Veckans nyheter | Aktuella rättsfall v. 23

Av: Norstedts Juridik Ämne: Nyheter 2019-06-10

Fråga om upphovsrätt gällande mobilfilm

Ett finskt mediabolag har av tings- och hovrätten ansetts gjort intrång på en privatpersons upphovsrätt när det på sin hemsida publicerat en video inspelad på en mobiltelefon som personen haft ensamrätt till att använda och publicera. Hon anses inte ha den typ av rätt som kommer genom 1 § upphovsrättslagen, utan har istället skydd genom 46 §. I hovrätten har ersättningen som bolaget ska betala sänkts betydligt, bland annat för att upphovspersonen inte angivits vid publicering. Domstolen anser att upphovspersonen ska anses vara förlorande part i målet. Detta på grund av att hennes yrkanden enbart vunnit bifall i mycket begränsad omfattning. Hon ska därmed ersätta motpartens rättegångskostnader.

# Svea hovrätt FT 2827–17

Skrivet av Peter Krohn


Försäkringskassan får JO-kritik för formulering om generellt förbud mot journalisters närvaro

Försäkringskassan ställde in ett hembesök och ombokade tiden när Försäkringskassan några timmar före besöket fått information om att journalister skulle närvara under mötet. Det kan enligt Justitieombudsmannen (JO) finnas skäl att ifrågasätta syftet med utomstående personers närvaro vid möten med Försäkringskassan varför JO inte har några synpunkter på att mötet ställdes in. Däremot riktar JO kritik mot Försäkringskassans formulering i den skrivelse som skickades ut som innebar ett generellt förbud mot att journalister närvarar vid möten. En bedömning ska göras i varje enskilt fall och JO betonar att det är mycket viktigt att en myndighets skrivelser innehåller korrekta uppgifter.

Riksdagens ombudsmän JO 7041–2017

Skrivet av Linn C. Tiger


Fråga om ersättning för vårdkostnader efter hyperhidrosbehandling i Danmark

Det aktuella målet i HFD gäller vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader i ett annat land inom EES. Sökanden fick år 2017 vård för hyperhidros (kraftfull svettning) i Danmark och ansökte därefter om ersättning för vården. Vården avsåg läkarkonsultation och botulinumtoxinbehandling av armhålor, händer och ljumskar/glutealt under narkos. HFD konstaterar att den behandling av ljumskar/glutealt som sökanden fått i Danmark inte var sådan vård som hon haft rätt till i sitt hemlandsting där behandling varit tillgänglig endast för armhålor och händer. Sökanden har visserligen inkommit med journalanteckningar som visar att andra patienter i Sverige vid aktuell vårdtidpunkt fått behandling av hyperhidros av andra kroppsdelar än armhålor och hyperhindros - skälen för att just de patienterna har fått dylik behandling har dock inte gått att utläsa från handlingarna. HFD finner nu sammantaget att sökanden saknar rätt till ersättning utöver vad hon redan tillerkänts av Försäkringskassan för vårdkostnaderna.

# Högsta förvaltningsdomstolen 5928-18

Skrivet av Ashik Zaman


Nämndeman döms för grova bedrägerier gällande ersättningsanspråk

En nämndeman döms i tingsrätten för grovt bedrägeri vid två tillfällen som avser att han begärt och fått ersättning för inkomstförlust trots att något verkligt inkomstbortfall inte varit för handen. Nämndemannen har i själva verket saknat anställning och fått ersättning med över 1,2 mkr. Han döms nu till fängelse i 1 år och 8 månader medan en medtilltalad döms för medhjälp till villkorlig dom och dagsböter.

# Stockholm tingsrätt B 11484-18

Skrivet av Ashik Zaman


Tobakslagen och miljöbalken gäller parallellt i mål om rökförbud

Nämnden förbjöd vid vite, med stöd av miljöbalken, föreningen att använda lokalerna för tobaksrökning. Föreningen anförde att de begränsade rökningen till ett separat rum med stor fläkt samt med tre stora öppningsbara fönster, i övrigt infördes rökförbud i samlingslokalerna. Mark- och miljödomstolen avslog nämndens ansökan om utdömande av vite med hänvisning till att förbudet borde ha meddelats med stöd av tobakslagen. Eftersom tobakslagen och miljöbalken gäller parallellt och inte strider mot varandra har det enligt Mark- och miljööverdomstolen emellertid stått nämnden fritt att välja vilket av dessa regelverk som ett ingripande mot tobaksrökningen skulle göras. Föreläggandet har alltså varit lagligt grundat och det var enligt Mark- och miljööverdomstolen fel av mark- och miljödomstolen att avslå nämndens ansökan på den grunden. Enligt Mark- och miljööverdomstolen återstår det att pröva om föreningen har efterföljt föreläggandet, om föreningen har haft giltig ursäkt för eventuell underlåtenhet samt om det finns skäl för jämkning vilket lämpligast prövas av mark- och miljödomstolen som första instans. Målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Mark- och miljööverdomstolen M 8248–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Döms för försök till grovt bedrägeri mot norskt statligt kreditbolag

Målet avser två tilltalade som till ett norskt statligt kreditbolag i finanseringssyfte presenterat en affärsidé med vilseledande handlingar om att starta en internetbank. Ekobrottsmyndigheten kom att misstänka att bedrägeriförsök förelåg vilket ledde till att låneansökan avslogs. Hovrätten dömer nu en av de tilltalade för försök till grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott till fängelse i 3 år 6 månader medan den andre döms för 4 år 9 månaders fängelsestraff, vilket också avser en våldtäkt i Frankrike.

# Hovrätten för Västra Sverige B 1579-19

Skrivet av Ashik Zaman


Beslut om utvidgat strandskydd upphävs – brister i delgivning

Länsstyrelsen beslutade att utvidga strandskyddet i flera områden i Karlskrona kommun vilket regeringen till största del fastställde. Klagandena yrkar att beslutet ska upphävas. Av handlingarna framgår att länsstyrelsen genom kungörelse förelagt fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken inom de aktuella områdena men att ett meddelande om detta inte införts i Post- och Inrikes Tidningar inom tio dagar. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att kungörelsedelgivning kan ske även när det finns flera kända sakägare i en obestämd krets. Eftersom meddelande om delgivningen förts in i Post- och Inrikes Tidningar först ungefär sex månader efter beslutet om kungörelsedelgivning bedömer Högsta förvaltningsdomstolen att förslaget till beslut inte kan anses ha delgetts sakägarna. Regeringens beslut strider därför mot en rättsregel och enligt Högsta förvaltningsdomstolen är det inte uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Regeringens beslut upphävs.

# Högsta förvaltningsdomstolen 5375–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Fyra män frikänns från mordförsök i Värnamo

Bakgrunden till åtal om mordförsök är en skottlossning som inträffade under en biljakt i Värnamo då en bil besköts med sju skott. Utredningen ger vidare anledning att tro att det varit fråga om en gänguppgörelse. Tingsrätten friar de fyra personer som åtalats för mordförsök eftersom det inte har gått att bevisa vilka som befunnit sig i bilen när skotten avlossades. Två av männen döms däremot för ringa narkotika- och dopningsbrott respektive narkotikabrott.

# Jönköpings tingsrätt B 130-19

Skrivet av Ashik Zaman