20% på alla kurser t.o.m. fredag! Ange kampanjkod: SOMMAR20. Läs mer >>

Tillbaka

Program

28 april | Hybrid (Delta i Stockholm eller via en digital livesändning)

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:10

Välkommen till Immaterialrättsdagen 2022

Norstedts Juridik och Sanna Wolk, moderator för dagen och professor med över 20 års erfarenhet av immaterialrättsliga frågor
09:10 - 09:55

Upphovsrättens undantag - betydelsen i TV-produktion

Möjligheten att använda inskränkningarna/undantagen i upphovsrätten är fundamental för en levande TV-produktion och nyttjas dagligen i SVT:s verksamhet. Vi tittar på användningen av upphovsrättens undantag i praktiken och problematiserar kring Sveriges begränsade implementering av undantagen i infosoc-direktivet och hur detta påverkar såväl den enskilda nyhetsrapporteringen som yttrandefriheten i Sverige i stort.
 
Helene Lindström, Bolagsjurist SVT Juridik / Senior legal counsel
Rebecca Barzegar, Förhandlingschef, SVT Juridik
10:00 - 10:40

Skälig ersättning inom upphovsrätten

Frågor kring ersättning för utnyttjande av ett upphovsrättsligt verk är vanliga i en kommersiell kontext. Vid implementeringen av DSM-direktivet föreslås nya regler i upphovsrättslagen som etablerar principen om rätt till skälig ersättning vid överlåtelse av en rättighet för utnyttjande i förvärvsverksamhet. Skälig ersättning ska även utgå vid intrång i ensamrätten. Vi kommer diskutera begreppet skälig ersättning ur dessa två perspektiv för att identifiera likheter och eventuella skillnader.
 
Wendela Hårdemark, advokat/partner, MAQS Advokatbyrå
10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 11:25

Okonventionella varumärken och den senaste utvecklingen inom praxis

Okonventionella varumärken - som former, färger, ljud, dofter, hologram och rörliga bilder - är också ovanliga varumärken. Sådana varumärken har i praktiken endast kommit att få en begränsad betydelse för varumärkesinnehavare. Rättspraxis under senare år riskerar att begränsa betydelsen ännu mer, eftersom domstolarna tillämpat en förhållandevis sträng inställning till okonventionella varumärken. Vi gör en djupdykning i rättspraxis avseende okonventionella varumärken – med fokus på vad dessa avgöranden kan lära oss om varumärkesrätten i bredare bemärkelse.
 
Stojan Arnerstål, advokat, advokatfirman Vinge
11:25 - 11:35

Okonventionella varumärken – registreringsmyndighetens perspektiv

I och med att det nya varumärkesdirektivet antogs för några år sedan har de nationella registreringsmyndigheterna och EUIPO ställts inför nya utmaningar då det gäller ansökningar som innefattar nya typer av märken. Inom ramen för EU-samarbetet i de så kallade konvergensprogrammen har gemensamma bedömningsgrunder för registrerbarhet och förväxlingsbedömning utarbetats. Här får vi en översikt av arbetet i Konvergensprogram 11 – nya typer av märken: formella krav och registreringshinder.

Martin Berger, avdelningsjurist, Patent- och registreringsverket
11:40 - 12:05

Miljöpåståenden i marknadsföring

Miljöpåverkan blir allt viktigare för konsumenter och andra upphandlare, och därmed växer också intresset bland företag att framhålla miljöaspekter vid marknadsföringen av produkter och tjänster. Vilka risker finns för företag som gör miljöpåståenden i sin marknadsföring? Vi redogör för det legala ramverket, utvecklingen i praxis och diskuterar praktiska råd kring användningen av miljöpåståenden.

