Lexino

Lexino är en djupare kommentar som klargör det aktuella rättsläget och tar upp typiska tillämpningsfrågor.  Kommentarerna publiceras parallellt med aktuell lagstiftning, uppdateras upp till två gånger per år och serien omfattar ca 85 av de mest centrala lagarna.

En objektiv och verklighetsnära bild av gällande rätt

Tydlig översikt hjälper dig att hitta relevant information
Gällande rätt utvecklas ständigt beroende på såväl lagändringar som ny praxis. Lexino uppdateras därför kontinuerligt och de djupa kommentarerna representerar därför det aktuella rättsläget. Med paragrafvisa djupa kommentarer guidar vi dig som är jurist genom tydliga exempel och en gedigen genomgång av rättskällorna inom det område där du söker information. Med Lexino får du alltid en tydlig översikt och kan enkelt och effektivt fördjupa dig inom den information som är relevant för dig.

Konkret vägledning till praktisk tillämpning
Fokus ligger på att ge dig användbara verktyg för praktisk tillämpning av de olika lagarna, bland annat genom att beskriva typiska tillämpningsfrågor och genom att tillhandahålla vägledande praxis och analys eller referat av rättsfall.

Kommentarer

 • Aktiebolagslagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Avtalslagen
 • Bidragsbrottslagen
 • Brottsbalken
 • CISG - Internationella köplagen
 • Dataskyddsförordningen
 • Expropriationslagen
 • Fastighetsbildningslagen
 • Finansieringslagen
 • Förmånsrättslagen
 • Försäkringsavtalslagen
 • Förvaltningslagen (den nya)
 • Förvaltningsprocesslagen
 • Föräldrabalken
 • Inkomstskattelagen
 • Jordabalken
 • Kallelselagen
 • Kommissionslagen
 • Kommunallagen (den nya)
 • Konkurrenslagen
 • Konkurslagen
 • Kulturmiljölagen
 • Köplagen
 • Lag om anställningsskydd
 • Lag om bank- och finansieringsrörelse
 • Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal (distansavtalslagen)
 • Lag om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Lag om företagsrekonstruktion
 • Lag om genetisk integritet
 • Lag om handel med finansiella instrument
 • Lag om handelsbolag och enkla bolag
 • Lag om informationssäkerhet
 • Lag om medbestämmande i arbetslivet
 • Lag om offentlig upphandling
 • Lag om paketresor
 • Lag om redovisningsmedel
 • Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar
 • Lag om skiljeförfarande
 • Lag om skuldebrev
 • Lag om skuldsanering för företagare
 • Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
 • Lag om vård av unga
 • Lag om värdepappersmarknaden
 • Lönegarantilagen
 • Lösöreköplagen
 • Marknadsföringslagen
 • Marknadsmissbruksförordningen
 • Marknadsmissbrukslagen
 • Mervärdesskattedirektivet
 • Mervärdesskattelagen
 • Miljöbalken
 • Mönsterskyddslagen
 • Narkotikastrafflagen
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Patentlagen
 • Penningtvättsbrottslagen
 • Personuppgiftslagen
 • Plan- och byggförordningen
 • Plan- och bygglagen
 • Preskriptionslagen
 • Regeringsformen
 • Rättegångsbalken
 • Sambolagen
 • Skadeståndslagen
 • Skattebrottslagen
 • Skatteförfarandelagen
 • Skuldsaneringslagen
 • Smugglingslagen
 • Socialförsäkringsbalken
 • Socialtjänstlagen
 • Trafikbrottslagen
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Upphovsrättslagen
 • Utlänningslagen
 • Utsökningsbalken
 • Varumärkeslagen
 • Visselblåsarlagen
 • Äktenskapsbalken
 • Ärvdabalken