Till övergripande innehåll för webbplatsen

Sveriges Rikes Lag

En bok av stor vikt för Sverige. Nu som då.

Köp lagboken Registrera personlig kod

Tungviktaren i det svenska rättssystemet sedan 1861

Sedan Sveriges Rikes Lag gavs ut första gången 1861 har den varit det självklara valet för landets ledande jurister.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. 

Köp årets upplaga och få lagboksappen - den digitala versionen av lagboken - utan extra kostnad.

Lagboksappen kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och uppdateras en gång under året. Precis som med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen.

Sveriges Rikes Lag 2022

Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2022

Bland nya lagar som tagits in i lagboken kan nämnas

  • Lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik ger en möjlighet för en butiksinnehavare att hos åklagare begära att en person portförbjuds i butiken. Förutsättningen för ett sådant förbud är att det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att personen i fråga kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där.

  • Genom lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter har införts ett krav på förarbevis för att få framföra detta fordon. För att få ett förarbevis krävs att föraren har fyllt 15 år och genomgått föreskriven utbildning med godkänt resultat. Undantag från kravet på förarbevis gäller bl.a. inom statliga myndigheters verksamhet och vid räddningstjänst. Förarbeviset kan återkallas om innehavaren har gjort sig skyldig till exempelvis sjöfylleri eller vårdslöshet i sjötrafik, har brutit mot sjövägsreglerna eller har framfört en vattenskoter i vissa områden där det inte är tillåtet.

  • Lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket har liksom åtskilliga andra författningar tillkommit med anledning av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

  • Viktiga ändringar har också gjorts i bl.a. rättegångsbalken, skatteförfarandelagen (2011:1244) och livsmedelslagen (2006:804).