Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Socialrätt

Socialrätt

Socialrätt, som är en del av den speciella förvaltningsrätten, innehåller regler om samhällets sociala trygghet. Hit räknas både den kommunala socialtjänsten och den statliga socialförsäkringen.

Om socialrätt

Socialrätten består av två delar.

Kommunernas socialtjänst har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får den hjälp de behöver, bland annat i form av ekonomiskt bistånd, vård och omsorg och annat stöd. Socialtjänstens ansvar omfattar bland annat personer med funktionsnedsättning, barn och unga, äldre, personer med missbruksproblem och personer som vårdar eller stödjer närstående.

Den statliga socialförsäkringen omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till familjer. Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Socialtjänstlagen

Ramverket för den kommunala socialtjänsten finns i socialtjänstlagen. Socialtjänstens övergripande mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska syfta till att frigöra och utveckla enskilda personers och gruppers egna resurser och verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Övriga viktiga lagar på området


  • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger möjlighet att omhänderta barn mot deras och föräldrarnas vilja i situationer då barnet riskerar att fara riktigt illa.
  • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) möjliggör tvångsvård av personer i allvarligt missbruk som inte vill ta emot vård frivilligt.
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor och den hjälp de behöver i det dagliga livet.
  • Socialförsäkringsbalken (SFB) innehåller regelverket för den statliga socialförsäkringen.