Allmänna försäljningsvillkor – Litteratur

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller vid köp av litteratur. Vad som nedan anges gäller om inte annat framgår av särskild överenskommelse i det enskilda fallet.

Leveranstider

Norstedts Juridik ska leverera beställda varor inom skälig tid från köpet.

Om publikationerna vid köpet inte finns i lager ska Norstedts Juridik leverera beställda varor inom skälig tid från den tidpunkt då publikationerna gjordes tillgängliga i lager för Norstedts Juridiks vidaredistribution.

Vid stående order och prenumeration på publikationer, ska Norstedts Juridik under nedan angiven avtalstid leverera publikationerna löpande, inom skälig tid från den tidpunkt då de aktuella publikationerna gjordes tillgängliga i lager för Norstedts Juridiks vidaredistribution.

Leveransvillkor

Publikationerna, levereras av Norstedts Juridik utsedd transportör för postbefordran till den leveransadress som kunden uppgivit i samband med köpet.

Leveransen anses ske, då Norstedts Juridik överlämnar försändelsen till transportören. Om köparen är en konsument anses leveransen däremot ske då köparen mottog försändelsen.

Privatpersoner som vill ha leverans utanför Sverige, hänvisas till bokhandeln.

För att Norstedts Juridik ska kunna fullgöra sina leveransåtaganden krävs att kunden vid transportköp informerar Norstedts Juridik om leveransadressen, samt att kunden i övrigt gör vad som kan krävas för att varan ska kunna levereras i rätt tid.

Force majeure

Om Norstedts Juridiks möjligheter att fullgöra viss förpliktelse förhindras, väsentligt försvårar eller försenar möjligheterna till på grund av omständigheter utanför Norstedts Juridiks kontroll, exempelvis sådana omständigheter som myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, översvämning eller större olyckshändelse, ska inte det medföra någon rätt för kunden att göra påföljder gällande om underlåtenheten. Detsamma gäller om underlåtenheten beror på att Norstedts Juridiks underleverantörer drabbats av motsvarande hinder.

Reklamation

Reklamationer på beställningar av litteratur skall vara skriftlig via e-post, undantag gäller vid reklamationer på försenade leveranser som även kan göras via telefon.

  • Reklamation som gäller leverans av fel publikationer skall ske inom 30 dagar efter mottagande.
  • Reklamation som gäller saknad leverans skall ske inom 60 dagar från det att leveransen lämnat Norstedts Juridiks lager.
  • Reklamation som gäller ofullständigt innehåll eller annat fel i en publikation skall ske inom skälig tid, dock senast inom 2 år efter mottagande.

Retur av felaktig publikation bekostas av Norstedts Juridik om reklamation först sker samt att publikationer returneras i enlighet med Norstedts Juridiks instruktioner. I annat fall bekostas returfrakt av köparen.

Om reklamation vid saknad leverans eller leverans av ofullständigt innehåll i en publikation sker inom rätt tid, har Norstedts Juridik en skyldighet att fullgöra den avtalade leveransen. Kunden kan häva köpet om Norstedts Juridik inte fullgör leveransen inom 30 dagar från mottagande av kundens reklamation.

Tvist om felaktig publikation kan av konsument hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

Övrigt ansvar

Utöver vad som ovan sagts, samt för konsument utöver vad som kan framgå av tvingande och direkt tillämplig konsumentlagstiftning, har Norstedts Juridik inte något ansvar för dröjsmål eller fel, vilket inkluderar att Norstedts Juridik inte har något skadeståndsansvar för någon skada eller förlust, vare sig vid en direkt eller en indirekt skada eller förlust.

Prissättning

Kunden ska för beställda publikationer betala det pris som vid tidpunkten för kundens beställning framgår på Norstedts Juridiks hemsida (www.nj.se), eller som vid tidpunkten för kundens beställning på annat sätt framgår av Norstedts Juridiks gällande prislista.

Undantag gäller stående order på publikationer, eftersom Norstedts Juridiks inköpspris för sådana varor inte är överblickbart vid tidpunkten för kundens beställning.

I sistnämnda fall ska kunden betala det pris som framgår av Norstedts Juridiks gällande prislista efter det att de aktuella varorna har kunnat prissättas.

Alla priser är angivna exklusive 6% moms.

Vid transportköp tillkommer på angivna priser dessutom alla eventuella fraktkostnader. Lagerhyra för ej levererbara paket kan utgå vid leveransen till företag. 

