Digital litteratur i Zeteo

Zeteo erbjuder idag långt över 500 titlar, bland annat lagkommentarer ur vårt Gula och Blå Bibliotek, pärmar i Laghandboksserien, serien Svensk Redovisning, Svensk Juristtidning och Svensk Skattetidning. Lagkommentarerna har ett stort antal länkade referenser till lagtext, förarbeten och rättsfall. Förutom den länkade litteraturen har Zeteo även ett omfattande bibliotek av e-böcker från ledande utgivare av juridisk litteratur som Norstedts Juridik, Iustus Förlag, Liber samt Studentlitteratur.

 

Arbetsrätt och arbetsmiljö

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Anställningsskydd, Lunning, Toijer
Arbetsmiljö, (pkt: Arbetsmiljöansvar, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv), Iseskog
Arbetsmiljölagen, Gullberg, Rundqvist
Arbetsrätt (pkt: Uppsägning av personliga skäl, Uppsägning vid arbetsbrist, Omplacering, Att medbestämmandeförhandla), Iseskog
Arbetstidslagen, Gullberg, Rundqvist, Ewaldsson, Wennerström
Diskrimineringslagen (GB), Fransson, Stüber
Diskrimineringslagen, Göransson, Slorach, Flemström, del Sante
Fackliga förtroendemän, Lunning
Ledighetslagarna. En kommentar, Ericson, Björknäs, Eriksson
Offentlig arbetsrätt, Hinn, Aspegren, Karlson
Personaljuridik, Iseskog
Preskription i arbetsrätten, Ericson, Gärde
Rehabiliteringsansvaret, Broman, Ericson, Öhrn
Semesterlagen, Wikrén
Uthyrning av arbetstagare, Gabinus, Göransson
 
E-BÖCKER
Anställdas integritetsskydd - och dataskyddsförordningen, Grahn, Kjällströ
Anställningsförhållandet (Iustus), Källström, Malmberg
Anställningsskyddslagen, (Studentlitteratur) Bäckström, Wulkan, Wästfelt, Åström
Arbetsmiljölagen (Studentlitteratur), Ericson, Gustafsson
Arbetsmiljörätt och rehabilitering (Liber), Günzel, Zanderin
Arbetsrätt (Liber), Andersson, Edström, Zanderin
Arbetsrätt (Studentlitteratur), Glavå, Hansson
Arbetsrätt i praktiken (Studentlitteratur), Viklund, Wästfelt
Arbetsrätten. En översikt, Sigeman, Sjödin
Arbetsrättslig avtalsrätt, Iseskog
Den kollektiva arbetsrätten, Källström, Malmberg, Öman
Diskrimineringslagen. En lärobok., Gabinus Göransson, del Sante 
Från anställd till konkurrent, Domeij
Förtroendemannalagen (Studentlitteratur), Olauson
Kollektivavtal, Ahlström
Medbestämmandelagen (Studentlitteratur), Holke, Olauson
Semesterlagen (Studentlitteratur), Ericson, Eriksson
Skyddsombudsrätt, Steinberg
Svensk arbetsrätt, Adlercreutz, Mulder
Tidsbegränsade anställningar, Iseskog
 

Associationsrätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Aktiebolagslagen (GB), Skog, Andersson, Johansson
Hembud, förköp och samtycke (GB), Sjöman
Kapitalbrist i aktiebolag (GB), Lindskog
Lagen om ekonomiska föreningar (GB), Mallmén, Andersson, Thorstorp
Lagen om handelsbolag och enkla bolag (GB), Lindskog
Stiftelselagen (GB), Isoz
Svensk kod för bolagsstyrning, Svernlöv
Takeover-reglerna, Skog, Nyström, Sjöman, Ohlsson
 
