Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förarbeten

Med JUNO får du ta del av en omfattande mängd av både nyare och äldre förarbeten, med direktlänkade referenser till relevant lagstiftning och annat juridiskt material. Löpande uppdatering av bland annat samtliga propositioner, nya SOU och utskottsbetänkanden samt andra förarbeten.

Innehåll

  • Propositioner i urval från 1904 och framåt, i större urval från 1980 och framåt och fullständigt från 1992/93 och framåt
  • Nytt Juridiskt Arkiv avd. II (NJA II) med referat av propositioner och anknutna utskottsbetänkanden med mera inom centrala rättsområden från 1960 och framåt
  • Skrivelser - Urval från 1971 och framåt. Komplett från 1996 och framåt
  • Ds, Departementsserien - Från 1990 i urval och komplett från 2002
  • SOU, Statens offentliga utredningar - Från 1991 i urval och komplett från 2002
  • Dir, Kommittédirektiv - Komplett från 2006 och framåt
  • Bet, Utskottsbetänkanden - Skatteutskottet (SkU) från 1971 i urval och komplett från 1998 och framåt
  • Lagrådsremisser från Finansdepartementet komplett från 2009 och framåt
  • Promemorior från Finansdepartementet komplett från 2009 och framåt