Veckans nyheter | Aktuella rättsfall v. 25

Av: Norstedts Juridik Ämne: Nyheter 2019-06-24

Får använda DUNDERHONUNG för alkoholhaltiga drycker trots invändning från BAMSE-förlaget

Shotluckan ansökte om registrering av ordvarumärket DUNDERHONUNG för varor i klass 33 alkoholhaltiga drycker mm. men Bamse Förlaget invände mot registreringen och yrkade att den skulle upphävas. Patent- och registreringsverket (PRV) avslog invändningen med motiveringen att förlaget inte visat att DUNDERHONUNG var känt inom en betydande del av omsättningskretsen samt framhöll att det inte förelåg varuslagslikhet och alltså ingen förväxlingsrisk. Sammanfattningsvis bedömer patent- och marknadsdomstolen att förlaget inte visat att det har en inarbetad rätt till kännetecknet DUNDERHONUNG eller att det omfattas av det sk. anseendeskyddet. Det föreligger inte förväxlingsrisk pga. bristande varu- och tjänsteslagslikhet och patent- och marknadsdomstolen finner att DUNDERHONUNG inte är skyddat av upphovsrätt. Förlagets överklagande avslås.

Dokumentet som PDF i original: Patent- och marknadsdomstolen Ä 58–19

Skrivet av Linn C. Tiger


Medlingsinstitutets debattartikel bröt mot objektivitetsprincipen — kritiseras av JO

I januari 2019 utsåg Medlingsinstitutet tre personer att medla i tvisten mellan Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet. Samma dag som fortsatta medlingsförhandlingar skulle äga rum uttalade sig institutets generaldirektör A.A. om den pågående tvisten i en debattartikel i Göteborgs-Posten. Artikeln ifråga framstår enligt JO närmast som en replik på de uttalanden som Hamnarbetarförbundet tidigare hade gjort och det är, enligt JO:s bedömning, svårt att uppfatta artikeln på annat sätt än som ett försök från Medlingsinstitutets sida att förmå Hamnarbetarförbundet att acceptera medlarnas förslag. Eftersom Sveriges Hamnar, till skillnad från Hamnarbetarförbundet, hade accepterat medlarnas tidigare förslag ligger det nära till hands att utomstående uppfattar artikeln som ett ställningstagande för Sveriges Hamnar. Enligt JO finns det därmed en påtaglig risk för att tilltron till såväl institutets som de utsedda medlarnas opartiskhet äventyras. JO:s slutsats är att tidningsartikeln utformades i strid med regeringsformens krav på opartiskhet, varför medlingsinstitutet kritiseras för sitt agerande.

Dokumentet som PDF i original: Riksdagens ombudsmän JO 1671–19

Skrivet av Petter Svensson


Döms för mord vid sjön Lafsen

Det är utrett att en kropp som påträffats i sopsäckar i sjön Lafsen tillhört en man som dödades i oktober 2017 vid en badplats. En av de två män som har åtalats för mordet döms nu till ansvar för mordet, till 16 års fängelse medan den andra döms för grov misshandel och brott mot griftefriden till fängelse i 2 år och 8 månader. En tredje man som åtalats i målet och som höll vakt under händelseförloppet döms för medhjälp till misshandel och skyddande av brottsling till fängelse i 1 år.

Dokumentet som PDF i original: Uppsala tingsrätt B 7355-18

Skrivet av Ashik Zaman


Saknades förutsättningar att dela upp bygglov gällande sammanbyggda byggnader

Bygglov beviljades för ombyggnad och tillbyggnad av ett bostadshus. Enligt ansökan skulle bostadshuset byggas samman med garaget. Länsstyrelsen upphävde bygglovet avseende garage men avslog överklagandena i övrigt. Beslutet att upphäva bygglovet endast för garaget innebär enligt Mark- och miljööverdomstolen att det med stöd av bygglovsritningarna inte är möjligt att förstå hur bostadshuset och dess fasader ska se ut i den del där garaget skulle ha placerats. Det är inte heller möjligt att pröva invändningarna om byggnadshöjd eftersom utbyggnaden på plan 2 var placerad på garaget. Eftersom de sökta åtgärderna inte kan prövas när garaget separeras från lovet i övrigt var det enligt Mark- och miljööverdomstolen fel av länsstyrelsen att upphäva bygglovet enbart avseende garaget. Det har inte funnits förutsättningar för att dela upp lovprövningen och Mark- och miljööverdomstolen upphäver bygglovet i dess helhet.

Dokumentet som PDF i original: Mark- och miljööverdomstolen P 9755–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Kvinna döms för mordbränder gällande naturområden

Den tilltalade kvinnan har åtalats för 6 fall av mordbrand och 3 fall av grov skadegörelse i Åhus och Kristianstad under sommaren 2018. Bränderna har uppstått i naturområden och utredningen visar hur den tilltalade bland annat sökt efter information på internet om hur en brand anläggs samt att hon befunnit sig i nära anslutning till platserna. Enligt tingsrätten står det klart att hon måste ha anlagt några av bränderna. Tingsrätten dömer henne nu för två fall av mordbrand men frikänner henne från åtalet i övrigt. Påföljden bestäms till fängelse i 3 år och 10 månader.

