Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
omprövning-ändring-och-återkallelse-webb-1000x520

Omprövning, ändring och återkallelse

När kan man lita på ett förvaltningsbeslut? I många sammanhang när förvaltningsbeslut tilldelar enskilda förmåner, aktualiseras frågan om i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar ett beslut kan ändras.
Kursen behandlar om och när beslut kan ändras och vilka konsekvenserna av ändringar kan bli. Välkommen på kurs med Carl Lebeck!

Offentlig rätt
Kurs
Omprövning, ändring och återkallelse
Ämnesområde
Offentlig rätt
Föreläsare
Carl Lebeck
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en översikt över hur reglerna om ändring av förvaltningsbeslut, med fokus på olika typer av gynnande förvaltningsbeslut, ser ut i svensk rätt och EU-rätten.
 

Regleringen vad gäller möjligheten att ändra gynnande förvaltningsbeslut är komplicerad. Det finns dels en reglering i 36 – 38 §§ Förvaltningslagen (med 37 § av särskild betydelse för gynnande beslut), dels finns en omfattande reglering i specialförfattningar.

Allmänt accepteras ändringar av gynnande beslut grundade på samtycke, lagstiftning, återkallelseförbehåll, av tvingande säkerhetsskäl eller när ett beslut grundats på att den enskilde vilselett myndigheten. I vissa fall har också frågor om behov och ändamålsenlighet av en viss åtgärd aktualiserats som grund för ändringar.

Genom kodifieringen av ändringsgrunderna i 36 – 38 §§ FL har också förhållandet mellan speciallagstiftningen och FL kommit att bli allt viktigare för att avgöra vilka möjligheter som finns att ändra beslut som i olika hänseenden är materiellt felaktiga.

Kursen behandlar dels de allmänna förutsättningarna om vilka beslut som har negativ rättskraft och vilket skydd för enskilda som finns avseende beslut som inte har negativ rättskraft.

Frågor om möjligheten att ändra gynnande beslut har också behandlats i EU-rätten i olika avseenden och kursen behandlar också frågor om berättigade förväntningar i EU-rätten och hur de påverkar tillämpningen av nationella förvaltningsrättsliga regler.

Kursen behandlar bland annat:

 • Ändring av vilka beslut?
 • De allmänna förutsättningarna för ändring och betungande återkallelse av gynnande beslut
 • Förhållandet mellan allmän och speciell reglering avseende negativ rättskraft
 • Berättigade förväntningar och välförvärvade rättigheter: negativ rättskraft i EU-rätten

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister vid myndigheter, advokatbyråer, domstolar, intresseorganisationer som berörs av eller fattar myndighetsbeslut.

Kursen kräver inga förkunskaper utöver juristutbildning.

Föreläsare

Carl Lebeck

Carl Lebeck

Carl Lebeck är jur.dr. i offentligrätt (Stockholms Universitet) och har mastersexamina i juridik från Harvard Law School och Oxford University. Han har publicerat ett stort antal böcker och artiklar, bl.a. "EU-stadgan om grundläggande rättigheter" (Studentlitteratur, 2 uppl. 2016), "Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten" (Norstedt Juridik 2018) och "De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt: en komparativ studie" (ak. avh., Jure förlag 2019). Han har lång erfarenhet av forskning och undervisning vid universitet...

Kursprogram

08:30-09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-10:30
 • Omprövning, ändring eller återkallelse av vad?
 • Beslut – formella eller materiella kriterier
 • Kan myndigheter bindas av faktiskt handlande?
 • Myndigheters bundenhet vid tidigare bedömningar
10:30-10:45

Kaffepaus

10:45-12:45
 • Negativ rättskraft
  - Ändring av beslut som är gynnande för enskild part
  - Ändring av betungande beslut?
  - Ändring av beslut till nackdel för enskild part: skydd för givna förmåner 
 • Ändringsgrunder
  - Samtycke
  - Lagstöd
   -De särskilda grunderna för återkallelse
  - Ändrade förhållanden
  - Situationen efter 2017 års FL 
 • Förhållandet mellan allmänna och speciella regler för negativa rättskraft
 • Berättigade förväntningar och välförvärvade rättigheter: negativ rättskraft i EU-rätten
12:45-13:45

Lunchpaus

13:45-15:00

Återkallelse och ändring av beslut på vissa områden

 • Bygglov
 • Verksamhetstillstånd 
 • Yrkeslegitimationer •
 • Socialförsäkringsersättningar 
 • Sociala förmåner
 • Migrationsrättsliga beslut
15:00-15:15

Kaffepaus

15:15-16:30

Rättsföljder av omprövning/ändring eller återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut

 • Beslut upphävs framåt i tiden 
 • Nullitet
 • Återbetalning
 • Skadestånd
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Vid fysiskt kurstillfälle ingår även kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se