Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare. 

Om förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten handar om hur statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter utövar sina befogenheter - saker som myndigheten måste beakta när frågor om bygglov, bidrag, skatt, tillstånd med mera handläggs. Centrala begrepp inom förvaltningsrätten är förvaltningsärende, beslut och besvär.

Tvister i förvaltningsrättsliga ärenden hanteras inte av de allmänna domstolarna, utan i särskilda förvaltningsdomstolar. Principerna inom den förvaltningsrättsliga processrätten skiljer sig från principerna i den vanliga processrätten. Tvister inom förvaltningsrätten bygger - dock med många undantag - på skriftligt förfarande medan de allmänna domstolarna tillämpar ett muntligt förfarande.

Förvaltningsrätten

Du som inte är nöjd med ett myndighetsbeslut har möjlighet att överklaga till en förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten i Stockholm är den största av Sveriges 17 allmänna förvaltningsdomstolar. Vi löser bland annat tvister där en enskild person, ett företag eller en organisation har överklagat ett beslut från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller en kommun. Förvaltningsrätten i Stockholm är även en av Sveriges fyra migrationsdomstolar.

Delområden inom förvaltningsrätt

Allmän förvaltningsrätt

 • Lag om allmänna förvaltningsdomstolar
 • Förvaltningsprocesslag (FPL)
 • Lag om viten
 • Förvaltningslag (FL)
 • Lag om rättsprovning av vissa regeringsbeslut

Myndighetsförordning

 • Offentlighetsprincipen
 • Tryckfrihetsförordningen 2 kap.
 • Sekretesslag (SekrL)
 • Avgiftsförordning


Kommunalrätt

 • Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.
 • Kommunallag


Speciell förvaltningsrätt

 • Hälso- och sjukvårdslag (HSL)
 • Polislag (PL)
 • Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 • Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 • Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 • Ordningslag (OL)
 • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Socialtjänstlag
 • Smittskyddslag

Viktiga lagar på området är

 • Förvaltningslagen
 • Förvaltningsprocesslagen