Barnäktenskap i Sverige och lagen – nu och i framtiden

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning 2017-10-18

Barnäktenskap och månggifte är två företeelser som mot bakgrund av flyktingströmmen blivit högaktuella för lagstiftaren. Vad gäller idag, hur ska Sverige ställa sig och vad blir konsekvenserna? Bland annat dessa frågor behandlas i Ulf Bergquists och Anna Fayads nya lagkommentar om internationell äktenskapsrätt.

Lägsta ålder i Sverige för äktenskap är 18 år. Utgångspunkten är att den som är under 18 år inte har nått den mognad som krävs för att självständigt ta ställning i sådana personliga och ekonomiska frågor som uppkommer i ett äktenskap. Åldersgränsen gäller dock endast om någon av makarna är svensk medborgare eller bosatt i Sverige. Följaktligen ska enligt nu gällande lagstiftning äktenskap, där en eller båda makarna var under arton år och som ingåtts i utlandet enligt där gällande lagstiftning, erkännas i Sverige om makarna inte hade någon anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.

Nyhetsartikel 3D_internationell aktenskapsrattSåväl år 2004 som år 2014 väcktes frågan om barnäktenskap ska vägras erkännande även om anknytning till Sverige saknas. Men regeringen ansåg vid båda tillfällena att det skulle föra för långt om Sverige vägrade erkänna utländska äktenskap, där ingen av makarna hade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks.

Flyktingströmmen till Sverige har lett till betydande tillämpningsproblem av dagens lagstiftning. Många av de personer som har anlänt kommer från muslimska länder där barnäktenskap är tillåtna att ingå. Men det är inte enbart personer från muslimska länder som får ingå barnäktenskap. I de flesta europeiska länder är det än idag möjligt att erhålla dispens för att ingå äktenskap med en omyndig person, till exempel i Norge. Myndigheterna i Sverige är kluvna och oeniga kring hur lagstiftningen ska tillämpas i de fall asylsökande barn anländer till Sverige med sin vuxne make.

Regeringen har tillsatt en statlig utredning som bland annat ska behandla frågan om icke-erkännande av alla barnäktenskap oavsett makarnas anknytning till Sverige. Undantag görs dock om båda makarna hunnit fylla arton år innan de kommer till Sverige. Utredningen ska lämna ett delbetänkande om barnäktenskap den 6 december 2017. Ulf Bergquist är en av experterna i utredningen.

Frågan om månggifte har också blivit aktuell på grund av den ökade invandringen till Sverige från länder som tillåter månggifte. I Sverige finns idag cirka 3oo registrerade polygama äktenskap. I Bergquists och Fayads lagkommentar diskuteras även om månggifte generellt ska vägras erkännande i Sverige och vilka konsekvenser ett sådant icke-erkännande skulle kunna leda till för makarna.