnemangsbekräftelse som kund tagit del av i samband med anslutning till tjänsten.

2.3 Definitioner enligt Avtal om abonnemang av internettjänster och Tjänstebeskrivning gäller även för dessa allmänna försäljningsvillkor om annat inte särskilt anges.

3. Omfattning och tillämplighet

3.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor omfattar alla av NJ tillhandahållna internettjänster.

4. Kundens anslutning till internettjänst

4.1 NJ ska tillhandahålla internettjänsten så att kunden får tillgång till denna via internet. Detta förutsätter att kunden har, och under avtalstiden upprätthåller, ett avtal med en internetoperatör som ger kunden tillträde till internet (se även punkt 6) samt att kunden har lämnat uppgifter om IP-nummer till NJ enligt punkt 5 nedan.

4.2 I NJ:s åtaganden för tillgång till internettjänsten innefattas aldrig att svara för support, underhåll, felsökning/felavhjälpning eller liknande åtgärd för kundens mjuk- eller hårdvara vilken inte tillhandahållits av NJ.

5. IP-nummer och inloggning

5.1 Kunden ska, i den ordning NJ anger, lämna upplysningar om sina IP-nummer samt om eventuella förändringar under avtalstiden i till kunden knutna IP-nummer.

5.2 Baserat på de IP-nummer som kunden har lämnat till NJ, ska NJ tillhandahålla inloggning till internettjänsten via IP-nummer. Har kunden fasta IP-nummer kan inloggning ske utan användarnamn och personliga lösen.

5.3 I förekommande fall ska NJ tillhandahålla personliga inloggningsuppgifter till behöriga användare hos kunden i syfte att sådana användare ska kunna nå internettjänsten från t.ex. sin bostad.

5.4 Har kunden, inräknat enskilda användare hos kunden, fått personliga inloggningsuppgifter till internettjänsten, ska kunden se till att sådana uppgifter inte överlämnas eller röjs för utomstående.

6. Kundens tillgång till internet

6.1 Kundens tillgång till internet omfattas inte av NJ:s åtagande enligt avtalet. Detta betyder bl.a. att sådana fasta eller rörliga avgifter som kundens internetoperatör kan betinga sig inte kan avräknas mot pris (abonnemangsavgift) för internettjänsten eller på annat sätt återkrävas av NJ.

7. Utbildning

7.1 NJ, eller dess återförsäljare, tillhandahåller, efter särskild överenskommelse, utbildning i användning av internettjänsten.

8. Provabonnemang

8.1 Ett provabonnemang innebär att NJ, enligt särskild överenskommelse, medger att kunden, under en begränsad tid och ersättningsfritt, får tillträde till internettjänsten i syfte att bekanta sig med tjänsten. Provabonnemang gäller för den tid som anges i överenskommelsen och det upphör vid den överenskomna tidpunkten utan föregående uppsägning.

8.2 För kundens utnyttjande av internettjänsten under provabonnemanget gäller dessa allmänna försäljningsvillkor i tillämpliga delar.

9. Försening

9.1 Leveransförsening inträffar om kunden inte fått tillträde till internettjänsten inom den tid som anges i kundavtalet eller efter skälig tid efter att abonnemangsbekräftelsen erhållits.

9.2 Om leveransförseningen beror på kunden eller på något förhållande på kundens sida, får NJ flytta fram leveransdagen till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt. Har leveransförseningen orsakats av kunden, påverkar senareläggningen inte kundens skyldighet att betala överenskommet pris (abonnemangsavgiften) för internettjänsten.

9.3 Beror leveransförseningen på annan orsak än vad som angivits i punkt 9.2, har kunden rätt att, för den (de) internettjänst(er) som är föremål för leveransförsening, säga upp avtalet till förtida upphörande i enlighet med villkoren i punkt 16.1 och 16.2 nedan.

10. Avbrott

10.1 Efter att kunden fått tillträde till internettjänsten, ansvarar NJ för att kundens avsedda tillträde upprätthålls under avtalstiden.

10.2 Under avtalstiden har NJ, efter föregående varsel, rätt att, helt eller delvis, avbryta kundens tillträde till internettjänsten under kortare tider för underhåll och liknande åtgärder.

