Norstedts Juridik lagkommentarer

Norstedts Juridik lagkommentarer finns tillgängliga digitalt i informationstjänsten JUNO, de skrivs av erfarna jurister och ger en bättre och djupare uppfattning om gällande svensk rätt. Här återfinns bland annat Laghandboksserien och de klassiska kommentarerna ur Gula- respektive Blå Biblioteket som sedan tillkomsten på sextiotalet varit ett oumbärligt hjälpmedel för praktiserande jurister.

Norstedt Juridiks lagkommentarer sorterade efter rättsområden

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Anställningsskydd Lunning, Toijer, Lindblom

Arbetsmiljö (pkt: ArbetsmiljöansvarArbetsgivarens rehabiliteringsansvarArbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv) Iseskog 

Arbetsmiljölagen Gullberg, Rundqvist

Arbetsrätt (pkt: Uppsägning av personliga skälUppsägning vid arbetsbristOmplaceringAtt medbestämmandeförhandla) Iseskog

Arbetstidslagen Gullberg, Rundqvist, Ewaldsson, Wennerström

Diskrimineringslagen (GB) Fransson, Stüber

Diskrimineringslagen Göransson, Slorach, Flemström, del Sante

Fackliga förtroendemän Lunning

Lagen om offentlig anställning (GB) Pfeifer

Ledighetslagarna. En kommentar Ericson, Björknäs, Eriksson

Medbestämmandelagen (GB) Malmberg, Björknäs, Eriksson, Hansson, Herzfeld Olsson, Larsson

Offentlig arbetsrätt Hinn, Aspegren, Karlson

Personaljuridik Iseskog

Preskription i arbetsrätten Ericson, Gärde

Rehabiliteringsansvaret Broman, Ericson, Öhrn

Semesterlagen Wikrén

Uthyrning av arbetstagare Gabinus, Göransson

 

Associationsrätt

Aktiebolagslagen (GB), Skog, Andersson, Johansson

Hembud, förköp och samtycke (GB) Sjöman

Kapitalbrist i aktiebolag (GB) Lindskog

Lagen om ekonomiska föreningar (GB), Mallmén, Andersson, Thorstorp

Lagen om handelsbolag och enkla bolag (GB) Lindskog

Stiftelselagen (GB), Isoz

Svensk kod för bolagsstyrning (GB) Svernlöv

Takeover-reglerna (GB) Skog, Nyström, Sjöman, Ohlsson

 

Bank- och finansmarknadsrätt

EU:s marknadsmissbruksförordning m.m. (GB) Schmauch

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (GB) Hanqvist

Lagarna inom värdepappersrätten (GB) Beckman, Wallin-Norman, inkl. Lagarna om kontoföring av finansiella instrument och om avvecklingssystem (GB) Wallin-Norman

 

 

Ersättningsrätt

Brottsskadelagen (2014:322) (BB) Dereborg, Lindeblad

Försäkringsavtalsrätt (IFRF) Bengtsson

Lagen om försäkringsförmedling (GB) Sundberg, Thomsson, Gransbo

Produktansvarslagen (GB) Blomstrand, Broqvist, Lundström

Skadeståndslagen (GB) Bengtsson, Strömbäck

 

Familjerätt

Föräldrabalken (BB) Walin, Vängby

Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna (GB) Bergquist, Melén

Internationell äktenskapsrätt (GB) Bergquist, Fayad

Namnlagen (GB), Höglund

Sambolagen (BB) Lind

Svensk familjerättspraxis (LHB) Lind, Singer, Teleman

Äktenskapsbalken (BB) Tottie, Teleman

Ärvdabalken, del I (BB) Walin, Lind

Ärvdabalken, del II (BB) Walin, Lind

 

Fastighetsrätt

Arrendelagen (LHB) Bäärnhielm, Larsson, Gerleman

Bostadsrättslagen (GB) Nilsson Hjorth, Uggla

Expropriationslagen (GB) Dahlsjö, Hermansson, Sjödin

Fastighetsbildningslagen (GB) Bonde, Dahlsjö, Julstad

Fastighetsmäklarlagen (GB) Melin

Hyreslagen (BB) Holmqvist, Thomsson

Jordabalken, Beckman, Bäärnhielm, Cederlöf, Gerleman, Hermansson, Larsson, Lindberg, Millqvist, Synnergren

Jordabalken 7 kap. (BB) Larsson, Synnergren

Plan- och bygglagen (LHB) Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson, Hjalmarsson

Tomträtt (BB) Hermansson, Westerlind

 

Folkrätt och internationell rätt

Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna (IFRF) Pålsson, Hellner

 

Förmögenhetsrätt

Agentlagen (GB) Söderlund, Svarts, Tonell

Avtalslagen (GB) Grönfors, Dotevall

Internationella köplagen, CISC (GB) J. Ramberg, Herre

Kommissionslagen (GB) O. Johansson

Konsumentköplagen (GB) Herre, under medverkan av J. Ramberg

Konsumenttjänstlagen (GB) O. Johansson

Köplagen, (GB) J. Ramberg, Herre

Lagen om skuldebrev m.m. (GB), Walin, Herre

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (GB) Kuttenkeuler

 

