Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Familjerätt

Familjerätt

Familjerätt omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. Det rymmer även regler om gode män och förvaltare.

Om familjerätt

Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars rättigheter och förpliktelser gentemot varandra och utomstående. I begreppet familjerätt innefattas bland annat arvsrätt, lagar rörande barn, ingående och upplösning av parförhållanden samt makar och sambos inbördes förhållanden.

Arvsrätt

Arvsrätten reglerar vem som efter en persons död har rätt till dennes kvarlåtenskap, dvs. samlade ägodelar. Rätten till arv kan baseras antingen på släktskap eller på ett testamente.

En av de största skillnaderna mellan att vara gift och att leva i ett samboförhållande är att makar ärver varandra – det gör inte sambos. När det gäller barns arvsrätt får gemensamma barn vänta på sin del av arvet till dess att båda föräldrarna har gått bort. Eventuella särkullsbarn, barn till den avlidna, har dock rätt till sin del av kvarlåtenskapen direkt.

Bodelning

Bodelning är den fördelning av makar eller sambos gemensamma egendom som i regel sker om parförhållandet av någon anledning upplöses. Parterna kan göra en bodelning på egen hand, men om de inte kan komma överens om eller hur en bodelning ska gå till kan en bodelningsförrättare utses av allmän domstol. Bodelning ska alltid ske om någon av parterna går bort, innan fördelning av kvarlåtenskapen, samt vid upplösning av ett äktenskap. Vid upplösning av ett samboförhållande ska bodelning ske på begäran av någon av parterna. Både makar och sambos kan avtala om att bodelning inte ska ske, eller att bodelning inte ska ske avseende viss egendom. Makar gör detta genom äktenskapsförord och sambos kan istället välja att upprätta ett samboavtal.

De viktigaste lagarna på området är

  • Äktenskapsbalken (SFS 1987:230)
  • Föräldrabalken (omtryckt i SFS 1995:974)
  • Ärvdabalken (omtryckt i SFS 1981:359)
  • Sambolagen (SFS 2003:376)
  • Den upphävda lagen om registrerat partnerskap (SFS 1994:1117)