Laddar...

För dig som arbetar inom miljörätt

För dig som arbetar inom miljörätt

Miljörätt är de regler som bland annat syftar till att reglera nyttjandet av naturresurserna, begränsa utsläpp och bevara den biologiska mångfalden. Den centrala lagen är Miljöbalken. För dig som arbetar inom miljö och hälsa kan JUNO hjälpa dig att hitta svar på dina frågor. Våra lagkommentarer hjälper dig att förstå vad lagar och enskilda paragrafer innebär i praktiken. Du finner även aktuella och relevanta nyheter samt gratis expertrådgivning i tjänsten Fråga experten.

Vill du testa JUNO gratis i 14 dagar? Klicka här!

Om miljörätt

Miljörätten är det rättsområde som reglerar personers agerande i förhållande till den yttre miljön. Det innefattar bland annat frågor om reglering av miljöfarliga verksamheter, skydd av naturområden och hushållning med mark och vatten. Hälsoskydd och djurskydd brukar också räknas till miljörätten.

Det centrala regelverket på området är miljöbalken (MB). Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. I MB ryms även de etiska utgångspunkterna att naturen har ett eget skyddsvärde samt att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Miljöaspekter berörs även i plan- och bygglagen, fiskelagen, jaktlagen, minerallagen, lag om åtgärder mot förorening från fartyg och skogsvårdslagen. I den mån inte annat anges i MB ska dessa lagar tillämpas parallellt med MB, vilket i flera fall innebär parallella eller kompletterande prövningar.

Detta kompletteras med EU:s miljölagstiftning. EU och medlemsstaterna har delad befogenhet att lagstifta om miljö. Både Sverige och EU får utfärda lagar och andra bestämmelser inom miljörätt – men EU:s föreskrifter har företräde enligt principen om EU-rättens företräde.

De viktigaste lagarna inom området är:

  • Miljöbalken
  • Plan- och bygglagen
  • Fiskelagen
  • Jaktlagen
  • Lag om åtgärder mot förorening från fartyg
  • Minerallagen


 

 

Få dina frågor besvarade av våra juridiska experter

Med Fråga experten har du möjligheten att ställa frågor till våra juridiska experter gällande energi, hälskoskyddsfrågor, renhållning, krisberedskap och räddningstjänst, livsmedel, alkohol och tobak, miljörätt, VA samt strandskydd – helt kostnadsfritt! Se exempel på besvarade frågor nedan. Just nu finns över 174 besvarade frågor som du kan ta del av och listan fylls på kontinuerligt.

Miljöbedömning av energiplan

Är det ett krav att genomföra en undersökning om betydande miljöpåverkan gällande den energiplan som kommunen är skyldig att ta fram?

Stefan Rubenson svarar:
Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska det enligt 3 § i varje kommun  finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. I planen ska finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Energimyndigheten har ett program för energiplanering,  Coachning av kommuner skapar bättre energiplanering (energimyndigheten.se) 

Enligt 8 § lagen om kommunal energiplanering gäller att om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras, beslut fattas, information lämnas samt övervakning och samordning ske enligt 6 kap. 9-19 och 46 §§ miljöbalken.

- Frågan om huruvida planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 7 och 8 §§ miljöbalken efter att kommunen har gjort en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den bestämmelsen.  En sådan undersökning behöver inte göras och ett sådant beslut behöver inte fattas om frågan om betydande miljöpåverkan är avgjord genom föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken.

- Regeringen har inte meddelat några sådana föreskrifter, vilket innebär att frågan måste avgöras i det enskilda fallet efter en miljöanalys.  Energimyndigheten har tagit fram en vägledning för kommunala energiplaner,  Vägledning för kommunala energiplaner (lansstyrelsen.se)  

Vattenskyddsområde

Kommunen har inrättat ett vattenskyddsområde vilket innebär att en lantbrukare kommer att behöva ansöka om tillstånd att använda vissa bekämpningsmedel. Lantbrukaren vill att kommunen ska betala hans kostnader för ansökan om tillstånd. 

En diskussion har uppstått internt på kommunen om vilket scenario som är korrekt av följande två; VA-kollektivet ska bara stå nödvändiga kostnader och enligt principen att förorenaren betalar så får lantbrukaren själv betala, eller ska kommunen ersätta lantbrukaren pga försvårande av markanvändning? 

Stefan Rubenson svarar:
Det är riktigt att va-kollektivet bara svarar för nödvändiga kostnader för va-abonnenternas behov av allmänna vattentjänster. Lantbrukaren kan få ersättning för sina förluster, om vattenskyddet skulle innebära att hans pågående markanvändning avsevärt skulle försvåras genom vattenskyddsföreskrifterna. Ersättningen betalas av den som beslutat föreskrifterna - staten eller kommunen, dock aldrig av va-kollektivets pengar. 

Certifiering för behandling av elavfall

Är det möjligt att ge dispens enligt Naturvårdsverkets författningssamling, där paragrafen är sammankopplad till en paragraf i en lag som upphört? Exempelvis: att i ett anmälningsärende tillåta att en nystartad verksamhet som yrkesmässigt ska behandla elavfall inte behöver certifiering de två första åren, med stöd av 7§ NFS 2018:11. Där paragrafen hänvisar till certifieringar enligt 28§ avfallsförordningen (2011:927), vilket har ersatts av paragrafen 4 kap 2§ avfallsförordningen (2020:614).

Stefan Rubenson svarar:
Ja, det är naturligtvis en miss att inte uppdatera NFS 2018:11 med anledning av 2020 års avfallsförordning. Det betyder dock inte att bestämmelsen är olaglig särskilt eftersom samma bestämmelser går igen i 2020 års avfallsförordning. Naturvårdsverkets förordning gäller ju med vad som står där. Annorlunda hade det varit om det rört sig om en straffrättslig klausul eller om möjligheten till dispens hade varit borttagen.  

Vid tillämpning av dispensregeln hänvisas nu enbart till Naturvårdsverket föreskrift.

Skapa skräddarsydda avtal med Avtalsguiden!

Avtalsguiden är en tilläggstjänst till JUNO och riktar sig till dig som är jurist, exploateringsingenjör, chef, HR-ansvarig, dataskyddsombud, bolagsjurist, lantmätare med mera. Här får du tillgång till över 300 modellavtal med alternativa klausuler och skrivningar. Anpassa avtalsskapandet helt efter behov – ladda sedan ner dokumentet när du är klar! Nytt för i år är mark- och exploateringsavtal, entreprenadavtal, IT-avtal, samverkansavtal och säkerhetsskyddsavtal.

Klicka här för att boka en demo!

En stor mängd avtal och avtalsområden

Över 300 modellavtal med alternativa klausuler, bolagshandlingar och checklistor.


Se alla avtalsområden

Råd från våra juridiska experter

Allt material är kommenterat av våra experter. De väljer också ut ett antal klausuler som de anser bör ingå i det färdiga avtalet.


Se alla våra experter

Skräddarsy dina avtal!

Du kan bygga ditt avtal på olika sätt och anpassa det efter just dina förutsättningar och behov.


Se exempel på avtal

Boka en demo av tjänsten och prova fritt!

Vi visar dig hur tjänsten fungerar och därefter får du möjlighet att själv testa tjänsten. Test av tjänsten är tillgängligt för organisationer och företag. Testperioden löper automatiskt ut efter 14 dagar och förbinder inte till något köp.