Program

Endast digitala kursplatser kvar

Årets program uppdateras och fylls med aktuella ämnen löpande. Detta för att säkerställa att de viktigaste och mest aktuella ämnena följer med och diskuteras under dagen.

08:30 - 09:30

Registrering

Kaffe och smörgås ingår för dig som köpt en fysisk kursplats.
09:30 - 10:00

Nyheter och trender

Jan Darpö

10:00 - 10:40

Aktuellt från Miljö- och energidepartementet

Susanne Gerland

10:40 - 11:00

Paus

Kaffe ingår för dig som köpt en fysisk kursplats.
11:00 - 12:00

Välj ett spår

Spår A1

Strandskydd och äganderätt

Med avstamp i ny praxis tittar vi på nya trender och lyfter bl.a. frågor om strandskyddets ställning i förhållande till egendomsskyddet och om hur strandskyddet hanteras i mål om detaljplaner och fastighetsbildning.

Åsa Marklund Andersson
Malin Wik 

Spår A2 

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser, ett verktyg för att nå en Cirkulär ekonomi

Sverige var redan tidigt ute när det gällde att fokusera på resurshushållning; SOU 1983:56 Naturresursers nyttjande och hävd var ett pionjärarbete. 1993 kom den s.k. Kretsloppspropositionen, och 1999 kom miljöbalken med målet om en hållbar utveckling. Trots detta ställs det mycket sällan krav på resurshushållning. Det verkar vara först nu, genom EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, som dessa frågor får fart. Jag kommer tala om olika regleringar med syftet att minska materialsvinnet, liksom End-of waste- regleringen som syftar till att behålla resurserna i kretsloppet så länge som möjligt. Slutligen ska jag ta lyfta fram 2:5 miljöbalken och ställa frågan varför den så sällan tillämpas.

Jonas Christensen

Spår A3

Titel kommer inom kort

Malin Brännström 

 

12:00 - 13:00

Lunchpaus

Lunch ingår för dig som köpt en fysisk kursplats.
13:00 - 13:40

TEMA: KLIMAT

Är det kört för planeten? Dags att vända kris och domedag till en agenda av möjligheter

 • Klimatfrågan har kommit att hamna allt mer i världspolitikens mitt. Ofta dominerar ord som kris och dystopi och tar man del av den senaste forskningen är det lätt att känna hopplöshet inför framtiden. Samtidigt pågår stora förändringsprocesser som i grunden kommer att ställa om våra samhällen under kommande årtionden när det gäller allt från energi- och transportsystem till stadsutveckling och livsmedelssystem. Dessa processer förstärktes delvis under COVID-19 Pandemin.
 • Klimatfrågan, både genom dess effekter men också till följd av den omställningen den driver, blir även allt mer geopolitisk. Frågan om sårbarhet, vilket också kan kopplas till länders energiförsörjning, blir allt viktigare.
 • Johan kommer att under föreläsningen berätta en utvecklingshistoria som sträcker sig över tid och rum, hur vi kan befinna oss mitt i en kris och samtidigt i ett läge av oanade möjligheter. Det handlar om en berättelse om dåtiden, nutiden och framtiden och om hur dagens stora miljöutmaningar enbart kan lösas genom att utgå från en positiv utvecklingsvision där människan och samhället står i centrum och där samverkan är nyckeln till framgång.

Johan Kuylenstierna

13:40 - 13:50

Bensträckare

13:50 - 14:50

TEMA: KLIMAT

Panelsamtal

Moderator: Johan Kuylenstierna
Medverkande:
Eva Vitell - VD - General Manager Hybrit Development AB
Rebecca Nordenstam  - Miljöjurist Naturskyddsföreningen
Stefan Nyström, chef  på klimatenheten, Naturvårdsverket

14:50 - 15:10

Paus

Kaffe ingår för dig som köpt en fysisk kursplats.
15:10 - 16:00

Välj ett spår

Spår B1

Artskyddet i praxis - om artskyddet i svensk och europeisk praxis

Aktuella frågor, några avgörandena från EU-domstolen och lite spridda tankar kring ersättningsrätten.

Christina Olsen Lundh

Spår B2

Intressanta avgöranden inom PBL-området

 • Rättsfrågor och aktuell praxis avseende PBL
 • Avgöranden från regeringen avseende klimatanpassningsfrågor
 • Frågor kring sambandet mellan miljöbalken och PBL

Sven Boberg

Spår B3

2:a kapitlet vägledning Miljöbalken

Naturvårdsverket
16:00 - 16:10

Bensträckare

16:10 - 17:00

Välj ett spår

Spår C1

Klimatprocess mot staten - är det möjligt i Sverige

 • Klimatförändringarna har nått domstolarna. Runt om i världen har mer än 1500 rättsprocesser drivits mot både stater och företag.
 • I en av de mest uppmärksammade processerna – nederländska ”Urgendamålet” – förpliktade Högsta domstolen den nederländska staten att genomföra omfattande utsläppsminskningar av växthusgaser. Domstolen baserade sitt avgörande främst på Europakonventionen. Avgörandet väcker frågor om förhållandet mellan juridik och politik. Ser vi att domstolar börjar styra staters klimatpolitik? Eller utgör de en rättsskyddsgaranti när staten inte levererar?
 • Är det möjligt att driva en liknande rättprocess mot staten i Sverige?
  Jonas Ebbesson


Spår C2

Mark- och miljööverdomstolens praxis under det gångna året

Anna Tiberg & Christina Ericson

17:00

Avslut

Vad säger tidigare deltagare?

Bra tillfälle att få en ordentlig uppdatering av senaste nytt i miljörätten. Roligt med den blandning av miljövetare och jurister som deltar

Anna-Lena

Jag tycker det var en mycket bra mix av ämnen på årets miljörättsdag, många intressanta spår

Madeleine

Mycket engagerade föreläsare. Bra grepp med paneldebatt.

Charlotte

Mycket trevligt och välordnat. Bra service från alla inblandade och hög nivå på allt material.

Camilla

En överlag mycket bra dag med mycket bra information. Jag återkommer nästa år!

Eva

Boka din plats idag

Träffa experter, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Säkra din plats