E-BÖCKER
Aktiebolagets grundproblem (IFRF), Bergström, Samuelsson
Aktiebolagets suppleanter (IFRF), Svernlöv
Aktiebolagslagen. En översikt, Svernlöv
Aktiebolagsrätt, Dotevall
Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt (Iustus), Eklund, Stattin
Aktieägaravtal i praktiken, C. Ramberg
Ansvarsfrihet (IFRF), Svernlöv
Associationsrätt in nuce (Liber), Melin
Bolagsledningens skadeståndsansvar, Dotevall 
Bolagsstämma i svenska aktiebolag, Johansson
Handbok för ekonomiska föreningar, Andersson, Karlsson
Handelsbolag och enkla bolag, Sandström
Introduktion till aktieägaravtal, Stattin, Svernlöv
Kommunal aktiebolagsrätt, Stattin
Om handelsbolag och enkla bolag, Nial, Hemström
Om nyemission, Westermark, Lagercrantz
Publicitet om bolagsbeslut (IFRF), Sandström
Rodhes aktiebolagsrätt, Skog
Samarbete i bolag. Om personbolag, Dotevall
Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, Svernlöv
Svensk aktiebolagsrätt, Sandström
Svensk associationsrätt i huvuddrag, Johansson
Särskild granskning enligt aktiebolagslagen, Lindskog
 

Bank- och finansmarknadsrätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
EU:s marknadsmissbruksförordning m.m. (GB), Schmauch
Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, Hanqvist
Lagarna inom värdepappersrätten (GB), Beckman, Wallin-Norman, inkl. Lagarna om kontoföring av
finansiella instrument och om avvecklingssystem, Wallin-Norman
Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet (GB), Samuelsson, Afrell, Cavallin, Sjöblom
 
E-BÖCKER
Ansvar vid finansiell rådgivning, Lycke, Runesson, Swahn
Handbok för ideella föreningar, Andersson, Karlsson
Effektiv kapitalförvaltning, de Ridder, Råsbrant
Insiderinformation. Hantering och kontroll, Elofsson, Engstedt, Falck, Ljung
Lagen om skydd för företagshemligheter, Fahlbeck
Stiftelsehandboken, Aamisepp, Fagerberg, Lindman, Löfgren Lewin, Sandell
 

Ersättningsrätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Brottsskadelagen (2014:322) (BB), Dereborg, Lindeblad
Försäkringsavtalsrätt (IFRF), Bengtsson
Lagen om försäkringsförmedling (GB), Sundberg, Thomsson, Gransbo
Produktansvarslagen (GB), Blomstrand, Broqvist, Lundström
Skadeståndslagen (GB), Bengtsson, Strömbäck
 
E-BÖCKER
Ersättningar i köprätten, Herre
Försäkringsrätt, Bengtsson
Skada i följd av trafik, Radetzki
Skadeståndsrätt, Hellner, Radetzki
Skadestånd för miljöskada, Bengtsson
 

Familjerätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Föräldrabalken (BB), Walin, Vängby
Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna (GB, Bergquist, Melén
Internationell äktenskapsrätt (GB), Bergquist, Fayad
Sambolagen (BB), Lind
Svensk familjerättspraxis (LHB), Lind, Singer, Teleman
Äktenskapsbalken (BB), Tottie, Teleman
Ärvdabalken, del I (BB), Walin, Lind
Ärvdabalken, del II (BB), Walin, Lind
 
E-BÖCKER
Barnets bästa, Singer
Barnrätt, Cederborg, Warnling-Nerep
Bodelning. Under äktenskap och vid skilsmässa, Teleman
Familjerätten. En introduktion. Wickström, Komujärvi
Familjerätt, Höglund
Förmynderskap, Westma
God man, förvaltare och förmyndare, Holmgård, Wallgren
Namnlagen, Höglund
Om testamentsförordnande, Källström
Rätt arv (Iustus), Brattström, Singer, Jänterä-Jareborg
Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården (Liber), Mattsson
Vårdnad, boende och umgänge, Sjösten
Äktenskap. Samboende. Partnerskap (Iustus), Agell, Brattström
Äktenskapsförord, Teleman
 

Fastighetsrätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Arrendelagen (LHB), Bäärnhielm, Larsson, Gerleman
Bostadsrättslagen, ombildningslagen, omregistreringslagen (GB), Hjorth, Uggla
Expropriationslagen (GB), Dahlsjö, Hermansson, Sjödin
Fastighetsbildningslagen (GB), Bonde, Dahlsjö, Julstad
Fastighetsmäklarlagen, Melin
Hyreslagen (GB), Holmqvist, Thomsson
Jordabalken, Beckman, Bäärnhielm, Cederlöf, Gerleman, Hermansson, Larsson, Lindberg, Millqvist, Synnergren
Jordabalken 7 kap., Larsson, Synnergren
Plan- och bygglagen (LHB), Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson, Hjalmarsson
Tomträtt, Hermansson, Westerlind
 