Hälso- och sjukvårdsrätt

Hälso- och sjukvårdslagen Johnsson

Patientdatalagen – en kommentar Nymark

Patientlagen (GB) Johnsson

Psykiatrin, tvånget och lagen Grönwall, Holgersson

 

Immaterialrätt

Lagarna inom immaterialrätten Adamsson, Bonthron, Danowsky, Essén, Karlsson, Kylhammar, Lundgren, Olsson, Pehrson, Öster

Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (GB) Sobocki

Upphovsrättslagstiftningen (GB) Olsson, Rosén

 

Konkurrens- och marknadsrätt

Konkurrenslagen (GB) Carlsson, Bergman

Varumärkeslagen (GB) Wessman

 

Miljörätt

Miljöbalken (BB) Bengtsson, Bjällås, Rubenson, Strömberg

 

Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap

Arkivlagen (GB) Geijer, Lövblad

Brottsdatalagen (GB) Sandén

Förvaltningslagen Hellners, Malmqvist

Förvaltningsprocesslagen (GB) von Essen

Grundlagarna, RF, SO, RO Holmberg, Stjernquist, Isberg, Eliason, Regner

Kommunallagen (GB) Lundin, Madell

Lagen om offentlig upphandling (GB) Rosén Andersson, Mühlenbock, Willquist, Piper

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) Rosén Andersson, Hallberg, Willquist, Norlén, Näslund, Piper

Medborgarskapslagen Björk, Sandesjö

Offentlig upphandling. En handbok Norman, de Jounge, Palm

Offentlighets- och sekretesslagen (GB) Geijer, Lenberg, Tansjö

Ordningslagen (GB) Åberg

Personuppgiftslagen (GB) Öman, Lindblom

Polisdatalagen (GB) Nebelius Lüning, Sandén

Polislagen (GB) Berggren, Munck

Skolledarpraktika Gudmundsson, Clevesköld, Persson, Söderlöf, Werner, Hellstadius

Trafikkommentarer Ceder, Magnusson, Olsson, Römbo, Ståhl

Trafikskadelagen Strömbäck, Sjögren

UFB 6 Praxis skola Werner, Tryblom, Hellstadius

Utlänningslagen Wikrén, Sandesjö

Vapenlagen (GB) Landgren, Åberg

Viteslagstiftningen (GB) Lavin

Överförmyndarpraktika von Schéele, Wallgren

 

Processrätt

De europeiska civilprocessförordningarna (GB) Rudvall, Sjövall

Delgivningslagstiftningen (GB) Andersson, Synnergren

Lagen om domstolsärenden (GB), Fitger

Rättegångsbalken (LHB) Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist, Renfors

Rättshjälpslagen (GB) Renfors, Sverne Arvill

Skiljeförfarande (GB) Lindskog

 

Redovisning och revision

Bokföringslagen Nilsson, Törning

Bokslut och deklaration A-Ö Nilsson, Brockert

Praktika - Redovisning och beskattning A-Ö Brockert, Nilsson, Pramhäll

Svensk Redovisning; Bokföringsboken, Bokslutsboken, Bulletinen, Nyckeltalen

Svensk Redovisning, The Accounting Manual

 

Referensverk och ordböcker

Rättspraxis i litteraturen, Regner, Berggren, Lindh

 

Skatterätt

Fastighetstaxering (LHB) Björne, Hall, Wadell

Inkomstskattelagen (GB) Andersson, Dahlberg, Saldén Enérus, Tivéus

Internationell beskattning (LHB) Dahlman, Fredborg, Dahlman Löfgren

Kammarrättsavgöranden – skatt

Kupongskattelagen (GB) Jilkén, Grip, Dufwa

Mervärdesskatt (LHB) Frennberg, Jacobsson, Hansson

Norstedts Juridiks Skattesvar A-Ö, Seelvag

Skatteflyktslagen Carneborn, Uggla

Skatteförfarandelagen m.m. (GB), inkl. Skattebetalningslagen och Skatteförfarandet, Leidhammar, Almgren

Socialavgifter (LHB) Blank Thörnros, Sindahl

Stämpelskattelagen (GB), Kågerman, Lohmander

 

Socialförsäkringsrätt

Socialförsäkringsbalken (BB) Hessmark, Lundin, Rempler, Jenryd, Tired. Jansson

 

Socialrätt

Alkohollagen Lundin

Färdtjänstlagen Lindblom

Nya sociallagarna Lundgren, Thunved, Sunesson

 

Straffrätt

Brottsbalken, (BB) Berggren, Bäcklund, Johansson, Leijonhufvud, Munck, Trost, Träskman, Victor, Wennberg, Wersäll

Förundersökningskungörelsen (GB) Ingelström, Nebelius Lüning, Sandén

Lagen om kontaktförbud och lagen om europeisk skyddsorder (GB) Dahlgren

Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder (GB) Friman, Wallentheim, Zetterstedt

 

Utsökning, exekution och konkurs

Betalningsföreläggande och handräckning (GB) Häggman, Boström, Linders

Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. (GB) Walin, Gregow

Konkurslagen (GB) Palmér, Savin

Skuldsaneringslagen (GB), Hellners, Mellqvist

Utsökningsbalken (BB) Walin, Gregow, Millqvist, Persson

 

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om JUNO och svara på de eventuella frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.