Sveriges Rikes Lag

Det självklara valet för landets ledande jurister

Köp lagboken Registrera personlig kod

Tungviktaren i det svenska rättssystemet sedan 1861.

Sedan Sveriges Rikes Lag gavs ut första gången 1861 har den varit det självklara valet för landets ledande jurister.

Köp årets upplaga och få lagboksappen - den digitala versionen av lagboken - utan extra kostnad.

Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2018

Bland nya lagar från år 2017 som tagits in i lagboken kan nämnas hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som ersätter den tidigare hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. Lagen (2017:310) om framtidsfullmakter ger enskilda en möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter, om de senare i livet inte själva kan göra det. Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter.

Av övriga lagar som har tagits in kan nämnas:

  • Lagen (2017:496)om internationellt polisiärt samarbete
  • Den nya kommunallagen (2017:725)
  • En ny förvaltningslag (2017:900) samt
  • Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Från EU-rättens område kan nämnas EU:s dataskyddsförordning samt den nya insolvensförordningen.

Omfattande ändringar har under år 2017 också gjorts i bl. a. utlänningslagen (2005:716), skatteförfarandelagen (2011:1244) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Köp Sveriges Rikes Lag