Sekretess i socialtjänsten - nu 20% rabatt på aktuell litteratur i ämnet för dig som är FSS-medlem!

Missa inte - nu kan du som är medlem i FSS beställa aktuell litteratur om sekretess inom socialtjänsten med 20% rabatt. Böckerna håller dig uppdaterad om de sekretessbestämmelser som gäller och hjälper dig göra korrekta bedömningar och avvägningar i ditt dagliga arbete.

Läs mer om och välj de titlar du vill beställa nedan. Ange rabattkod FSS2019 i kassan för att nyttja erbjudandet.
(Erbjudandet gäller tom den 30 juni.)

Uppgiftsutlämnande - Handbok för dig inom socialtjänsten

UppgiftsutlämnandeFörfattare: Fredrik Rådman

Denna handbok beskriver vissa sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till Polismyndigheten och andra brottsutredande myndigheter, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, överförmyndaren, Transportstyrelsen, Justitieombudsmannen, m.fl. Även utlämnande av uppgifter till gode män och andra enskilda berörs i viss mån. 

Beställ här - ange rabattkod FSS2019

Sekretess - Handbok för socialtjänsten

SekretessFörfattare: Lars Clevesköld och Anders Thunved

Boken är ett viktigt hjälpmedel och bör finnas hos var och en som i sin dagliga verksamhet ska beakta den sekretess som gäller inom socialtjänsten. Huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen beskrivs. Bland annat behandlas begreppet ”allmän handling”, offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten. Boken lämnar svar på de olika frågor som en tjänsteman eller en förtroendeman ställs inför då någon begär att få ta del av en handling vid förvaltningen. 

Beställ här - ange rabattkod FSS2019

Sekretess i allmän verksamhet - En introduktion till de grundläggande reglerna

Sekretess i allmän verksamhetFörfattare: Sigvard Holstad och Per Holstad

Denna bok redogör för när allmänna handlingar ska hållas hemliga och när verksamma inom stat och kommun har tystnadsplikt. Framställningen utgår från de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Först behandlas frågor av allmän räckvidd, bland annat vad som menas med allmän handling, sekretess och meddelarfrihet och hur det praktiskt går till att få del av allmänna handlingar. Sedan lämnas en närmare orientering om sekretessen inom  bland annat socialtjänsten.

Beställ här - ange rabattkod FSS2019

Hur ska medarbetare inom socialtjänsten agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om de inte kan tillmötesgå en sådan begäran?

- Viktiga frågor som böckerna behandlar