Tillbaka
kurs i komplicerad efterarvsrätt
17/11

Komplicerad efterarvsrätt

Kursen fördjupar dina kunskaper  i efterarvsrättens mest komplicerade delar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt otydligheter i lagstiftningen, komplikationer vid samtidig tillämpning av flera olika delar av regelsystemet och beräkningsmetoderna vid uträkning av fördelningen av kvarlåtenskapen. Varmt välkommen!
Familjerätt
Kurs
Komplicerad efterarvsrätt
Ämnesområde
Familjerätt
Föreläsare
Anders Eriksson
Kurstimmar
7h

Kursbeskrivning

Ärvdabalkens regler om efterarv är komplicerade och innehåller dessutom ett antal oklarheter. När efterarvsreglerna ska tillämpas samtidigt med andra regler i ärvdabalken eller med regler i äktenskapsbalken eller sambolagen uppstår ofta mycket krångliga situationer. På den här kursen behandlas dessa frågor utförligt. Både legal efterarvsrätt och testamentarisk sekundosuccession omfattas.

Kursen syftar till att ge en djupare kunskap i efterarvsrättens mest komplicerade delar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt otydligheter i lagstiftningen, komplikationer vid samtidig tillämpning av flera olika delar av regelsystemet och beräkningsmetoderna vid uträkning av fördelningen av kvarlåtenskapen. Betydelsen av testamenten av den först avlidna maken respektive den sist avlidna maken när det gäller efterarvsfrågor kommer också att behandlas.

KOMPLICERADE FRÅGESTÄLLNINGAR

 • Hur ska gåvor beaktas vid bodelning och arvskifte efter den avlidne?
 • Vilken effekt får gåvorna för efterarvssituationen vid den efterlevande makens död? Vilken effekt får t.ex. vederlagsreglerna, förskottsreglerna och reglerna om det förstärkta laglottsskyddet?
 • Vad gäller om en efterlevande make som innehar den först avlidna makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt gifter om sig och det ska ske bodelning i det nya äktenskapet? Vilka komplikationer kan då uppstå om det t.ex. finns både giftorättsgods och enskild egendom i det nya äktenskapet?
 • Hur ska fördelningen av efterarv ske om den efterlevande maken gift om sig två gånger och har ärvt kvarlåtenskap efter båda sina makar med fri förfoganderätt?

Känner du att du i din yrkesutövning behöver kunna klarlägga dessa och andra efterarvsfrågor av mera komplicerat slag eller att du i vart fall behöver ha förmåga att inse när det i sådana frågor finns komplikationer som måste kunna hanteras? Deltagande på kursen ger goda förutsättningar för att hantera dessa frågeställningar i sin yrkesroll.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, jurister och andra som arbetar med familjerättsliga frågor. Deltagande på kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om ärvdabalkens arvsregler och om äktenskapsbalkens bodelningsregler. Det är också bra om du har några års erfarenhet av att arbeta med frågor om bodelning, arv och testamente.

Föreläsare

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Anders Eriksson är jurist och civilekonom och har tidigare varit rättschef i Justitiedepartementet, SÄPO-chef och generaldirektör i Kammarkollegiet. Han har också arbetat som domare i olika domstolar. Under tiden i Justitiedepartementet ledde han arbetet med reformer inom bl.a. familjerätt, avtalsrätt, köprätt, krediträtt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Han är även juris hedersdoktor vid Uppsala universitet. Efter sin pensionering arbetar han med olika uppdrag, bl.a. som ordförande på avdelningar i Allmänna...

Omdömen från tidigare kursdeltagare

"Mycket nyttig information och bra exempel"
Tidigare deltagare
"Bra, mycket matnyttigt innehåll"
Tidigare deltagare

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås

09:00-10:30

Inledning

 • Bakgrunden till regelsystemet
 • Makes arvsrätt
 • Efterarvsrätten

Fördelningen av den efterlevande makens bo

 • Normalfördelningen
 • Snedfördelning
 • Förhållandet till bodelningsreglerna
 • Inverkan av ett testamente av den första avlidna maken
 • Förhållandet till förskottsreglerna
 • Förhållandet till laglottskrav
 • Basbeloppsregeln
 • Förhållandet till det förstärkta laglottsskyddet
10:30-10:50
Kaffepaus
10:50-12:30

Vederlagsregeln

 • Förutsättningarna
 • Vederlagets storlek
 • Återbärande av gåvan
 • Ej fullbordad gåva

Förkovransregeln

 • Förutsättningar
 • Hur ska förkovran beräknas
 • Fall då både vederlag och förkovran ska tillämpas
12:30-13:30
Lunch
13:30-15:00
 • Arvsförskott av efterlevande make
 • Arvsberättigade vid den efterlevande makens död
 • Konkret efterarvsrätt

Efterlevande make gifter om sig

 • Bodelning i det nya äktenskapet
 • Vad händer om det finns både giftorättsgods och enskild egendom i det nya äktenskapet?
 • Flera grupper av efterarvingar
 • Efterlevande make blir sambo
15:00-15:30
Kaffepaus
15:30-17:00

Särskilt komplicerade fall av legal efterarvsrätt

 • Vederlagsregeln och det förstärkta laglottsskyddet ska tillämpas samtidigt
 • Förskott som inte fullt ut kunnat avräknas vid den först avlidna makens död

Testamentarisk sekundosuccession

 • En grundläggande tolkningsregel
 • Annan än make är första successorn
 • Annan än arvinge är andra successorn
17:00
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se