Tillbaka

Program

Inget nytt datum för nyhetsdagen är bestämt. Nytt datum kommer uppdateras här när det är satt. Vänligen kontakta utbildning@nj.se för eventuella frågor.

Programmet nedan är från Barnkonventionsdagen som ägde rum den 7 oktober 2021. 

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås ingår för dig som deltar på plats i Stockholm. 
09:00 - 09:10

Inledning

Norstedts Juridik och moderator Charlotte Palmstierna
09:10 - 09:40

Utveckling av praxis i Sverige

 • Reflektioner över utvecklingen
 • Vägledande avgöranden
 • Fördragskonform tolkning och direkt tillämplighet
Anders Hagsgård - Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige
09:40 - 09:45

Teknikpaus

09:45 - 10:15

Institutet för mänskliga rättigheter - Sveriges nya MR-myndighet

Anna-Karin Lindblom - Särskild utredare i Utredningen om inrättande av ett institut för mänskliga rättigheter
10:15 - 10:35

Kaffepaus

10:35 - 11:30

Att tolka en inkorporerad konvention

 • Folkrättsliga källor
 • Direkt tillämplighet
 • Fördragskonform tolkning
Karin ÅhmanUniversitetslektor i Statsrätt vid Stockholms universitet 
11:30 - 12:30

Lunchpaus

12:30 - 12:50

Barnkonventionen som lag i praktiken - granskning av domar från 2020

Pernilla Baralt - Generalsekreterare, UNICEF Sverige
12:50 - 13:10

Barnperspektivet i samhällsbyggnad - konkreta exempel på näringslivets ansvar

Maria Hernroth - Hållbarhetschef, Peab
13:10 - 13:35

Vad innebär det att lyssna på barn på riktigt?

Penilla Baralt - Generalsekreterare, UNICEF Sverige
Maria Hernroth - Hållbarhetschef, Peab
13:35 - 13:45

Bensträckare

13:45 - 14:10

Utveckling av praxis i Europadomstolen

 • Reflektioner över utvecklingen
 • Exempel på avgöranden
Arnfinn Bårdsen - domare i Europadomstolen
14:10 - 14:30

Kaffepaus

14:30 - 15:00

Barnkonventionens betydelse för barnets bästa enligt föräldrabalken och advokatens roll i att skapa praxis

Mia Edwall Insulander - Advokat, Generalsekreterare, Sveriges Advokatsamfund
15:00 - 15:05

Teknikpaus

15:05 - 16:05

Panelsamtal - Tolkning och tillämpning av barnkonventionen


 • Inledning med Barnombudsman Elisabeth Dahlin: Barnkonventionen som lag snart två år- har barn stärkts som rättighetsbärare?
 • Reflektioner över utvecklingen
 • Har vi tillräcklig kunskap?
 • Utmaningar och möjligheter?
Charlotte Palmstierna - Moderator, Barnrättsexpert och doktorand i rättssociologi
Karin Åhman - Universitetslektor i Statsrätt vid Stockholms universitet
Anders Hagsgård - Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige 
Elisabeth Dahlin - Barnombudsman
16:05 - 16:15

Bensträckare

16:15 - 16:45

Karnovkommentar om Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

Charlotte Palmstierna - Moderator, Barnrättsexpert och doktorand i rättssociologi
Anders Hagsgård - Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige
Charlotta Törnell - Justitiesekreterare, Högsta domstolen
Christofer Gatenheim - Rådman vid Göteborgs tingsrätt
 
16:45

Dagen avslutas