Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Plan-och-byggratt-webb-1000x520

Plan- och byggrätt

En kurs som vänder sig till både praktikern och den som söker fördjupade kunskaper i rättsområdet plan- och byggrätt. Rättsområdet bygger på plan- och bygglagen, som utgör den huvudsakliga rättsliga grunden för den fysiska planeringen i Sverige. Området har bl.a. genom det ökade behovet av bostäder och av en hållbar samhällsplanering, men också genom europarättens ökade inflytande – fått en allt större betydelse för både det allmänna och enskilda och deras ofta motstående intressen.

Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Kurstillfället i Stockholm den 16 december är fullbokat, endast digitala platser kvar. 
Kurs
Plan- och byggrätt
Ämnesområde
Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Föreläsare
Jesper Blomberg, Johan Svensson
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Kursen behandlar på en grundläggande nivå de centrala delarna av plan- och byggrätten. D.v.s. det kommunala planmonopolet och övriga grundläggande principer, tillämpliga allmänna hänsynsbestämmelser och avvägning av allmänna och enskilda intressen. Det inkluderar även översiktsplan, detaljplan, bygglov (lovplikt, förutsättningar för bygglov m.m.) samt tillsyn (föreläggande, byggsanktionsavgift m.m.) och processen vid överklagande (processens ram, partsställning m.m.).

Kursen fokuserar på de delar som är mest relevanta ur ett tillämparperspektiv. Som deltagare får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll genom förståelse av de bakomliggande principerna och sambanden i plan- och bygglagstiftningen.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Kommunala planmonopolet
 • Allmänna och enskilda intressen
 • Översiktsplan och detaljplan
 • Bygglov
 • Tillsyn; föreläggande och byggsanktionsavgift
 • Processen vid överklagande

Efter avslutad kurs har du lärt dig: 

 • Deltagaren har bekantat sig med det kommunala planmonopolet och övriga grundläggande principer i plan- och bygglagstiftningen
 • Deltagaren har fått kunskaper om kommunens planeringsinstrument, främst översiktsplanen och detaljplanen.
 • Deltagaren har förstått lovplikt och lov och också hur dessa förhåller sig till översiktsplan och detaljplan.
 • Deltagaren har fått grundläggande kunskaper i tillsyn enligt plan- och bygglagen, främst förelägganden och byggsanktionsavgift.
 • Deltagaren har fått inblick i reglerna om överklagande och övriga processuella bestämmelser.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. kommun- och stadsjurister, domare, advokater, bolagsjurister, beredningsjurister, biträdande jurister m.m., men även till andra verksamma inom området, t.ex. stadsarkitekter, exploateringsingenjörer, planchefer, bygglovsinspektörer, nämndsekreterare etc.

Föreläsare

Jesper Blomberg

Jesper Blomberg

Jesper Blomberg är född 1973. Jur.kand. 1999. Kammarrättsråd på Kammarrätten i Jönköping samt medförfattare av bl.a. plan- och bygglagen och förvaltningsprocesslagen i Lexino. Under 2020-2021 var han även engagerad som särskild utredare i Bygglovsutredningen (Fi 2020:01). Han har vidare arbetat bl.a. som jurist på Sveriges geologiska undersökning (SGU), rådman vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, som kommunjurist och som lärare på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han har gedigen undervisningserfarenhet sedan 2002,...

Johan Svensson

Johan Svensson

Johan Svensson, född 1964, arbetar som hovrättsråd vid Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Han har tidigare varit rådman vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen och har vidare arbetat som advokatfiskal vid Kammarkollegiet med uppgift att bl.a. föra det allmänna intressets och statens talan i mål enligt miljöbalken. Dessförinnan var han föredragande i Regeringsrätten med inriktning mot plan- och bygglagen och miljöbalken. Han har även varit rättssakkunnig vid Miljödepartementet och också varit anställd som sekreterare och...

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås ingår för dig som deltar på plats
09:00 - 10:15

Planmonopolet, översiktsplanen, detaljplanen och bygglovet

10:15 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 12:00

Forts. planmonopolet, översiktsplanen, detaljplanen och bygglovet

12:00 - 13:00

Lunchpaus

13:00 - 14:30

Forts. bygglovet

14:30 - 14:50

Kaffepaus

14:50 - 16:30

Tillsyn och överklagande

16:30 - 17:00

Uppsummering och avslutning

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid fysiskt kurstillfälle.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se