Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Processrätt

Processrätt

Processrätten reglerar förfarandet vid domstolar och vid skiljedomsprövning. Den kan även delas in i straffprocess, civilprocess och förvaltningsprocess.

Om processrätt

Processrätten kan delas in i tre huvudgrupper: civilprocess, straffprocess och förvaltningsprocess.

Den förstnämnda gruppen räknas normalt till privaträtten medan de sista två grupperna hör till den offentliga rättens område. Detta på grund av att förvaltningsprocessen behandlar hur myndighetsbeslut kommer till och kanske framför allt hur ändringar kan sökas i ett myndighetsbeslut medan civilprocessen och straffprocessen riktar sig mot enskilda (dvs. såväl fysiska som juridiska personer).

Civilprocess

Civilprocesser kallas även för tvistemål. Ett tvistemål förekommer när enskilda parter inte kan komma överens om något, exempelvis om en faktura är betald eller inte. Parterna kallas för kärande och svarande. Kärande är den som lämnat in stämningsansökningen som ligger till grund för målet och svaranden är den som blir stämd. Typiskt för civilprocessen är den så kallade tredskodomen om vilken domaren kan besluta om den ena parten inte inställer sig till den muntliga förhandlingen eller inte avger ett skriftligt svar - om ingen muntlig förhandling är nödvändig - på stämningsansökan.

Straffprocess

I en straffprocess har ett brott begåtts och målet berör huruvida en viss person ska hållas ansvarig. Det är betydligt högre beviskrav i ett brottmål än i tvistemål, utgångspunkten är att en person är oskyldig till dess att motsatsen bevisats (oskyldighetspresumtionen).

Förvaltningsprocess

Förvaltningsprocess behandlar hur myndighetsbeslut kommer till och ändras, och räknas därför till den offentliga rätten. Inom ramen för förvaltningsprocessen prövas således de fall som rör enskildas förehavanden med staten.

Skiljeförfarande & skiljedom

Skiljedom är när en rättstvist avgörs av skiljedomare (eller skiljemän) utan medverkan av allmän domstol. Detta betyder bland annat att ingen får vittna under ed, att vad som förekommit är hemligt och att domen inte får överklagas. Speciellt vid internationell handel är det vanligt att parterna på förhand bestämmer hur och var eventuella tvister ska hanteras, så kallade forumklausuler. Det finns inget tvång för parterna att föra saken till en domstol utan de kan till exempel avtala om att någon organisation skall avgöra tvisten som till exempel Internationella Handelskammaren (International Chamber of Commerce) som är en mycket viktig instans för skiljedom när det gäller internationella köp. Även Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut anlitas ofta i skiljedomar.

De viktigaste lagarna på området är:


  • Rättegångsbalken
  • Förvaltningsprocesslagen
  • Lag om skiljeförfarande
  • Lag om domstolsärende