Dokumentet som PDF i original: Kristianstads tingsrätt B 1714-18

Skrivet av Ashik Zaman


Får påbörja ny tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

Landstinget vill förlänga tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka med sex nya stationer Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla, Nacka samt en station i Slakthusområdet. För att möjliggöra bygget ansökte landstinget om tillstånd till bortledande av grundvatten. Mark- och miljödomstolen beslutar i deldom att ge tillstånd för bortledande av grundvatten och för tillståndet föreskrivs vissa villkor. Landstinget får påbörja arbetena genast.

Dokumentet som PDF i original: Mark- och miljödomstolen i Nacka M 1431–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Stöld av en mängd föremål på arbetsplatsen laga grund för avsked

Bolaget gjorde gällande att klaganden stulit verktyg/byggnadsmaterial från arbetsplatsen vilket var grund för avskedet och sedan i samband med anställningens upphörande underlåtit att återlämna nycklar och passerkort. Utredningen består bl.a. av film från övervakningskameror och vittnesförhör. Arbetsdomstolen finner det styrkt att klaganden gjort sig skyldig till tillgrepp avseende en större mängd föremål på arbetsplatsen vars värde inte varit obetydligt. Det har enligt Arbetsdomstolen inte framkommit några förmildrande personliga omständigheter för klagandens agerande och agerandet bedöms ha varit oacceptabelt samt ägnat att skada bolaget. Arbetsdomstolen bedömer att bolaget har haft laga grund för avskedet varmed klaganden inte har rätt till ekonomiskt eller allmänt skadestånd. Däremot är det ostridigt att bolaget inte lämnat uppgift till klaganden gällande vad han skulle iaktta om han ville ifrågasätta avskedet så som föreskrivs i LAS och för detta ska bolaget betala 7 000 kr i skadestånd. Avseende lön och semesterersättning delar Arbetsdomstolen tingsrättens bedömning och tingsrättens dom ändras i berörda delar på det sätt som framgår av domslutet.

Dokumentet som PDF i original: Arbetsdomstolen 2019 nr 35

Skrivet av Linn C. Tiger


Anses skyldig till brott mot mänskligheten i samband med nationaltjänstgöring — utesluts från flyktingskap

A sökte asyl i Sverige i april 2015 och åberopade att hon hade lämnat sitt hemland Eritrea illegalt och deserterat från nationaltjänsten. Det är ostridigt att A är flykting. Huvudfrågan är om hon, som inom ramen för nationaltjänstgöringen arbetat som fångvaktare på en polisstation där det förekommit tortyr, gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten och därmed ska anses utesluten från att vara flykting. Migrationsverket beslutade att avslå A:s ansökan om asyl och utvisa henne ur Sverige, medan migrationsdomstolen befriade A från ansvar eftersom hon ansågs ha agerat under tvång. Migrationsöverdomstolen konstaterar att den som påstår sig ha handlat under tvång måste göra sannolikt att det har funnits ett överhängande hot mot dennes liv, eller en fara för allvarlig kroppskada, och att det därför inte var rimligt att vidta åtgärder för att undvika delaktighet i brottet. Migrationsöverdomstolen bedömer att A har haft många möjligheter att lämna arbetsplatsen, t.ex. vid permissioner, men att hon valt att stanna kvar fram tills dess att det fanns en risk för att hon själv skulle bestraffas. Mot denna bakgrund anser Migrationsöverdomstolen att A inte har handlat under sådant tvång som avses i i artikel 31.1 d Romstadgan. Migrationsöverdomstolen gör därför gällande att det finns synnerlig anledning att anta att A varit delaktig i brott mot mänskligheten varför hon utesluts från att vara flykting och alternativt skyddsbehövande.

Dokumentet som PDF i original: Migrationsöverdomstolen UM 17559–18

Skrivet av Petter Svensson


SRN om huruvida fritidsbostad fått karaktär av permanentbostad

Den sökande, som är svensk medborgare, flyttade från Sverige under 1990–talet och flyttade tillbaka och bodde här mellan 2013–18. Under det sista året i Sverige bodde hon och hennes dotter permanent i en fritidsbostad som köptes under 2010. Frågan har varit om fastigheten, tillsammans med planerade vistelser i Sverige innebär att hon har väsentlig anknytning hit. Nämnden anser att fastigheten genom att den varit bostad under mer än ett år innebär att den fått karaktären av permanentbostad. Detta, taget tillsammans med de andra redovisade omständigheterna, innebär att den sökande har väsentlig anknytning hit. En ledamot är skiljaktig.

Dokumentet som PDF i original: Skatterättsnämnden dnr 9–19/D

Skrivet av Peter Krohn