E-BÖCKER
Allmän fastighetsrätt (Iustus), Victorin, Hager
Bostadsrätt (Iustus), Victorin, Flodin
Entreprenadjuridik, Höök
Hyra av bostad och lokal (Iustus), Björkdahl
Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom (IFRF), Bengtsson, Hager, Victorin
Ideella värden i fastighetsrätten, Bengtsson
Kommersiell hyresrätt, Victorin, Badur, Flodin, Hager
Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken, Larsson, Synnergren
Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning. Hyresnämndens praxis, Andersson, Andersson
Servitut i teori och praktik, Julstad, Vesterlin
Speciell fastighetsrätt Miljöbalken (Iustus), Bengtsson
Upplåtelser för ledningar i praktiken, Larsson, Synnergren
 

Folkrätt och internationell rätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna (IFRF), Pålsson, Hellner
 
E-BÖCKER
EU-rättslig metod, Hettne, Otken Eriksson (red.)
Europarättens grunder, Bernitz, Kjellgren
Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Danelius
Rom II-förordningen (IFRF), Hellner
Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning, Gärde, Nyström
Svensk internationell privat- och processrätt (IFRF), Bogdan
Sverige och folkrätten, Mahmoudi, Bring, Wrange
 

Förmögenhetsrätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Agentlagen (GB), Söderlund, Svarts, Tonell
Avtalslagen (GB), Grönfors, Dotevall
Internationella köplagen, CISC (GB), J. Ramberg, Herre
Kommissionslagen (GB), O. Johansso
Konsumentköplagen (GB), Herre, under medverkan av J. Ramberg
Konsumenttjänstlagen (GB), O. Johansson
Köplagen, (GB), J. Ramberg, Herre
Lagen om skuldebrev m.m. (GB), Walin, Herre
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (GB), Kuttenkeuler
 
E-BÖCKER
Affärstvister och konfliktlösning (Liber), J. Ramberg
Allmän avtalsrätt, J. Ramberg, C. Ramberg
Allmän köprätt, J. Ramberg, Herre
Avtal, Adlercreutz, Mulder
Avtalslagen 2010, C. Ramberg
Betalning, Lindskog
Borgen och tredjemanspant, Walin, Ingvarsson
Borgensliknande säkerhetsrätter, Ingvarsson
Borgenärsskyddet, Myrdal
Civilrätt (Liber), Malmström, Agell, C. Ramberg
Elektronisk signering, Kihlman (red.)
Fel, Kihlman
Fordran och skuld (Iustus), Mellqvist, Persson
Fordringsrätt, Ingvarsson
Fullmakt och immateriella tjänster, Dotevall
Företagsförvärv (Studentlitteratur), Sevenius
Företagshemligheter. En introduktion (Studentlitteratur) Wainikka
Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, Persson, Karlsson-Tuula
Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt (Studentlitteratur) Heidbrink
Handbok i franchisejuridik, Sagell
International Commercial Transactions (Obs, bilagorna ingår inte), Ramberg
Internationella avtal, Svernlöv, Ramberg, Bergstedt Sten, Westin, Rudenstam, Bessman
IT-avtal - särskilt om outsourcing, Lindberg, Kahn, Krouthén
Kapitalmarknadsrätt (Iustus) Karin Eklund, Daniel Stattin
Konsumentens skydd i handeln över landgränser (Iustus), Linton
Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal, Nyström
Kontraktstyper, C. Ramberg
Kredit och säkerhet (Iustus), Lennander
Kreditjuridik (Liber), Dalenius, Edlund, Björkman, Svensson, Svensson, Sundqvist
Kvittning, Lindskog
Köprättens grunder (Liber), Gerhard
Modern affärsrätt, Flodgren, Adestam, Arvidsson, Bogdam, Hettne, Lindell-Frantz, Lindskoug, Maunsbach, Maunsbach, Nyström, Olsson, Samuelsson, Svensson, Wennersten, Westregård Tillagd 16/8 2017
Nationell rätt och internationella köpavtal,  8 u (Studentlitteratur), Gorton, Lindell-Frantz
Ogiltighet och rättsföljd, Ingvarsson
Panträtt, Wallin, Millqvist, H Persson
Person och avtal (Liber), Grauers
Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten, Ramberg
Riskkapital, Nyman
Sakrättens grunder, Millqvist
Samägd egendom, Gregow
Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt, 1 häftet, Hellner, Hager, Persson
Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, 2 häftet, Hellner, Hager, Persson
Standardavtalsrätt, Bernitz
Studier i avtalsrätt, köprätt och transporträtt, Ramberg
Tolkning av kommersiella avtal, Hedwall
Logistikrätt, (Liber), Stöth
 