Om inte kunden särskilt begär expressleverans, kommer fraktkostnaderna att uppgå till transportörens avgift enligt gällande prislista för den aktuella leveransens totalvikt.

I annat fall debiteras särskild avgift beroende på hur snabb leverans som önskas, en avgift som baseras på Norstedts Juridiks kostnader i det enskilda fallet.

Om kunden vid ett tillfälle beställt en större mängd böcker av samma titel för leverans till en och samma adress, får kunden en mängdrabatt i förhållande till angivna priser enligt nedanstående tabell.

Denna mängdrabatt gäller inte för stående order och prenumerationer.

Mängdrabatter gäller ej Sveriges Rikes Lag.

Mängdrabatt:

10–49 exemplar 5 %,
50–100 exemplar 10 %,
+100 exemplar, enligt särskild överenskommelse.

Betalningsvillkor

Norstedts Juridik förbehåller sig rätten att göra kreditprövning vid köp av litteratur.

Betalning av priset, moms och i förekommande fall fraktkostnader, ska som huvudregel ske mot faktura som erhålls separat.

Betalning ska ske inom 30 dagar (netto), oavsett om öppet köp avtalats eller om det annars föreligger en frånträdesrätt för kunden som dessförinnan inte nyttjats.

Betalningsdröjsmål

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från och med förfallodagen, med en räntesats per månad motsvarande gällande referensränta plus 8 procentenheter.

Vid kundens betalningsdröjsmål har Norstedts Juridik rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning samt dröjsmålsränta.

Norstedts Juridik har den alternativa rätten att häva köpet, varefter utförda prestationer ska återbäras, samtidigt som Norstedts Juridik har rätt till skadestånd enligt utfyllande rättsregler.

Avbeställning/ångerrätt

För näringsidkare gäller ingen rätt att avbeställa köpet, med undantag för den rätt som kan tillkomma kunder att avbryta stående order och prenumerationer enligt vad som framgår nedan om avtalstid.

För konsument gäller 14 dagars ångerrätt från den dagen köparen mottagit publikationen, enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal.

Förekommande avbeställningsrätt/ångerrätt ska utövas genom att först meddela Norstedts Juridik AB. Sådant meddelande ska ges till Norstedts Juridik AB per e-post till order@forlagssystem.se

Meddelandet ska innehålla uppgift om (a) fakturanummer, (b) varans titel och beställningsnummer och (c) det antal varor som avses.

Efter utövande av avbeställningsrätt/ångerrätt ska kunden snarast på egen bekostnad returnera beställda publikationer till den returadress kunden får från Norstedts Juridiks kundservice.

Norstedts Juridik ska återbetala eventuellt mottagen betalning inom 30 dagar från och med Norstedts Juridiks mottagande av den returnerade varan.

Avtalstid

Beställd prenumeration gäller under en tidsperiod om (a) 12 månader från och med tidpunkten för avtalsslutet, eller (b) under resterande del av innevarande prenumerationsperiod (vanligtvis kalenderår) vid tidpunkten för beställningen.

Om inte avtalet sägs upp senast 1 månad före prenumerationsperiodens utgång förlängs avtalet automatiskt med ytterligare 12 månader med motsvarande uppsägningstid.

Vid förlängning av detta avtal ska Norstedts Juridiks vid var tid gällande villkor och priser tillämpas.

Stående order gäller tills vidare och kan när som helst sägas upp. Levererade publikationer kan dock inte returneras. Uppsägningen ska vara skriftlig (e-post till order@forlagssystem.se)

Copyright

Mångfaldigande av publikationer, helt eller delvis, utan medgivande från Norstedts Juridik är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, duplicering, stencilering, overheadvisning, fotografering, inspelning etc. Från och med 2010 gäller nya regler för kopiering av läromedel.

Villkorsändringar

Efter köp av publikationer har Norstedts Juridik inte rätt att ändra avtalsvillkoren för det aktuella köpet.

Däremot får Norstedts Juridik justera priset på publikationerna om en sådan justering beror på icke förutsedda kostnadsökningar, hänförliga till Norstedts Juridiks eventuella inköpspriser, som inträffar under tidsperioden mellan beställningen och tiden för Norstedts Juridik avtalsenliga fullgörelse av dess aktuella naturaprestation.

Priset får då höjas pro rata de förhöjda inköpskostnaderna.

Norstedts Juridik har alltid rätt att ändra innehåll och utformning av sin hemsida, www.nj.se förutsatt att redan beställda publikationer kan tillandahållas på ett avtalsenligt sätt.

Ovanstående villkor är daterade 2024-03-01