10.3 Avbryts kundens tillträde till internettjänsten av ett förhållande på NJ:s sida, och avbrottet inte har sin grund i kundens avtalsbrott, har kunden rätt att, för den (de) internettjänst(er) som är föremål för avbrott, säga upp avtalet till förtida upphörande i enlighet med villkoren i punkt 16.1 och 16.2 nedan.

11. Sekretess

11.1 Parterna förbinder sig att inte för annan avslöja sådan information som berör detta avtal eller som part tagit emot från den andra parten och som är att betrakta som den partens affärshemlighet. Detta gäller dock inte sådan information som kunden enligt lag är skyldig att lämna ut.

12. Behandling av personuppgifter

12.1 NJ behandlar enbart personuppgifter som är relevanta för att uppfylla ändamålet med behandlingen. De primära ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter är:

  • Administration och erbjudande av digitala tjänster
  • Möjliggörande av köp av produkter och tjänster via vår webbplats
  • Kommunikation av produkt- och marknadsföringsinformation
  • Utveckling av våra tjänster genom t.ex. marknadsundersökningar och statistikinsamling

Behandling av personuppgifter som inte görs i syfte att uppfylla något av ovanstående ändamål ska inte genomföras och undviks därför av NJ i möjligaste mån.

12.2 För ytterligare information om behandling av personuppgifter samt information om dina rättigheter som kund eller användare av våra tjänster, hänvisas till NJ:s Personuppgiftspolicy som återfinns på hemsidan.

13. Rättigheter till internettjänst

13.1 All ägande- och upphovsrätt samt alla andra immateriella rättigheter som hänför sig till utvecklande av internettjänsten, sammanställande av innehåll samt enskilt material på internettjänsten tillkommer NJ eller bolagets samarbetspartner.

13.2 Genom avtalet får kunden, en, till avtalstiden begränsad, icke exklusiv nyttjanderätt till internettjänsten. Denna rätt är begränsad till det antal enskilda användare hos kunden som anges i Tjänstebeskrivningen.

13.3 Kundens nyttjanderätt enligt punkt 13.2 innefattar rätt att på avsett sätt använda internettjänsten genom att, via sin(a) dator(er), söka, läsa och göra pappersutskrifter av tillhandahållet material samt, i förekommande fall, till sin(a) dator(er), överföra och lagra tillhandahållet material. Material från internettjänsten får, om annat inte särskilt överenskommits, uteslutande användas för kundens interna och privata bruk. Detta betyder bl.a. att kunden inte har rätt att till utomstående, i tryckt eller elektronisk form, sprida, tillgängliggöra eller överföra material från internettjänsten eller på annat sätt ge utomstående tillträde till internettjänsten. I kundens nyttjanderätt innefattas inte heller rätt att mångfaldiga eller till sin(a) dator(er) överföra hela den sammanställning som internettjänsten representerar.

13.4 Kunden, inräknat varje användare hos kunden, är vid var tid förbjuden att, i ej avsedd ordning, ta bort eller lägga till innehåll till internettjänsten samt att ta bort, förstöra eller ändra uppgift om innehav av patent, upphovsrätt eller annan rätt till internettjänsten.

13.5 Oaktat vad som stadgas i punkten 13.3 och 13.4 ovan har kunden rätt att inom ramen för ett individuellt klientförhållande använda material ur Zeteo, t.ex. i form av utskrifter eller digitala kopior av enstaka textstycken eller dokument.

14. Avtalstid, abonnemangsavgift och betalningsvillkor

14.1 För varje avtalsperiod, vilken, om annat inte särskilt överenskommits, är 12 månader, betalar kunden en abonnemangsavgift. Abonnemangsavgiften anges vid köptillfället i Tjänstebeskrivningen alternativt abonnemangsbekräftelsen.

14.2 NJ förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften. Ändring av abonnemangsavgiften sker genom skriftligt eller muntligt meddelande härom senast 3 månader innan prisförändringen träder ikraft alternativt genom särskild överenskommelse.

14.3 Lagstadgad mervärdeskatt och andra lagstadgade pålagor tillkommer alltid på den vid varje tillfälle överenskomna abonnemangsavgiften.

