Hitta rätt i reglerna om trafikskadeersättning

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning, Trafik & Transport 2020-01-29

I Sverige har vi sedan lång tid krävt att motordrivna fordon ska vara trafikförsäkrade. För att säkerställa ett bra skydd för de som skadas i trafiken utarbetades trafikskadelagen, som trädde i kraft den 1 juli 1976. Under tiden sedan dess har mycket hänt. I sin nya kommentar till trafikskadelagen tar Mats Holmquist bland annat upp alla ändringar, aktuell praxis och EU-rättens inverkan på lagen.

Om trafikskadelagen kan sammanfattningsvis sägas att den innehåller bestämmelser om rätten till ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon, så kallad trafikskadeersättning. Ersättning betalas i stor utsträckning på objektiv grund, det vill säga oberoende av om någon har varit vållande eller inte. Det gäller för personskador och för vissa sakskador. Andra sakskador ersätts däremot inte alls eller bara om de har orsakats genom vållande i samband med förandet av ett fordon eller genom bristfällighet på fordonet.

Ersättningens storlek bestäms på skadeståndsrättsliga grunder och i vissa delar har lagen ett nära samband med den allmänna skadeståndsrätten. Samtidigt fjärmar sig lagen från skadeståndsrätten i andra delar, bland annat eftersom ett syfte med lagen är att en trafikskada som utgångspunkt ska bäras av en trafikförsäkring. Vid sidan om bestämmelserna om trafikskadeersättning innehåller lagen även bestämmelser om vilka fordon som måste ha en trafikförsäkring, om vem som får meddela trafikförsäkring och om olika former av återkrav.

Trafikskadelagen-kommentar

I kommentaren förklaras trafikskadelagen paragraf för paragraf. Vidare förklaras hur lagen förhåller sig till EU-rätten, med hänvisningar till EU-domstolens praxis och till relevanta EU-direktiv. Det redogörs även för hur lagen förhåller sig till andra internationella samarbeten på trafikområdet. I vissa delar tillämpar försäkringsbolagen en mer förmånlig praxis för de skadelidande än vad som följer av lagen, och i kommentaren redovisas grunderna för denna praxis.

Kommentaren innehåller även gott om utdrag och hänvisningar till förarbeten samt hänvisningar till rättspraxis och litteratur för att läsaren lätt ska kunna orientera sig, hitta relevant källmaterial och ha möjlighet att fördjupa sig.

Här kan du läsa mer om och beställa boken Trafikskadelagen – En kommentar