Malin Allard, advokat/partner, advokatfirman Cederquist
Gustav Kyringer-Jurell, senior associate, advokatfirman Cederquist
12:05 - 12:45

Konkurrens på digitala marknader

Stora digitala plattformar som Google, Amazon och Facebook har fått en enorm makt i samhället. De har ett stort inflytande över vilken information som människor får del av, över marknader och över konsumentbeteenden. Det har lett till granskningar och konkurrensmål som pågår över hela världen. En central fråga har varit deras utnyttjande av sin dominerande ställning för att gynna sina egna tjänster i sökresultat, och där samtidigt missgynna sina konkurrenters tjänster. Bland annat har Google dömts för att ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för allmänna söktjänster (tribunalens mål T-612/17). I kölvattnet har flera konkurrerande företag i Europa inlett skadeståndsprocesser mot Google. Samtidigt pågår ett stort lagstiftningsarbete inom EU med Digital Markets Act (DMA) som väntas slutförhandlas under 2022 och som också innehåller förbud för s.k. grindvakter till internet. Under passet kommer det diskuteras aktuella avgöranden och den nya lagstiftningen samt möjligheten att driva skadeståndsmål mot plattformsjättarna (s.k. private enforcement).

Pontus Scherp, advokat/partner, Norburg & Scherp Advokatbyrå AB
Magnus Jonson, advokat/partner, Norburg & Scherp Advokatbyrå AB.
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:15

Pay-for-delay samarbeten i pharmasektorn

Under de senaste åren har vi kunnat skönja en intensiv rättsutveckling i skärningspunkten immaterialrätt och konkurrensrätt inom pharma-sektorn. En rad uppmärksammade fall inom pay-for-delay som oskälig prissättning på såväl EU-nivå som nationell nivå har debatterats och kommenterats. Två vägledande EU-domar (Lundbeck och Generics UK) till lika delar tydliggjort som skapat nya utmaningar för såväl life-cycle management inom pharma som för tillämpningen av konkurrensrättens regler på området. Under passet diskuteras och analyseras trender rörande vad som utgör den relevanta marknaden, missbruk av dominerande ställning, otillåtna samarbeten samt användning av "law & economics" argument i liknande mål.

Behrang Kianzad, doktorand, Juridiska Fakulteten Köpenhamns universitet
14:20 - 14:50

SPC-waivern - innebörd och konsekvenser för läkemedelsindustrin

Föredraget kommer att kort behandla ändringen av EU:s förordning om tilläggsskydd för läkemedel (nr 469/2009), dvs. tillverkningsundantagen för export- och lagringsändamål (SPC Waiver) som trädde ikraft 1 juli 2019 och diskutera lite närmare innebörden av densamma samt dess konsekvenser för berörda aktörer.
 
Christopher Tehrani, Head of Patent Litigation, Cirio Advokatbyrå AB
Sofia Sjöö, R&D Data Privacy Specialist, Novo Nordisk A/S.
14:50 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 15:45

Förvärv av anställdas uppfinningar

Från produktionsekonomi till kunskapsekonomi. Lagen om arbetstagares uppfinningar skrevs i en annan tid då näringslivet såg annorlunda ut, och det finns problem med att tillämpa den i dagens värld där näringslivet ser helt annorlunda ut än bara för några 10-tals år sen. Vi ser på den magra rättspraxis som finns och drar några slutsatser om vikten av att säkerhetsställa att arbetsgivaren har äganderätt till anställdas uppfinningar, och om vikten av tydliga överenskommelser för att undvika framtida problem.

Peder Oxhammar, advokat/partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå
15:50 - 16:20

En enhetlig patentdomstol – UPC är här

Magnus berättar om UPC-systemet och dess status och vad det innebär samt ger en inblick i hur en process enligt de nya reglerna kommer att skilja sig från det vi är vana vid i svenska patenträttegångar.

Magnus Dahlman, partner, Advokatbyrån Gulliksson
16:20 - 16:30

Sammanfattning av dagen

Sanna Wolk, moderator för dagen och professor med över 20 års erfarenhet av immaterialrättsliga frågor

Boka din plats i god tid

Nätverka och diskutera med branschkollegor och ledande experter på plats i Stockholm eller via våra digitala plattformar och få en omfattande uppdatering kring det immaterialrättsliga området.