Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Det nya anställningsskyddet - 2022 års reformer av LAS
26/01  |  26/01

Det nya anställningsskyddet - 2022 års reformer av LAS

Anställningsskyddet - hörnstenen i arbetsrätten - förändrades kraftigt 2022. Forskarna Niklas Selberg och Erik Sjödin föreläser engagerat och pedagogiskt om det nya rättsläget. Välkommen!

Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
Det nya anställningsskyddet - 2022 års reformer av LAS
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Niklas Selberg, Erik Sjödin
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Genomgripande förändringar av anställningsskyddslagen med stor inverkan på arbetsgivare och arbetstagares träder ikraft 2022. Ändringarna kommer från två håll: dels genomförs de svenska arbetsmarknadsparternas förslag som ska ”modernisera” LAS, dels genomförs EU:s arbetsvillkorsdirektiv 2019/1152/EU. De många lagändringarna ökar anställningsskyddslagens komplexitet och det kommer att föreligga ett stort behov av att uppdatera sina kunskaper om anställningsskydd.

Utöver genomgången av de enskilda ändringarna i anställningsskyddslagen uppmärksammas ett antal övergripande problem: kollektivavtalets nya roll och arbetsmarknadsparternas handlingsutrymme att förhandla fram lösningar, de nya förutsättningarna för förlikningsförhandlingar i uppsägningstvister, reformens inverkan på rättskälleläran och juridisk problemlösning med inslag av både EU-rätt och kollektivavtalsreglering.

Kunskaper om det nya rättsläget är av omedelbar nytta för alla som har att bedöma problem kring såväl anställningsavtalets ingående som vid uppsägning.

Kursen behandlar bl.a.:

 • 2022 års ändringar av LAS såvitt gäller frågor vid anställningens ingående, bl.a. heltid som norm, motivering för deltid, informationsskyldighet och anställningsformer.
 • 2022 års ändringar av LAS såvitt gäller nya regler för att stärka långtidsinhyrdas ställning, hyvling i turordning, parallellanställning, begäran om övergång till annan anställningsform.
 • Hur 2022 års ändringar i LAS påverkar arbetsgivarens möjlighet att säga upp med anförande av sakliga skäl enligt 7 § LAS (arbetsbrist och personliga skäl).
 • Grunderna för det nya semi-dispositiva anställningsskyddet med genomgång av tillgänglig kollektivavtalsreglering.
 • Konkreta tillämpningsråd kring sakliga skäl-bedömningen samt hyvling och omplaceringsskyldighet.
 • Genomförandet av EU:s arbetsvillkorsdirektiv i svensk arbetsrätt och EU-rättens inverkan på LAS och anställningsavtalet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som arbetar med frågor kring anställningsskydd på advokatbyrå, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, arbetsrättsjurister och även andra som jobbar med HR/personalfrågor. Deltagande på kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om anställningsskydd.

Föreläsare

Niklas Selberg

Niklas Selberg

Niklas Selberg är jur.dr i civilrätt och universitetslektor vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Selbergs forskning handlar bl.a. om den rättsliga regleringen av arbetsmarknaden och relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt arbetskraftsmigration, arbetsmiljö och diskriminering. Ett särskilt forskningsintresse avser rättssystemet i relation till den s.k. gig-ekonomin, automatisering, algoritmer och robotisering. På juristprogrammet undervisar Selberg bl.a. i olika arbetsrättsliga ämnen, bolagsrätt samt juridisk...

Erik Sjödin

Erik Sjödin

Erik Sjödin är docent i civilrätt och undervisar i och forskar om arbetsrätt vid Institutet för social forskning.

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans

09:00 - 10:30 | Kursen startar

Introduktion samt anställningsavtalets ingående

 • Bakgrunden till 2022 års lagändringar
 • Rätt till heltid
 • Nya anställningsformer
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Ny lagstiftning: sakliga skäl för uppsägning

 • Nya regler om omplacering
 • Sakliga skäl istället för saklig grund
 • Rättslig argumentation och betydelsen av rättspraxis om saklig grund
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Kollektivavtalat anställningsskydd

 • Arbetsmarknadsparternas reglering
 • Rättsföljder av överträdelser
 • Rättslig argumentation och betydelsen av äldre praxis
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Avrundning samt diskussion om konkreta typexempel om sakliga skäl

 • Praktisk tillämpningsdiskussion utifrån hypotetiska scenarion till belysning av lagändringarnas implikationer
 • Framtida utveckling och tendenser
 • Summering av dagen
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid deltagande på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se