Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i aktiebolagsrätt
15/03 Stockholm   |   15/03 Digital

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys

Under de senaste åren har en omfattande rättsutveckling skett på aktiebolagsrättens område, inte minst i form av rättspraxis från Högsta domstolen. I kursen läggs fokus på denna rättsutveckling och särskilt på en analys av nya prejudikat. Varmt välkommen!

Associationsrätt
Kurs
Kvalificerad aktiebolagsrätt
Ämnesområde
Associationsrätt
Föreläsare
Niklas Arvidsson, Johan Adestam
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att diskutera och analysera den senaste rättsutvecklingen på aktiebolagsrättens område, med fokus på betydelsefulla ändringar i regelverk och på nya prejudikat på området. Bakgrunden till kursen är att det de senaste åren skett en förhållandevis omfattande och betydelsefull utveckling av aktiebolagsrätten, i synnerhet i rättspraxis, och att det finns ett behov av en kurs vars fokus ligger på en uppdatering och analys av den rättsutvecklingen. Sammanfattningsvis analyseras rättsläget med hänsyn tagen till lagändringar och utveckling i rättspraxis under de senaste 5 – 10 åren, med fokus på ständigt aktuella områden som medansvar, skadeståndsansvar, klander av bolagsstämmobeslut, tvångsinlösen m.m. Kursen är till nytta för varje praktiskt verksam jurist som i det dagliga arbetet kommer i kontakt med aktiebolagsrättsliga frågor.

Kursen utvecklar dina kunskaper i:

 • Översikt över ny reglering på aktiebolagsrättens område
  Åtskilliga lagändringar i ABL och i den EU-rättsliga regleringen av betydelse för ABL har genomförts de senaste åren. Vilka är de?
 • Översikt över ny reglering på aktiebolagsrättens område.
  Åtskilliga lagändringar i ABL och i den EU-rättsliga regleringen av betydelse för ABL har genomförts de senaste åren. Ett nytt kapitel i ABL tillämpligt på publika bolag med noterade aktier, rörande s.k. närståendetransaktioner, har införts. Vad innebär regelverket?
 • Ansvarsfrågor i aktiebolagsrätten.
  Åtskilliga prejudikat från de senaste åren berör frågor som i vid mening kan betecknas som ansvarsfrågor. Det rör sig om prejudikat om medansvaret i 25 kap., s.k. ansvarsgenombrott, skadeståndsansvaret enligt 29 kap., värdeöverföringar och låneförbudet. T.ex. fortsätter, Högsta domstolen, i svallvågorna av BDO-domen, att avgöra mål om revisorers och likvidatorers ansvar. Flera prejudikat är av stort principiellt intresse. Enligt vilka principer bedöms skadeståndsansvar i aktiebolagsrätten efter de senaste årens utveckling i rättspraxis
 • Minoritetsskydd.
  En betydelsefull prejudikatbildning har ägt rum när det gäller talerätt och klander av bolagsstämmobeslut. Vidare belyser ett nytt prejudikat frågan om minoritetsaktieägares kostnadsansvar i tvister om tvångsinlösen. Hur ser rättsläget ut?
 • Borgenärsskydd.
  Hur har rättspraxis inverkat på regelverket om värdeöverföringar och på låneförbudsreglerna? Vad är en indirekt värdeöverföring?

Målgrupp

Kursen riktar sig till de som har god erfarenhet inom aktiebolagsrätten och vill fördjupa sig i aktuella aktiebolagsrättsliga frågeställningar, särskilt i syfte att vara uppdaterad utifrån den senaste rättsutvecklingen på området.

Föreläsare

Niklas Arvidsson

Niklas Arvidsson

Niklas Arvidsson är professor i handelsrätt vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han forskar om och undervisar i associationsrätt och central förmögenhetsrätt och har publicerat ett flertal artiklar inom affärsrättens område.

Johan Adestam

Johan Adestam

Johan Adestam är verksam som lärare och forskare vid institutionen för Juridik, Psykologi och Samhälle vid Örebro universitet, med huvudsaklig inriktning mot avtalsrätt, fordringsrätt och associationsrätt. Han disputerade år 2015 med avhandlingen Den dokumentvillkorade garantin, som behandlar ett särskilt slags garantier som förekommer i internationell handel, och har därefter bedrivit forskning om uppdragsavtal.

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering
09:00-10:30

Ny reglering på aktiebolagsrättens område

 • Bolagsstämmans godkännande av väsentliga transaktioner (16 a kap.)
 • Nya regler om ersättning till ledande befattningshavare
 • Prospektförordningen
10:30-10:45
Paus
10:45-12:45

Ansvarsfrågor i aktiebolagsrätten

 • Skadestånd
 • Medansvar
 • Ansvarsgenombrott
12:45-13:45
Lunchpaus
13:45-15:00

Minoritetsskyddet i aktiebolagsrätten

 • Talerätt och klander av bolagsstämmobeslut
 • Kausalitetsprincipen
 • Bolagskapning – konkurrerande stämmoförfaranden
 • Tvångsinlösen – kostnadsansvar
15:00-15:15
Paus
15:15-16:30

Borgenärsskyddet i aktiebolagsrätten

 • Värdeöverföringar – direkta och indirekta
 • Låneförbudet
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se