Kommande utgivning kurslitteratur

Nedan följer Norstedts Juridiks utgivning från 1 november till och med 31 december 2018. Priser och utgivningsdatum är preliminära. 

Beställ här

Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument

Per Samuelsson, Niklas Arvidsson

978-913901797-4, uppl. nr 1, 2018-09-17, F-pris 425 kr

En redogörande bok i ämnet Konsumententreprenad: vad man bör tänka på, vilka fel som kan uppstå, var de vanligaste felen sker osv.

 

LSS-boken

Ellinor Englund, Ylva Lindblom

978-913911590-8, uppl. nr 1, 2018-09-18, F-pris 409 kr

Verket fungerar som en handbok och ger grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning. Boken vänder sig till anställda och förtroendemän inom kommuner och landsting samt privata LSS-vårdgivare. Även handikapporganisationer har behov av denna handbok. Branschorganisationen Vårdföretagarna har t ex ungefär 2000  medlemsföretag.

 

Författningssamling i förvaltningsrätt

Michaela Ribbing, Lena Sandström, Åsa Örnberg

978-913920872-3, uppl. nr 13, 2018-09-19, F-pris 228 kr

Författningssamlingen ger en bred överblick över de regler som gäller inom förvaltningsrätten, med bl.a. utdrag ur regeringsformen. Samlingen omfattar viktigare lagar och förordningar inom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess.

 

Trafikkommentarer

Maria Ceder, Erik Olsson, Eva Römbo, Åsa Ståhl

978-913911653-0, 2018-09-25, uppl. nr 9, F-pris 829 kr

Trafikkommentarer innehåller de centrala författningarna i svensk trafiklagstiftning. Författningarna kommenteras paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, eventuell bakomliggande EU-rättslig reglering och rättspraxis.  Upplysningar lämnas även om annan lagstiftning av betydelse för tolkning av trafiklagstiftningen och om föreslagen lagstiftning. Rikliga hänvisningar görs till Transportstyrelsens föreskrifter och föreskrifter som tidigare har beslutats av Vägverket. Föreskrifterna kommenteras också i viss utsträckning.

 

Gymnasieskolans regelbok 2018/19

Lars Werner

978-913911628-8, 2018-09-28, F-pris 310 kr

En praktisk liten författningssamling i fickformat som innehåller de viktigaste bestämmelserna i utdrag för den nya gymnasieskolan, även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen, läroplanen, gymnasieförordningen, samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. Dessutom några andra författningar av allmänt intresse för denna skolform. Allt i urval och sammanställt av Lars Werner, jurist med mångårig erfarenhet av lagstiftningen på skolområdet.

 

Trafikförfattningar 2018/19

978-913902111-7, 2018-10-02, F-pris 1203 kr

Trafikförfattningar ges här ut i 46 utgåvan. Författningssamlingen gavs fram till år 2012 ut av

NTF Förlag. I 2018/19 års utgåva har viktiga förändringar skett i trafikförordningen, vägmärkesförordningen, terrängkörningsförordningen och i förordningen om kör och vilotider, samt färdskrivare m.m.

 

UFB 3 Universitet och högskolor 2018/19

978-913911631-8, 2018-10-05, F-pris 618 kr 

Författningssamling med regler och föreskrifter som styr universitet och högskola.

 

Copyright  

Henry Olsson

978-913902087-5, 2018-10-09, uppl. nr 10, F-pris 595 kr

Den 10:e upplagan av den oumbärliga klassikern om svensk och internationell upphovsrätt.

 

Beviskraft

Christian Dahlman

978-913902127-8, 2018-10-15, uppl. nr 1, F-pris 370 kr 

Boken handlar om bevisvärdering i svensk straffprocess, med fokus på användningen av bayesiansk metod i sannolikhetsbedömningar. Bayesiansk metod är den internationellt ledande metoden för rättsliga sannolikhetsbedömningar och används i det svenska rättssystemet i expertutlåtanden om forensisk bevisning. Den bayesianska metoden handlar om att bedöma hur sannolikheten för en viss hypotes påverkas av ny information genom att uppskatta hur starkt stöd (”beviskraft”) informationen ger åt hypotesen. Boken innehåller en pedagogisk introduktion till bayesiansk metod, med tillämpning på olika typer av bevis. Framställningen innehåller bland annat utförliga kapitel om beviskraft, ursprungssannolikhet, samverkande bevisning och beviskrav.