14.4 NJ fakturerar kunden abonnemangsavgift för internettjänsten, helårsvis alternativt månadsvis, i förskott. Betalning, inklusive mervärdesskatt, ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har NJ rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

14.5 Om inte avtalet sägs upp senast 1 månad före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet automatiskt med ytterligare 12 månader med motsvarande uppsägningstid. Vid förlängning av detta avtal ska NJ vid var tid gällande villkor och priser tillämpas. Uppsägning ska vara skriftlig (e-post eller brev). Automatisk förlängning av avtal gäller ej abonnemang avseende enstaka juridiska e-kurser, som istället automatiskt avslutas efter avtalsperiodens utgång.

14.6 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från och med förfallodagen, med en räntesats per månad motsvarande gällande referensränta plus 8 procentenheter. Vid kundens betalningsdröjsmål har NJ rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning och dröjsmålsränta. NJ har den alternativa rätten att häva köpet, varefter utförda prestationer ska återbäras, samtidigt som NJ har rätt till skadestånd enligt utfyllande rättsregler.

15. Ansvarsbegränsning

15.1 NJ ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av internettjänsten eller information som förmedlas i densamma.

15.2 NJ är även fritt från allt ansvar för skador och förluster, inräknat konsekvenser av att kundens tillträde till internettjänsten hindras tillfälligt eller permanent, till följd av avbrott och störning eller upphörande av kundens uppkoppling mot internet. Hindras kundens tillträde till internettjänsten av ett skäl som – direkt eller indirekt – beror på dennes uppkoppling mot internet, har kunden inte heller rätt att åberopa de påföljder som anges i punkt 16.1 och 16.2 nedan.

16. Förtida upphörande

16.1 Kunden har rätt att, i berörd del, säga upp avtalet till omedelbart upphörande, eller till den dag kunden anger, om leveransförseningen enligt punkt 9.3 eller avbrott enligt punkt 10.3 ovan överstiger 20 arbetsdagar. För att ovanstående ska gälla krävs att kunden skriftligen har uppmanat NJ att fullgöra sin skyldighet att ge kunden tillträde till internettjänsten inom en slutlig frist, som inte får understiga 10 arbetsdagar. Kundens rätt till uppsägning inträder vid utgången av en sådan slutlig frist förutsatt att kunden antingen inte har fått tillträde till internettjänsten eller, när kunden fått tillträde, det finns väsentliga brister i internettjänstens avsedda funktioner.

16.2 Vid kundens uppsägning i enlighet med punkt 16.1, ska NJ återbetala abonnemangsavgift som kunden redan har betalt för berörd internettjänst. Utöver detta är NJ fritt från allt ansvar för skada, inräknat varje skyldighet att lämna ekonomisk ersättning till kunden, till följd av att avtalet, i berörd del, upphör i förtid.

16.3 Vardera parten har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande omden andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig uppmaning, eller
den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningarna, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd.

16.4 Upphör avtalet att gälla i förtid efter NJ:s uppsägning, ska kunden ersätta NJ för därigenom uppkommen skada. Ersättningen ska motsvara den verkliga skadan, dock alltid lägst med ett belopp som motsvarar vad NJ har betingat sig i abonnemangsavgift för berörd internettjänst för återstående del av den annars gällande avtalstiden.

17. Följder av avtalets upphörande

17.1 Kunden har inte rätt att använda internettjänsten efter avtalets upphörande.

17.2 Oavsett skälet till avtalets upphörande, ska villkoren enligt punkt 11, 12, 15 ,18, 20 och 21 i dessa allmänna försäljningsvillkor äga fortsatt tillämplighet mellan parterna.

18. Force majure

18.1 Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser av omständighet utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från andra påföljder.

18.2 Finner part att omständighet som omnämns i punkt 18.1 föreligger, ska detta snarast skriftligen meddelas den andra parten.

18.3 Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 3 månader på grund av omständighet angiven i punkt 18.1, har part rätt att skriftligen frånträda avtalet.

19. Ändringar och tillägg

19.1 NJ har rätt att under avtalstiden genomföra ändringar eller modifieringar av internettjänsten eller dess innehåll.

20. Överlåtelse av avtal

20.1 Kunden har inte rätt att överlåta, helt eller delvis, sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan utan att NJ i förväg gett sitt skriftliga medgivande.

20.2 NJ har rätt att överlåta, helt eller delvis, sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan.

21. Tvist

21.1 Tvist mellan kunden och NJ om tolkning och tillämpning av avtalet ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna.

21.2 I det fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten lösas av allmän svensk domstol enligt svensk rätt.

Ovanstående villkor är daterade 2018-01-04