Laddar...

Topp 7: de mest lästa artiklarna i november

6 december 2023
| Förvaltningsrätt
HFD om förvaltningslagens överklagandeförbud, en advokat efterbeskattas för oredovisade miljoninkomster, två andra advokater i domstolstvist – och en riksdagsledamot förlorar miljonstrid mot Skatteverket i spåren av den s.k. Panamaläckan. Därtill diskuterar Peter Althin och Sven-Erik Alhem aktuella rättsfall i podden Juridikens värld. Det är några av de ämnen som förenas på listan av de 7 mest lästa artiklarna i JUNO Nyheter under november.
Processrätt Straffrätt Skatterätt

Skatteverket ger replik på krönika gällande forskningsavdrag

6 december 2023
Skatteverket vill lämna förtydliganden kring vissa frågor som lyfts i krönikan ”Oskälig bevisbörda för att få forskningsavdrag” av Hanna Landelius manager på Aspia, som publicerades den 24 oktober.
Skatterätt

Skjutningarna i Sverige når EU-domstolen – motiverar höga böter när Sverige fälls

28 november 2023
| EU-rätt, Analys
Kommissionen väckte talan vid EU-domstolen mot Sverige för fördragsbrott efter att man misslyckats med att införliva ett direktiv som bland annat skulle motverka att skjutvapen används för brottslig verksamhet. Marios Iacovides, docent i europarätt vid Uppsala universitet, analyserar domen.
Offentlig rätt

Deltidsarbetande pilot diskriminerades – "konsekvenser för flygbolagen"

21 november 2023
| EU-rätt, Analys
EU-domstolen har i ett färskt avgörande slagit fast att en deltidsarbetande tysk pilot utsattes för indirekt diskriminering på grund av att flygbolaget inte gjorde någon skillnad på heltid- och deltidsarbetare gällande ersättning för extra tjänstgöringstid. Trösklarna för att få övertidsbetalning kommer nu att sänkas i proportion till piloternas arbetstid, vilket kommer få ekonomiska konsekvenser för flygbolagen, skriver Marios Iacovides i en analys.
Arbetsrätt och arbetsliv

Vetlandamålet, en okänd rättsskandal och ”Rockhållarfallet – Althin och Alhem diskuterar omtalade domar

17 november 2023
| Intervju, Juridikens värld
Hovrätten mildrade domarna i det tragiska s.k. Vetlandamålet – rätt eller fel? Hur resonerar rätten när experter har skilda uppfattningar om dödsorsaken eller den åtalades psykiska status? Varför anser Peter Althin att det är "en rättsskandal" att HD dömde hans klient till livstids fängelse för mordet på Anna Lindh? Och hur bör man agera som försvarare i ett tekniskt komplext mål för att inte blotta sin okunskap? Tips utlovas. Kraven för att fälla på grunden ”tillsammans och i samförstånd” har skärpts. Sven-Erik Alhem är kritisk, och Althin berättar om ett våghalsigt pedagogiskt trick under en rättegång. Var går egentligen gränsen mellan brottslig och straffri passivitet? Färsk HD-praxis diskuteras. Och är det inte hög tid att retrospektivt fria den man som för 60 år sedan dömde för att ha haft vänligheten att hålla i sin kamrats rock?
Straffrätt

Färsk dom från EU-domstolen ställer nya krav på svenska domstolar

8 november 2023
| EU-rätt, Analys
En ny dom från EU-domstolen sätter upp vissa gränser till den mycket expansiva praxis inom konsumentskyddsområdet som växt fram på senare år. EU-domstolen försöker upprätta en balans mellan unionsrättens effektiva genomslag å ena sidan och nationell processrätt å den andra. Domen kommer också innebära förändringar för svensk processrätt gällande konsumenters rättigheter, då domstolarna under vissa förutsättningar ska vidta ex officio-åtgärder som går utöver parternas yrkanden, skriver Marios Iacovides i en analys av domen.
Processrätt Ersättningsrätt
David Fisher, professor i internationell rätt

Rättigheter under attack – "är en långsam process"

6 november 2023
| Intervju, Juridisk litteratur, Folkrätt
Den unge amerikanen David Fisher kom till Sverige för universitetsstudier – och blev kvar. Över 40 år senare är han professor emeritus och aktuell med en ny upplaga av boken Mänskliga rättigheter: en introduktion – som blivit en uppskattad lärobok på universitet och högskolor. Han är bekymrad över mänskliga rättigheters devalverade status runt om i världen. "Det löfte som uppstod efter det kalla kriget har övergått till en mer restriktiv fas som ifrågasätter rättigheter som tidigare betraktats som vunna", konstaterar han.
Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Topp 7: de mest lästa artiklarna i oktober

6 november 2023
| EU-rätt, Ordning och säkerhet
En fängelsedömd tv-personlighet tvingas betala mångmiljonbelopp, motstridiga domar mot poliser som åtalats för dataintrång, mildrade påföljder i Vetlandamålet, EU-domstolen ger Danmark rätt att frånta medborgarskap, och JO riktar kritik mot en lagman. Det är några av de ämnen som återfinns på listan av de 7 mest lästa artiklarna i JUNO Nyheter under oktober 2023.
Straffrätt

Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige.

