Till övergripande innehåll för webbplatsen

FAQ Avtalsguiden

Ska de avtal som är skrivna på engelska tolkas enligt angloamerikansk avtalsrätt?

Nej, avtalen är anpassade till svenskt rättssystem och tolkning av de engelska uttrycken i avtalen ska göras enligt svensk rätt.

 

Jag har skapat ett avtal i Avtalsguiden och undrar om avtalet förvaras på ett säkert sätt i tjänsten?

Ja, dina avtal är skyddade i Avtalsguiden. Din uppkoppling till tjänsten sker med kryptering som säkerställer att data överförs på ett säkert sätt. Vi använder samma nivå av kryptering som många statliga myndigheter och ledande banker. Våra servrar är belägna inom EU på anläggningar med ISO 27001-certifiering. Detta innebär bland annat att fysisk tillgång är strikt kontrollerad av professionell säkerhetspersonal så väl som sofistikerade intrångsförhindrande system och videoövervakning. Utöver detta behöver behörig personal genomgå tvåfaktors-autentisering vid mer än tre tillfällen för att nå serverhallarna. All data backas upp automatiskt på flera datacenter för att säkerställa att du alltid har tillgång till dina avtal.

 

Hur ofta uppdateras materialet i tjänsten?

Våra experter går igenom sitt respektive avtalsområde årligen för att uppdatera det med nytillkommen praxis och lagstiftning m.m.