Socialrätt

Socialrätt

Socialrätt brukar kategoriseras som en del av förvaltningsrätten - speciell förvaltningsrätt. Till socialrättens områden räknas social barn- och ungdomsvård, socialförsäkringsrätt, lagstiftning om allmänna sociala bidragsformer, hälso- och sjukvårdslagstiftning och sekretesslagstiftning.

Om socialrätt

Socialrätten handlar om kommunens ansvar för personer som bor eller vistas i kommunen. Socialrätten täcker in socialtjänstens alla ansvarsområden – frågor om barn och unga, brottsoffer, ekonomiskt bistånd, familjerätt, funktionshinder, integration och asylsökande, missbruk, skuldsanering samt äldreomsorg. Frågor om allmän förvaltningsrätt ingår också, till exempel frågor om handläggning och sekretess. Till socialrätten brukar man också räkna bidrag inom socialförsäkringen, så som assistansersättning, vårdbidrag och bilstöd.

Socialtjänstlag

En av de huvudsakliga lagstiftningarna inom socialrätten är Socialtjänstlagen (2001:453). Socialtjänstlagen reglerar bland annat rätt till hemtjänst, daglig verksamhet, avlösning, ledsagning, korttidsvistelse och särskilt boende med mera. Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver bygga om eller anpassa ditt hem kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

De viktigaste lagarna på området är


  • LVU: Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (förkortad LVU) reglerar tvångsomhändertagande av unga under 18 år.
  • LPT: Lagen om psykiatrisk tvångsvård (förkortad LPT), reglerar tvångsvård av individer som bedömts lida av för svåra psykiatriska besvär för att kunna klara sig i samhället, utan att vara en fara för sig själva eller andra.
  • LVM: Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (förkortad LVM) reglerar vård av individer som på grund av sitt missbruk riskerar att förstora sitt eget liv, eller allvarligt skada sig själv eller närstående.