 

FN-stadgan och världspolitiken

Katinka Svanberg, Ove Bring

978-913920798-6, 2018-10-15, uppl. nr 5, F-pris 375 kr

Mot bakgrund av FN-stadgans mellanstatliga spelregler behandlas konkreta fall från den aktuella världspolitiken, t.ex. frågan om rätten till väpnat självförsvar mot internationell terrorism. Här finns kapitel om FN-stadgans principer, som vålds- och aggressionsförbudet, non-interventionsprincipen, självförsvarsrätten och folkrättens självbestämmanderätt. Tar också upp hur principerna efterlevs, bl.a. genom säkerhetsrådets roll som sanktionsorgan, liksom genom den internationella domstolens och generalsekreterarens respektive roller.

 

Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten

Carl Lebeck

978-913902094-3, 2018-10-16, uppl. nr 1, F-pris 480 kr

En bok som analyserar hur legalitetskravet fungerar i svensk förvaltningsrätt, bl.a. genom analys av rättspraxis. Även om bakgrunden vad avser de konstitutionella grunderna och legalitetskravet i EU-rätten.

 

UFB 1 Övergripande bestämmelser 2018/19

978-913911629-5, 2018-10-19, F-pris 707 kr

En bearbetad författningssamling som innehåller de centrala bestämmelserna inom områdena förvaltningsrätt, arbetsrätt och studiestöd samt jämställdhet och diskriminering. Innehåller också ett kapitel om tjänstefel. Kantrubriker och utförligt sakregister gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.

 

Curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare 2011. Revised 2018.

978-913832734-0, utgivare: Skolverket, 2018-10-20, F-pris 130 kr

Translation into Swedish of Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2018.

 

Läroplan för förskolan. Lpfö 18

978-913832736-4, utgivare: Skolverket, 2018-10-20, F-pris 50 kr 

 

Totalförsvarets författningshandbok 2018/19

Utgivare Försvarsdepartementet

978-913832735-7, 2018-10-20, F-pris 463 kr

Här finns alla gällande regler för hur våra myndigheter ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor.

 

Statsrättens grunder

Wiweka Warnling Conradson, Hedvig Bernitz, Lena Sandström

978-913920842-6, 2018-10-23, uppl. nr 6, F-pris 369 kr 

Verket sätter in statsrätten i ett helhetsperspektiv samtidigt som ett vardagsnära perspektiv eftersträvas. Statsrätten rör reglerna om de högsta statsorganen, deras sammansättning, verksamhet, inbördes kontroll etc. Statsrätten tar sikte på konstitutionen eller grundlagarna eller författningen. Även om reglerna i första hand riktar sig till de offentliga organen berör de alla medborgare och bosatta i Sverige.

 

Offentlighet eller sekretess

Mikael Ahola

978-913902069-1, 2018-10-24, uppl. nr 1, F-pris 290 kr

Sekretessärendet steg för steg. Detta verk utgår från tjänstemannen som är satt att hantera en begäran från allmänheten. Syftet med redogörelsen är att erbjuda tjänstemannen ett stöd vid hanteringen av sekretessbegäran från allmänheten. Som en följd av denna utgångspunkt har andra frågor uppkommit, vilka inte synes ha behandlats utförligt i den juridiska litteraturen. Frågor som hur tjänstemannen rent konkret ska gå till väga för att göra en bedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen och vad tjänstemannen behöver kunna för att utföra de olika momenten som ingår i en sekretessprövning. Avslutningsvis behandlas tillämpningen av reglerna kring underrättelse av beslutet samt överklagande.

 

Äktenskapsbalken

Lars Tottie, Örjan Teleman

978-913902105-6, 2018-10-25, uppl. nr 3, F-pris 1226 kr

Den nya upplagan är upplagd som tidigare versioner, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.

 

Brottsdatalagen

Hans-Olof Sandén

 978-913911643-1, 2018-10-29, uppl. nr 1, F-pris 405 kr

Brottsdatalagen handlar om hur de brottsbekämpande myndigheterna ska hantera personuppgifter efter att den nya dataskyddsförordningen trätt i kraft 2018.