Hälso- och sjukvårdsrätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Hälso- och sjukvårdslagen, Johnsson
Patientdatalagen – en kommentar, Nymark
Patientlagen, Johnsson
Psykiatrin, tvånget och lagen, Grönwall, Holgersson
 
E-BÖCKER
Hälso- och sjukvårdssekretessen, Krusberg
Patientdatalagen, Nymark
Patientens rätt, Johnsson, Sverne Arvill
Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet (Studentlitteratur), Gustafsson
 

Immaterialrätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Lagarna inom immaterialrätten, Adamsson, Bonthron, Danowsky, Essén, Karlsson, Kylhammar, Lundgren, Olsson, Pehrson, Öster
Upphovsrättslagstiftningen (GB), Olsson, Rosén
 
E-BÖCKER
Att skydda innovationer. Affärer, risker och möjligheter (Studentlitteratur), Wainikka
Copyright, Olsson
Designrätt, Wainikka
Domännamn, Forsman, Söderlund Sause
Domännamnstvister, Edvardsson
Firmarätt, Essén, Adamsson, Kylhammar
Immaterialrätt och marknadsrätt, Hellstadius
Internetpublicering och sociala medier, Edmar
Konstjuridik, Renman Claesson, Wainikka
Lärobok i immaterialrätt, Levin
Medierätt - en handbok, Wetterberg
Molntjänster, Frydlinger, Edvardsson
Patentavtalsrätt, Domeij
Upphovsrättens avtal, Rosén
Varumärkesanvändning, Arnerstål
Varumärket. Strategi och juridik (Studentlitteratur), Mårtenson, Ateva, Svensson
 

Konkurrens- och marknadsrätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Konkurrenslagen (GB), Carlsson, Bergman
Varumärkeslagen (GB), Wessman
 
E-BÖCKER
Den svenska marknadsföringslagstiftningen 17u (Studentlitteratur), Svensson
Konkurrensreglerna i klartext, Gustafsson, Westin
Konkurrensrättsöverträdelser, Henriksson
Marknadsrätt in nuce (Liber), Melin
Svensk konkurrensrätt, Gustafsson, Westin
Svensk och europeisk marknadsrätt I, Bernitz
Svensk och europeisk marknadsrätt 2, Bernitz
 

Miljörätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Miljöbalken (BB), Bengtsson, Bjällås, Rubenson, Strömberg
 
E-BÖCKER
Artskydd - Grunder och tillämpning, Schultz, Marklund Andersson
Den svenska miljörätten,(Iustus), Michanek, Zetterberg
Djurens juridik, Diesen
Vattentjänstlagen, Qviström
 

Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Arkivlagen (GB), Geijer, Lövblad
Förvaltningslagen, Hellners, Malmqvist
Förvaltningsprocesslagen (GB), von Essen
Grundlagarna, RF, SO, RO, Holmberg, Stjernquist, Isberg, Eliason, Regner
Kommunallagen (GB), Lundin, Madell
Lagen om offentlig upphandling (GB), Rosén Andersson, Mühlenbock, Willquist, Piper
Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Rosén Andersson, Hallberg, Willquist, Norlén, Näslund, Piper
Medborgarskapslagen, Björk, Sandesjö
Offentlig upphandling. En handbok, Norman, de Jounge, Palm
Offentlighets- och sekretesslagen (GB), Geijer, Lenberg, Tansjö
Ordningslagen (GB), Åberg
Personuppgiftslagen (GB), Öman, Lindblom
Polisdatalagen, Nebelius Lüning, Sandén
Polislagen (GB), Berggren, Munck
Skolledarpraktika, Gudmundsson, Clevesköld, Persson, Söderlöf, Werner, Hellstadius
Trafikkommentarer, Ceder, Magnusson, Olsson, Römbo, Ståhl
Trafikskadelagen, Strömbäck, Sjögren
UFB 6 Praxis skola, Werner, Tryblom, Hellstadius
Utlänningslagen, Wikrén, Sandesjö
Vapenlagen (GB), Landgren, Åberg
Viteslagstiftningen (GB), Lavin
Överförmyndarpraktika, von Schéele, Wallgren
 
E-BÖCKER
Allmän förvaltningsrätt (Liber), Strömberg, Lundell
Arbete i offentlig förvaltning, von Essen
Asylrätt, Seidlitz
Barnrättsperspektivet i asylprocessen, Sandesjö
De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet, Nergelius
Dokumenthantering i informationsförvaltningen, Appelquist
Elevhälsan i den nya skollagen, Johnsson
EU-stadgan om grundläggande rättigheter – en introduktion (Studentlitteratur), Lebeck
EU: Konstitution, Institution, Jurisdiktion (Liber), Gröning, Zetterquist
EU:s konstitution, Melin, Nergelius
EU-rätt (Ingår i serien in nuce, Liber), Derlén, Lindholm, Ingmanson
Förvaltningsbeslut (Studentlitteratur) Warnling- Nerep
Förvaltningsrätt (Liber), Staaf, Zanderin
GDPR, Frydlinger, Edvardsson, Olstedt Carlström
Handbok för offentliga biträden i asylprocessen, Nyström
Handräckning, Sandén
Idrottsjuridik (IFRF), Lindholm
Introduktion till EU-rätten (Studentlitteratur) Bergström, Hettne
Juridik i kommunala bolag, Adrell, Moldén
Kommunal konkurrensrätt, Hedelin
Kommunala befogenheter, Lindquist
Kommunalrätt (Liber), Zanderin (red.), Staaf (red.), Erlandsson, Skoglund, Wångmar, Åkesson
Komparativ konstitutionell rätt (Iustus) Red. Anna Jonsson Cornell
Konstitutionell rätt, Lindholm, Derlén, Naarttijärv
LOV – Lagen om valfrihetssystem, Heldahl
Normprövning, Åhman
Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster, Arrhed
Offentlig upphandling – en introduktion (Studentlitteratur), Sundstrand
Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv, Bengtsson
Offentlighet och sekretess in nuce (Liber), Zetterström
Offentlighet i det digitala samhället, Ledendal, Wernberg
Personuppgiftslagen i praktiken, Petersson, Reinholdsson
Prövning av migrationsärenden, Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Seidlitz, Wilton Wahren
Regeringsformen – en kommentar 2u (Studentlitteratur) Bull, Sterzel
Risk för mutor. Gränsdragning i gråzonen, Berggren, Lindhe
Rättsliga regler i högskolan, Abrahamsson, Hallberg
Sanktionsavgifter. Särskilt i näringsverksamhet, Warnling-Nerep
Sekretess i allmän verksamhet. En introduktion till de grundläggande reglerna, Holstad, Holstad
Skyddslagen. En kommentar, Ryding-Berg
Speciell förvaltningsrätt (Liber), Strömberg, Lundell
Statsrättens grunder, Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca, Bernitz, Sandström
Säkerhetsskydd, Ryding-Berg
Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV, Forsberg
Värt att veta om personuppgiftslagen (Studentlitteratur), Blomberg
Yttrandefrihetsgrundlagarna, Axberger
 

Processrätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
De europeiska civilprocessförordningarna (GB), Rudvall, Sjövall
Delgivningslagstiftningen (GB), Andersson, Synnergren
Förundersökningskungörelsen (GB), Ingelström, Nebelius Lüning, Sandé
Lagen om domstolsärenden (GB), Fitger
Rättegångsbalken (LHB), Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist, Renfors
Rättshjälpslagen (GB), Renfors, Sverne Arvill
Skiljeförfarande (GB), Lindskog
 
