Sveriges Rikes Lag

Ta lagen i egna händer. Eller stoppa den i fickan.
Köp lagboken Registrera personlig kod

Tungviktaren i det svenska rättssystemet sedan 1861.

Sedan Sveriges Rikes Lag gavs ut första gången 1861 har den varit det självklara valet för landets ledande jurister.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. 

Köp årets upplaga och få lagboksappen - den digitala versionen av lagboken - utan extra kostnad.

Lagboksappen kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och uppdateras en gång under året. Precis som med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen.

Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2020

Bland nya lagar som tagits in i lagboken 2020 kan nämnas

  • Lagen (2018:1653) om företagsnamn. Lagen som ersätter 1974 års firmalag är mer överskådlig och lättare att tillämpa än firmalagen.
  • Lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Genom lagen upphävs polisdatalagen (2010:361).
  • Lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Genom den nya lagen ersätts radio- och tv-avgiften med en public serviceavgift som är individuell.
  • Lagen (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. Den nya lagen samlar de internationellt privat- och processrättsliga reglerna om makars och sambors förmögenhetsförhållanden och ersätter tidigare regler på området.
  • Lag (2019:370) om fordons registrering och användning. Lagen innebär en modernisering av registerlagstiftningen och en anpassning av bestämmelserna till EU:s dataskyddsförordning.
  • Lag (2019:453) om gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. Genom lagen återinförs skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet och det därmed sammanhängande förfarandet med godkännande av gåvomottagare.
  • Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott. Lagen innebär att uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt inte får användas för att utreda brott och att de brottsbekämpande myndigheterna ska begränsa enskilda tjänstemäns tillgång till uppgifterna.

    Viktiga ändringar har också gjorts i bland annat tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, socialförsäkringsbalken, jordabalken samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Köp lagboken