Ny upplaga av kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2017-05-11

Efter ett omfattande revideringsarbete av Svensk kod för bolagsstyrning som lett till en ny version av koden kommer nu en ny upplaga av Carl Svernlövs populära kommentar i Gula Biblioteket.

 Kollegiet för svensk bolagsstyrning påbörjade redan 2013 ett omfattande revideringsarbete vilket resulterade i en reviderad Svensk kod för bolagsstyrning som trädde ikraft den 1 november 2015. Arbetet med revideringen av Koden fortsatte under 2016, och Kollegiet utfärdade då tre stycken tillämpningsanvisningar med anledning av implementeringen i svensk rätt av direktivet och förordningen om revisorer och revision, direktivet om icke-finansiell information m.m. samt marknadsmissbruksförordningen. I den nu gällande versionen av Koden från 1 december 2016 har dessa tillämpningsanvisningar infogats. 

Svensk-kod-för-bolagsstyrning-artikelbild-187x309
Bland de viktigare ändringarna i Koden märks följande:

Hållbarhet. Ett hållbarhetsperspektiv har infogats i styrelsens uppgifter genom att styrelsen åläggs att fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga.

Intern kontroll. Styrelsen åläggs nu ett uttalat ansvar för intern kontroll även utöver den finansiella rapporteringen. Bolagsstyrningsrapporten ska beskriva styrelsens åtgärder för att följa upp att den interna kontrollen i samband med den finansiella rapporteringen och att rapporteringen till styrelsen fungerar.

Styrelseutvärdering. Valberedningen ska få del av hela resultatet av styrelseutvärderingen och bolagsstyrningsrapporten ska ange hur styrelseutvärderingen genomförts och redovisats.

Ersättningar till styrelseledamöter. Avsnittet om ersättningar har förenklats, bl.a. har regeln om att styrelseledamöter inte ska erhålla teckningsoptioner ersatts med ett krav på att program riktade till styrelsen ska utarbetas av bolagets ägare och främja ett långsiktigt aktieägande.

Valberedningsledamöter och intressekonflikter. En ny skrivning syftar till att en valberedningsledamot noga ska överväga om denne kan agera i bolagets bästa, om denne exempelvis har en befattning i ett konkurrentföretag.

De nya reglerna behandlas och kommenteras utförligt i samma format som tidigare.