E-BÖCKER
Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål (IFRF), Westberg
Avtal om rätten till domstolsprövning, Maunsbach
Bevisprövning i brottmål, Diesen
Bevisprövning i tvistemål. Teori och praktik, Diesen, Strandberg
Bevisprövning vid sexualbrott, Sutorius, Diesen
Bevisrätt A. Allmänna bevisfrågor (Iustus) Roberth Nordh
Bevisrätt B. Bevisbörda och beviskrav (Iustus) Roberth Nordh
Bevisrätt C. Bevisvärdering (Iustus) Roberth Nordh
Bevisvärdering av utsagor i brottmål, Schelin
Brott och digitala bevis, Kronqvist
Brottsoffrens rättigheter – i brottmålsprocessen, Fredriksson, Malm
Civilprocessen (Iustus), Lindell
Civilrättskipning, Westberg
Enskilt anspråk (Iustus) Roberth Nordh
Förhör, Bring, Diesen, Wahren
Förundersökning, Bring, Diesen
Förvaltningsprocessrätt, Lavin
Grupptalan i Sverige, Lindblom
Handbok för medling i affärstvister (Liber), Runesson
Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister, Julius
Internationella affärstvister (Iustus), Seth
Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder, (IFRF), Gregow
Medling och andra former av konflikthantering (Iustus), Norman, Öhman
Preskription, Lindskog
Processen i hovrätt och Högsta domstolen, Lars Welamson, Johan Munck
Processrätt (Iustus), Mellqvist
Processens ram i brottmål (Iustus), Nordh
Processens ram i tvistemål (Iustus), Nordh
Processramen i förvaltningsmål, von Essen
Rättegång I, Edelstam, Ekelöf, Heuman, Pauli
Rättegång II, Ekelöf, Edelstam, Pauli
Rättegång III, Ekelöf, Bylund, Edelstam
Rättegång IV, Ekelöf, Edelstam, Heuman
Rättegång V, Ekelöf, Edelstam, Pauli
Rättegångskostnader (Iustus), Bellander
Skatte- och brottmål i kontantbranschen, Lindkvist, Lyhage
Skälig misstanke, Andersson
Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut, Öhrström
Terapeutisk juridik (Liber), Diesen
Tvistemålsprocessen I, Brolin, Rehnström, Widebeck, Gleiss Wilborg
Tvistemålsprocessen II, Brolin, Rehnström, Widebeck, Gleiss Wilborg
Tvistlösning genom skiljeförfarande, Kvart, Olsson
Rättegångshinder (Iustus), Nordh
Tvångsmedel (Iustus), Nordh
 

Redovisning och revision

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Bokföringslagen, Nilsson, Törning
Bokslut och deklaration A-Ö, Nilsson, Brockert
Praktika - Redovisning och beskattning A-Ö, Brockert, Nilsson, Pramhäll
Svensk Redovisning; Bokföringsboken, Bokslutsboken, Bulletinen, Nyckeltalen
Svensk Redovisning, The Accounting Manual
 
E-BÖCKER
Aktiebolagsrätt för revisorer, Svernlöv, Åkersten
Bokföringsbrott och bokföringslagen, Elofsson, Andersson, Dahlqvist
Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen. Samt normer för hållbarhetsredovisning, Westermark
Bolagsrevisorn, Krister Moberg, Niklas Valentin, Peter Åkersten
Brotten i näringsverksamhet, Holmquist
Fastigheter, Berg
Personligt ansvar, Löfgren, Fagerberg, Lagerstedt, Persson Österman, Svensson
Redovisningsrätt, Olsson
Resultat- och inkomstplanering, Berg
Skatt och skattebrott, Holmquist, Lindmark
 

Referensverk och ordböcker

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Rättspraxis i litteraturen, Regner, Berggren, Lindh
 
E-BÖCKER
Juridikordbok, Martinger
Rätt och rättssystem (Liber), Staaf (red.), Nyström, Zanderin
Swedish Legal System (IFRF), Bogdan
Svensk rättshistoria (Liber), Inger
Våra domstolar, Melin
 

Skatterätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Fastighetstaxering (LHB), Björne, Hall, Wadell
Inkomstskattelagen (GB), Andersson, Saldén Enérus, Tivéus
Internationell beskattning (LHB), Dahlman, Fredborg, Dahlman Löfgren
Kammarrättsavgöranden  skatt
Kupongskattelagen, Jilkén, Grip, Dufwa
Mervärdesskatt (LHB), Frennberg, Jacobsson, Hansson
Norstedts Juridiks Skattesvar A-Ö, Seelvag
Skatteinformation, nyhetstjänst
Skatteinformation Plus, nyhetstjänst
Skatteflyktslagen, Carneborn, Uggla
Skatteförfarandelagen m.m. (GB), inkl. Skattebetalningslagen och Skatteförfarandet, Leidhammar, Almgren
Socialavgifter (LHB), Blank Thörnros, Sindahl
Stämpelskattelagen (GB), Kågerman, Lohmander
Svensk Skattetidning
 
E-BÖCKER
Beskattning av stiftelser och ideella föreningar, Gunne, Löfgren
Beskattning av ägare till fåmansföretag, Rydin, Båvall, Bartels
Beskattningsland, Linders
Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser, Henkow, Kleist
Bevisfrågor i skatteprocessen - en översikt, Lindkvist
Bevisprövning i mål om osanna fakturor, Leidhammar, Lindkvist
Corporate taxation and social responsibility, Hilling, T Ostas
Det svenska skattesystemet, Rabe, Hellenius
En introduktion till skatterätten, Hiort av Ornäs
EU-skatterätt (Iustus), Ståhl, Persson Österman, Hilling, Öberg
Fastighetsmoms, Fink, Berg, Frennberg
Företagens redovisning. Att förstå årsredovisningar (Iustus) Edenhammar, Liliedahl, Norberg, Thorell
Företrädaransvar, Almendal
Generationsskiften och blandade fång, Nilsson, Rommerud, Rydin, Silfverberg, Stenman
Handbok i internationell pensionsbeskattning, Dahlman
Internationell beskattning (Studentlitteratur), Dahlberg
Internationell skatterätt (Studentlitteratur), Pelin
Internationella skattehandboken, Källqvist, Köhlmark
Legalitetsprincipen, Hultqvist
Konstitutionell skatterätt (Iustus) Robert Påhlsson
Mervärdesskatt i teori och praktik, Kleerup, Kristoffersson, Öberg
Moms för bank och finans, Nilsson
Punktskatter. En handbok, Olsson
Redovisning och beskattning (Studentlitteratur) Kellgren, Bjuvberg
Redovisningsfrågor i skattepraxis (Iustus), Knutsson, Norberg, Thorell
Skatt på finansiella instrument, Tivéus, Jacobsson
Skatt på kapital, Tivéus
Skatteanpassade transaktioner och skattebrott, Almendal
Skatteavtal och generalklausuler, Hilling
Skattehandboken, Henkow, Nilsson, Ondrasek Olofsson, Kleist
Skattelagstiftning: Att lagstifta om skatt, Hultqvist, Melz, Påhlsson
Skatteprocessen, Almgren, Leidhammar
Skatteregler för incitamentprogram, Edvardsson
Skattetillägg och skattebrott, Almgren, Leidhammar
Socialavgifter och skatteavdrag, Blank Thörnroos, Sindahl
Svensk internationell beskattningsrätt, Mattsson
Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen, Uggla, Carneborn
Tretolv, Tivéus
Tullrätt, Moell, Duras
 

Socialförsäkringsrätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Socialförsäkringsbalken (BB), Hessmark, Lundin, Rempler, Jenryd, Tired. Jansson
 
E-BÖCKER
Socialförsäkringens A-Ö, Hessmark
Socialförsäkringsrätt, Ryberg-Welander
 

Socialrätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Alkohollagen, Lundin
Nya sociallagarna, Lundgren, Thunved, Sunesson
 
