Offentliga publikationer direkt från Sveriges myndigheter
 • Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47

  Justitiedepartementet

  Betänkande. Uppdraget har här varit att föreslå ett genomförande i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden.

 • Hot och våld,

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället. Brå rapport 2015:12. Hot, våld och trakasserier kan påverka utsatta yrkesgrupper såsom politiker, journalister och myndighetsanställdas, yrkesutövning och minska yrkenas attraktivitet. I förlängningen kan det bli ett hot mot demokrati och öppenhet.

 • Ny patentlag. SOU 2015:41

  Justitiedepartementet

  Slutbetänkande från Patentlagsutredningen. Gör patentlagstiftningen enklare och mer användarvänlig!

 • En kommunallag för framtiden. SOU 2015:24. Del A + B (2 volymer).

  Finansdepartementet

  Slutbetänkande från Utredningen om en kommunallag för framtiden. Utgångspunkter för uppdraget med denna utredning har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv.

Senaste publikationer

våg

Läroplaner

Här hittar du de nya läroplanerna och kommentarmaterialen för grundskolan.

våg

Produktbevakning

Bevaka vår utgivning via e-post. Enkelt och effektivt.

 • Informations- och cybersäkerhet i Sverige. SOU 2015:23. Strategi och åtgärder för säker information i staten.

  Justitiedepartementet

  Betänkande från NISU 2014. Förslag: inrätta ett system för obligatorisk it-incidentrapportering för samtliga statliga myndigheter.

 • #Välkommen till verkligheten

  Barnombudsmannen

  Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. BO:s årsrapport 2015. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan Välkommen till verkligheten är ett fördjupningsarbete som Barnombudsmannen har gjort under åren 2012–2014.

 • Med- och egenfinansiering av vården

  Socialdepartementet

  Etiska aspekter.

 • Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7.

  Finansdepartementet

  Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen. Utreder vilka möjliga krav - utöver redan befintliga - som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom välfärdssektorn.

 • Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR. SOU 2015:2. (Inkl. bilaga.)

  Finansdepartementet

  Betänkande från Värdepappersmarknadsutredningen. Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument.

 • Intyget som dörröppnare

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg. Brå rapport 2015:8. Rapporten identifierar problemet med att felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheter, och presenterar förslag till åtgärder.

 • Operationerna Alfred och Selma. Brå rapport 2014:13

  Brottsförebyggande rådet/Brå

  Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet i Malmö 2012–2014. Under 2011 drabbades Malmö av en serie mordfall. När fem mord inträffade under loppet av två månader hamnade staden i centrum för rikspolitiken, och polisen utsattes för en mycket stark press att agera och få stopp på morden. Då inleddes Operationerna Alfred och Selma.

 • Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter.

  Socialdepartementet

  . Robotar - både som duschhjälp och sällskapsdjur. Men utgångspunkten är: tydligt samtycke och utvärdering av robotinsatsen, menar Smer.

Mina tjänster

Du är inte inloggad

 E-shop

Handla enkelt och snabbt i vår e-shop. Sök t.ex på titel eller ISBN för att snabbt hitta rätt produkt.

 Kontakt

Vår kundservice hjälper dig med beställningar, abonnemang, behörighet, returer och mycket annat.

kundservice@nj.se

08 - 598 191 90