Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

För dig som arbetar med miljörätt

För dig som arbetar med miljörätt

Miljörätt är de regler som bland annat syftar till att reglera nyttjandet av naturresurserna, begränsa utsläpp och bevara den biologiska mångfalden. Den centrala lagen är Miljöbalken. I JUNO kan du ta del av våra lagkommentarer som hjälper dig att förstå vad lagar och enskilda paragrafer innebär i praktiken. Du finner även aktuella och relevanta nyheter samt gratis expertrådgivning i tjänsten Fråga experten.

Vill du testa JUNO gratis i 14 dagar? Klicka här!

Om miljörätt

Miljörätten är det rättsområde som reglerar personers agerande i förhållande till den yttre miljön. Det innefattar bland annat frågor om reglering av miljöfarliga verksamheter, skydd av naturområden och hushållning med mark och vatten. Hälsoskydd och djurskydd brukar också räknas till miljörätten.

Det centrala regelverket på området är miljöbalken (MB). Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. I MB ryms även de etiska utgångspunkterna att naturen har ett eget skyddsvärde samt att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Miljöaspekter berörs även i plan- och bygglagen, fiskelagen, jaktlagen, minerallagen, lag om åtgärder mot förorening från fartyg och skogsvårdslagen. I den mån inte annat anges i MB ska dessa lagar tillämpas parallellt med MB, vilket i flera fall innebär parallella eller kompletterande prövningar.

Detta kompletteras med EU:s miljölagstiftning. EU och medlemsstaterna har delad befogenhet att lagstifta om miljö. Både Sverige och EU får utfärda lagar och andra bestämmelser inom miljörätt – men EU:s föreskrifter har företräde enligt principen om EU-rättens företräde.

De viktigaste lagarna inom området är:

  • Miljöbalken
  • Plan- och bygglagen
  • Fiskelagen
  • Jaktlagen
  • Lag om åtgärder mot förorening från fartyg
  • Minerallagen


 

 

Få dina frågor besvarade av våra juridiska experter

Med Fråga experten har du möjligheten att ställa frågor till våra juridiska experter gällande energi, hälskoskyddsfrågor, renhållning, krisberedskap och räddningstjänst, livsmedel, alkohol och tobak, miljörätt, VA samt strandskydd – helt kostnadsfritt! Se exempel på en besvarad fråga nedan. Just nu finns över 174 besvarade frågor som du kan ta del av och listan fylls på kontinuerligt.

Miljöbedömning av energiplan

Är det ett krav att genomföra en undersökning om betydande miljöpåverkan gällande den energiplan som kommunen är skyldig att ta fram?

Stefan Rubenson svarar:
Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska det enligt 3 § i varje kommun  finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. I planen ska finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Energimyndigheten har ett program för energiplanering,  Coachning av kommuner skapar bättre energiplanering (energimyndigheten.se) 

Enligt 8 § lagen om kommunal energiplanering gäller att om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras, beslut fattas, information lämnas samt övervakning och samordning ske enligt 6 kap. 9-19 och 46 §§ miljöbalken.

- Frågan om huruvida planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 7 och 8 §§ miljöbalken efter att kommunen har gjort en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den bestämmelsen.  En sådan undersökning behöver inte göras och ett sådant beslut behöver inte fattas om frågan om betydande miljöpåverkan är avgjord genom föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken.

- Regeringen har inte meddelat några sådana föreskrifter, vilket innebär att frågan måste avgöras i det enskilda fallet efter en miljöanalys.  Energimyndigheten har tagit fram en vägledning för kommunala energiplaner,  Vägledning för kommunala energiplaner (lansstyrelsen.se)  

Publikationer

Många av publikationerna finns tillgängliga i digitalt format och ingår i JUNO-abonnemanget. Kontakta support@nj.se för att ta reda på mer!

Skapa skräddarsydda avtal med Avtalsguiden!

Avtalsguiden är en tilläggstjänst till JUNO och riktar sig till dig som är jurist, exploateringsingenjör, chef, HR-ansvarig, dataskyddsombud, bolagsjurist, lantmätare med mera. Här får du tillgång till över 300 modellavtal med alternativa klausuler och skrivningar. Anpassa avtalsskapandet helt efter behov – ladda sedan ner dokumentet när du är klar! Nytt för i år är mark- och exploateringsavtal, entreprenadavtal, IT-avtal, samverkansavtal och säkerhetsskyddsavtal.

Klicka här för att boka en demo!

En stor mängd avtal och avtalsområden

Över 300 modellavtal med alternativa klausuler, bolagshandlingar och checklistor.


Se alla avtalsområden

Råd från våra juridiska experter

Allt material är kommenterat av våra experter. De väljer också ut ett antal klausuler som de anser bör ingå i det färdiga avtalet.


Se alla våra experter

Skräddarsy dina avtal!

Du kan bygga ditt avtal på olika sätt och anpassa det efter just dina förutsättningar och behov.


Se exempel på avtal

Boka en demo av tjänsten och prova fritt!

Vi visar dig hur tjänsten fungerar och därefter får du möjlighet att själv testa tjänsten. Test av tjänsten är tillgängligt för organisationer och företag. Testperioden löper automatiskt ut efter 14 dagar och förbinder inte till något köp.