E-BÖCKER
Adoption, Sverne Arvill, Svensson
Barnkonventionen i praktisk tillämpning, Swärd
Ensamkommande barns rätt, v Schéele, Strandberg
Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten, Törnqvist
Handläggning inom socialtjänsten, Clevesköld, Lundgren, Thunved
Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården, Svensson
LSS (tidigare Handikapplagen LSS), Grunewald, Leczinsky
När socialnämndens beslut överklagas, Clevesköld, Thunved
Samhället och de unga lagöverträdarna, Clevesköld, Thunved, B. Thunved
Samverkan mellan kommuner och landsting, Cederblom
Sekretess - handbok för socialtjänsten, Clevesköld, Thunved
Socialtjänstlagarna (Liber), Fahlberg
Tvångsvård av barn och unga, Leviner, Lundström
Ungdomar i gäng - social- och straffrättsliga reaktioner, (Liber), Andersson, Mattsson
Uppgiftsutlämnande, Rådman
Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, Emtestam, Svensson
Äldrerätt, Mattsson, Numhauser-Henning
 

Swedish Law

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Swedish IP Legislation, Intellectual Property Law
Swedish Commercial Legislation: Company Law, Auditing
Swedish Commercial Legislation: Bank and Finance, Insurance
Swedish Labour Legislation, Labour law and employee rights
 

Straffrätt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Brottsbalken, (BB), Berggren, Bäcklund, Johansson, Leijonhufvud, Munck, Trost, Träskman, Victor, Wennberg, Wersäll
Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder, Dahlgren
Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder, Friman, Wallentheim, Zetterstedt
 
E-BÖCKER
Att bestämma påföljd för brott, Borgeke, Heidenborg
Bedrägeri, Ahola
Dagens straffrätt, Norée
Försök till brott (IFRF), Wennberg
Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott (Iustus), Svensson
Knivlagen, Dahlgren
Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv, Karlmark
Miljöstraffrätten, Träskman
Narkotikastraffrätten, Träskman
Om straffrättsvillfarelse, Martinsson
Organiserad brottslighet i Sverige (Liber), Korsell, Skinnari, Vesterhav
Specialstraffrätten. En introduktion, Zila
Straffansvar, Leijonhufvud, Wennberg, Ågren
Straffrättens påföljdslära, Jareborg, Zila
Svensk sexualbrottslag, Leijonhufvud
Trolöshet mot huvudman (IFRF), Leijonhufvud
Unga lagöverträdare. I social-, straff- och processrätt 2u (Studentlitteratur), Nordlöf
Övergrepp mot kvinnor och barn, Diesen, Diesen
Narkotikabrotten (Iustus), Andersson, Asp, Swenson Claréus, Hempel, Kankaanpää, Lundqvist, Salomonsson, Zanetti
Prolog till straffrätten (Iustus), Jareborg
 

Utsökning, exekution och konkurs

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Betalningsföreläggande och handräckning (GB), Häggman, Boström, Linders
Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. (GB), Walin, Gregow
Konkurslagen (GB), Palmér, Savin
Skuldsaneringslagen (GB), Hellners, Mellqvist
Utsökningsbalken (BB), Walin, Gregow, Millqvist, Persson
 
E-BÖCKER
Ackord, Gustafsson, Renman
EU:s insolvensförordning, Mellqvist
Företagsrekonstruktion och ackord, Gustafsson
Gäldenärens avtal, Karlsson-Tuula
Handbok till skuldsaneringslagen, Mellqvist
Insolvensrättsliga utlåtanden, Möller
Konkurs, Welamson, Mellqvist
Kryptovalutor, Elgebrant
Lagen om företagsrekonstruktion. (GB), Hellners, Mellqvist
Obeståndsrätten. En introduktion, Mellqvist
Obeståndsrätt och lönefordringar, Ruukel
Skatteverket som borgenär, Larsson, Morgell
Utsökningsrätt, Gregow
Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen, Renman
Återvinning i konkurs (IFRF), Lennander
 

Övrigt

LAGKOMMENTARER M.M. – LÄNKAT INNEHÅLL
Zeteo Nyheter, nyhetstjänst
Svensk Juristtidning, från 1969 och framåt

Kontakta mig

Har du frågor om Zeteo eller har någon annan fundering? Fyll i dina uppgifter nedan så tar vi kontakt med dig inom kort.

* Obligatoriska fält