Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

För dig som arbetar med fastighetsrätt

För dig som arbetar med fastighetsrätt

Fastighetsrätt omfattar civilrättens aspekter som rör fastigheter, inklusive bildande, ägande och överlåtelser. I JUNO kan du ta del av våra lagkommentarer som hjälper dig att förstå vad lagar och enskilda paragrafer innebär i praktiken. Du finner även aktuella och relevanta nyheter samt gratis expertrådgivning i tjänsten Fråga experten. Tjänsten är också till nytta för dig som är verksam inom entreprenadrätt.

Vill du testa JUNO kostnadsfritt i 14 dagar? Klicka här.

Om fastighetsrätt

Fastighetsrätten delas vanligen in i allmän fastighetsrätt som reglerar relationerna mellan avtalsparter, till exempel fastighetsägare och hyresgäster eller köpare och säljare, och den speciella fastighetsrätten som reglerar relationerna mellan det allmänna (staten, kommuner) och fastighetsägare och andra rättighetshavare.

Allmän fastighetsrätt

Allmän fastighetsrätt är i stora delar identiskt med den civilrättsliga delen av fastighetsrätten. Den rör bland annat frågor om övergång och nyttjande av fastigheter och om vissa relationer mellan grannar.

De viktigaste lagarna inom den allmänna fastighetsrätten är:

 • Jordabalken
 • Bostadsrättslagen

Speciell fastighetsrätt

Speciell fastighetsrätt är därmed identiskt med den offentligrättsliga delen av fastighetsrätten. Den speciella fastighetsrätten delas ibland in i delområdena markrätt och miljörätt. Den behandlar frågor om indelning och registrering av fastigheter, skapandet av lämpliga fastigheter, visst nyttjande och drift av fastigheter samt bebyggelse och infrastruktur.

De viktigaste lagarna inom den speciella fastighetsrätten är:

 • Fastighetsbildningslagen
 • Plan- och bygglagen
 • Miljöbalken
 • Anläggningslagen
 • Expropriationslagen
 • Skogsvårdslagen
 • Jaktlagen
 • Fiskelagen
 • Minerallagen
 • Jordförvärvslagen

 

Få dina frågor besvarade av våra juridiska experter

Med Fråga experten har du möjligheten att ställa frågor till våra juridiska experter gällande byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur – helt kostnadsfritt! Se exempel på en besvarad fråga nedan. Just nu finns över 200 besvarade frågor som du kan ta del av och listan fylls på kontinuerligt.

Är årlig hyreshöjning om 2 % i strid mot 12:19 JB vid lokalhyra?

Är årlig hyreshöjning om 2 % i strid mot 12:19 JB vid lokalhyra om hyrestiden är bestämd till ett (1) år (med 1 års förlängning)? Räknas en sådan höjning som "bestämd" hyra eller är det att likna med KPI och därmed i strid med nämnda bestämmelse?

Christian Arnbom svarar:

Av 12 kap. 19 § tredje stycket jordabalken framgår följande:

”Hyran för lokaler ska också vara till beloppet bestämd i avtalet till den del den inte omfattar ersättning som avses i första stycket andra meningen. Trots detta gäller dock förbehåll i avtalet om att hyran ska utgå med ett belopp som står i visst förhållande till hyresgästens rörelseintäkter eller som bestäms enligt en skriftlig överenskommelse mellan å ena sidan hyresvärden eller hyresvärden och en organisation av fastighetsägare, i vilken hyresvärden är medlem, och å andra sidan en organisation av hyresgäster. Om avtalet är träffat för bestämd tid och hyrestiden är minst tre år, gäller dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en annan beräkningsgrund än som nu har angetts.”

I och med att ert lokalhyreskontrakt löper på ett år med ett års förlängning så är sista meningen inte tillämpbar på hyresförhållandet. Frågan är då om en hyreshöjning med 2% är att bedöma som en ”bestämd hyra” i enlighet med huvudregeln i första meningen. Av Norstedts juridiks kommentar (Gula biblioteket) till lagrummet framgår följande rörande ”Till beloppet bestämd”: ”Det har gjorts gällande att förbudet mot rörlig hyra bör tolkas mot bakgrund av sitt främsta syfte att förhindra indexerade hyror”. Av Lexinos kommentar framgår att ”Den bärande tanken bakom förbudet mot rörlig hyra är att hyresgästen ska ha möjlighet att i förväg kunna bedöma omfattningen av sina åtaganden i ekonomiskt hänseende”. Vidare framgår av Lexinos kommentar vidare följande:

Att bestämma hyran till olika belopp för olika hyresperioder anses inte strida mot förbudet med rörlig hyra (se prop. 1973:23 s. 159 f.). Det anses således i och för sig vara förenligt med kravet på en bestämd hyra att komma överens om att hyran ska uppgå till 5 000 kr första året, 6 000 kr andra året och 7 000 kr tredje året, eller att hyran höjs med visst belopp för varje förlängningsperiod.

I ert fall så höjs hyran med ett visst belopp (2%) för varje år. Det är således i enlighet med ovanstående uttalande, varför jag bedömer att hyressättningen faktiskt är till beloppet bestämt. Publikationer

Många av publikationerna finns tillgängliga i digitalt format och ingår i JUNO-abonnemanget. Kontakta support@nj.se för att ta reda på mer!

Skapa skräddarsydda avtal med Avtalsguiden!

Avtalsguiden är en tilläggstjänst till JUNO och riktar sig till dig som är jurist, exploateringsingenjör, chef, HR-ansvarig, dataskyddsombud, bolagsjurist, lantmätare med mera. Här får du tillgång till över 300 modellavtal med alternativa klausuler och skrivningar. Anpassa avtalsskapandet helt efter behov – ladda sedan ner dokumentet när du är klar! Nytt för i år är mark- och exploateringsavtal, entreprenadavtal, IT-avtal, samverkansavtal och säkerhetsskyddsavtal.

Klicka här för att boka en demo!

En stor mängd avtal och avtalsområden

Över 300 modellavtal med alternativa klausuler, bolagshandlingar och checklistor.


Se alla avtalsområden

Råd från våra juridiska experter

Allt material är kommenterat av våra experter. De väljer också ut ett antal klausuler som de anser bör ingå i det färdiga avtalet.


Se alla våra experter

Skräddarsy dina avtal!

Du kan bygga ditt avtal på olika sätt och anpassa det efter just dina förutsättningar och behov.


Se exempel på avtal

Boka en demo av tjänsten och prova fritt!

Vi visar dig hur tjänsten fungerar och därefter får du möjlighet att själv testa tjänsten. Test av tjänsten är tillgängligt för organisationer och företag. Testperioden löper automatiskt ut efter 14 dagar och förbinder inte till något köp.