1 november 2023
| Juridisk litteratur
Föräldraalienation är att medvetet eller omedvetet främmandegöra den andra föräldern genom att skapa främlingskap mellan ett barn och en av föräldrarna. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är psykisk barnmisshandel och att barn som utsätts löper risker på både kort och lång sikt.
Socialrätt Familjerätt

”Oskälig bevisbörda för att få forskningsavdrag”

26 oktober 2023
| Forskning, Analys
Ett s.k. forskningsavdrag infördes 2014. Skatteverkets strikta tolkning av reglerna, i kombination med en betungande bevisbörda, gör dock att bolag avstår från att söka forskningsavdrag – vilket försämrar Sveriges möjligheter att bibehålla innovativa företag. Det skriver Hanna Landelius, manager på Aspia, i en analys.
Skatterätt

"En helt egen tröskel för tillåtlighet" – motstridiga domar när poliser åtalas för dataintrång

17 oktober 2023
| Ordning och säkerhet, Analys
Flera uppmärksammade domar mot poliser gällande dataintrång belyser en delvis motstridig praxis. I somras friades exempelvis en 33-årig polis efter att i sin roll som ”gängansvarig” ha gjort hundratals slagningar, där tolkningen av Polismyndighetens egna riktlinjer stod i centrum. ”Hovrätten har ställt upp en helt egen tröskel för tillåtligheten att göra sökningar i polisens system”, menar åklagaren Jim Westerberg – som även noterar den frekventa användningen av ett förledande begrepp. ”Effektiviteten minskar om poliserna upplever en tveksamhet om vad de får göra slagningar om”, konstaterar Hans-Olof Sandén, jurist vid Polismyndigheten.
Straffrätt

"Samernas urfolksrätt ifrågasatt" – 74-åring döms för återuppförd kåta

12 oktober 2023
| ROA
Med hänvisning till urminnes hävd såg den 74-åriga samiska kvinnan till att återuppföra en kåta i Vindelfjällens naturreservat – den förra hade genom myndigheternas försorg eldats upp efter att ha stått på samma plats i nästan 230 år. Hon friades av tingsrätten men hovrätten fann att urminnes hävd inte befriade henne från plikten att ansöka om strandskyddsdispens. ”Hur förhåller sig detta till att urfolk har en egen rätt till sin kultur?" frågar sig Girion Blomdahl i en färsk ROA.
Offentlig rätt Straffrätt Fastighetsrätt, miljö och samhälle

EU-domstolen: Danmark får frånta medborgarskap – svensk lag "måste ändras"

11 oktober 2023
| EU-rätt
EU-domstolen fastslår i ett färskt avgörande att det i princip inte strider mot unionsrätten att en medlemsstat, med hänvisning till allmänintresset, föreskriver att medborgarskapet kan förloras i avsaknad av verklig anknytning till landet – även om det medför att personen ifråga också förlorar sin ställning som unionsmedborgare. Vissa specifika krav innebär krav på konkreta förändringar.”Sverige måste ändra sin lagstiftning för att göra det möjligt för personer som har förlorat sitt medborgarskap att söka inom en rimlig tid efter att de fyllt 22 år”, skriver Marios Iacovides i en analys.
Processrätt Familjerätt

Besittningsskyddet i Bandhagen – Erik Forsin i färsk ROA

6 oktober 2023
| Analys, ROA
Besittningsskyddet i Bandhagen skulle kunna vara namnet på en socialrealistisk uppväxtskildring. Men nu råkar det istället vara ett avgörande från Högsta domstolen som heter just så. Vilken domstol är behörig när ett bolag på tveksamma grunder blivit av med sin lokal? Hur kommer det sig att HD i ett annat mål slagit fast att en sammanslutning som bedrev ekonomisk verksamhet ändå ska betecknas som en ideell förening? Och vad är egentligen den gemensama nämnaren mellan Bandhagen och småländska Husqvarna? Erik Forsin, advokat och partner på Baker McKenzie, analyserar intressanta HD-avgöranden i en färsk ROA-inspelning. 
Associationsrätt Fastighetsrätt, miljö och samhälle

JUNO för jurister

Upptäck hur du som jurist kan fatta bättre beslut snabbare.