Offentliga publikationer direkt från Sveriges myndigheter
 • Med- och egenfinansiering av vården

  Socialdepartementet

  Etiska aspekter. Det främsta argumentet för att införa medfinansiering är att patientens valmöjligheter ökar. Då får den enskilda personen möjlighet att välja produkter och tjänster som ligger utanför det som erbjuds inom den offentligt finansierade vården, även om hen då själv får bekosta mellanskillnaden. Detta skulle ligga i linje med den etiska principen om rätten till självbestämmande.

  Statens medicinsk-etiska råd som står bakom rapporten ställer sig avvisande till medfinansiering och varnar för risken som medfinansieringen kan innebära: en utveckling mot vård på ojämlika villkor. I det ställningstagandet har hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf varit en viktig utgångspunkt. Den säger att hälso- och sjukvårdens mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde.

  Det är alltså patientens behov av vård, inte hennes möjligheter att betala, som ska avgöra vilken insats den offentliga vården ska erbjuda.

 • Författningshandbok 2015

  Liber

  För personal inom hälso- och sjukvård. Nytt i årets utgåva är bland annat Patientlag samt Socialstyrelsens föreskrifter om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

 • Olaga förföljelse

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  Tillämpning av den nya straffbestämmelsen. Rapporten följer upp de nya straffbestämmelse om olaga förföljelse i brottsbalken, som infördes den 1 oktober 2011. Bestämmelsen ska fånga upp de fall som inte uppfyller kriterierna för grov frids- respektive kvinnofridskränkning, och samtidigt ge denna typ av brottslighet ett högre straffvärde.

 • ADR-S 2015

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  Transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) 2015 inklusive ändringar och tillägg.

Senaste publikationer

våg

Läroplaner

Här hittar du de nya läroplanerna och kommentarmaterialen för grundskolan.

våg

Produktbevakning

Bevaka vår utgivning via e-post. Enkelt och effektivt.

 • Myndigheternas skrivregler

  Språkrådet

  Åttonde upplagan. Efterfrågad, uppdaterad utgåva!

 • Från analog till digital marksänd radio - en plan från Digitalradiosamordningen. SOU 2014:77

  Kulturdepartementet

  Betänkande från Digitalradiosamordningen. Förslag till plan för övergång från FM-sändningar till marksänd digitalradio.

 • Brott begångna av barn

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  En utvärdering av ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare under 15 år. Brå har, på uppdrag av regeringen, genomfört en utvärdering av förändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Brå har haft regeringens uppdrag att utvärdera effekten av dessa lagändringar.

 • Brottsoffermyndighetens referatsamling 2014

  Brottsoffermyndigheten

  . Redovisar Brottsoffermyndighetens rättstillämpning i fråga om ersättning för kränkning i en ny, helt omarbetad jubileumsutgåva.

 • Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden. SOU 2014:70

  Finansdepartementet

  Delbetänkande från Utredningen om informationskrav på värdepappersmarknaden. Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet.

 • Miljöpolitikens spelplan

  Miljödepartementet

  Rapport från Miljöforskningsberedningen. Här analyseras och diskuteras miljöpolitikens föränderliga spelplan, dess framväxt och huvudsakliga utvecklingslinjer samt förutsättningarna för att utforma en handlingskraftig och verkningsfull miljöpolitik med tydliga samhällseffekter, nationellt såväl som internationellt.

 • Svensk författningssamling - SFS

  Statsrådsberedningen

  Prenumeration 2015. Tryckt författning gäller! Beställ din prenumeration på SFS idag!

 • Hatbrott 2013

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott. I Hatbrott 2013 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthetför hatbrott.

Mina tjänster

Du är inte inloggad

 E-shop

Handla enkelt och snabbt i vår e-shop. Sök t.ex på titel eller ISBN för att snabbt hitta rätt produkt.

 Kontakt

Vår kundservice hjälper dig med beställningar, abonnemang, behörighet, returer och mycket annat.

kundservice@nj.se

08 - 598 191 90