Svenska lagar i engelsk översättning

De mest centrala lagarna inom immaterialrätt, arbetsrätt och affärsrätt. Översättningarna innehåller alltid de senaste ändringarna och uppdateras löpande.

Swedish IP Legislation

ÖVERSÄTTNINGARNA UPPDATERAS ÅRLIGEN
 • Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
 • Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister
 • Upphovsrättsförordning (1993:1212)
 • Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)
 • Kungörelse (1967:845) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent
 • Mönsterskyddslag (1970:485)
 • Mönsterskyddsförordning (1970:486)
 • Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halv ledarprodukter
 • “Förordning (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter”
 • Växtförädlarrättslag (1997:306)
 • Växtförädlarrättsförordning (1997:383)
 • Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
 • Kungörelse (1950:407) om inbetalning av avgifter till patent- och registreringsverket genom posten
 • Patentlag (1967:837)
 • Patentkungörelse (1967:838)
 • Patent- och marknadsdomstol (2016:188)
 • Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.
 • Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud
 • Förordning (2010:1053) om auktorisation av patentombud
 • Förordning (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden
 • Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen
 • Ordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar
 • Varumärkeslag (2010:1877)
 • Varumärkesförordning (2011:594)

Swedish Labour Law

ÖVERSÄTTNINGARNA UPPDATERAS ÅRLIGEN

Anställningsskydd

 • Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
 • Lag (1982:80) om anställningsskydd
 • Lag (1994:260) om offentlig anställning
 • Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Medbestämmande

 • Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
 • Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet - Employment
 • Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda
 • Lag (2011:427) om europeiska företagsråd

Arbetstid, semester och ledighet

 • Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
 • Semesterlag (1977:480)
 • Arbetstidslag (1982:673)
 • Föräldraledighetslag (1995:584)
 • Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Jämställdhet och diskriminering

 • Diskrimineringslag (SFS 2008:567) 

Lön, skatt och sociala avgifter

 • Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Arbetsmiljö

 • Arbetsmiljölag (1977:1160)

Affärshemligheter och personuppgifter

 • Lag (2018:558) om företagshemligheter
 • Personuppgiftslag (1998:204)

Swedish Commercial Legislation

ÖVERSÄTTNINGARNA UPPDATERAS TVÅ GÅNGER PER ÅR

Grundläggande affärsjuridik

 • Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
 • Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
 • Preskriptionslag (1981:130)
 • Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
 • Lag (1991:351) om handelsagentur
 • Köplag (1990:931)
 • Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
 • Lag (1936:81) om skuldebrev
 • Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
 • Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
 • Räntelag (1975:635)
 • Lag (2014:836) om näringsförbud
 • Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Bolagsrätt

 • Aktiebolagslag (2005:551)

 • Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
 • Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

Bokföring och redovisning

 • Bokföringslag (1999:1078)
 • Revisionslag (1999:1079)
 • Revisorslag (2001:883)
 • Förordning (1995:665) om revisorer
 • Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)
 • Årsredovisningslag (1995:1554)
 • Lag (1944:181) om redovisningsmedel
 • Förmånsrättslag (1970:979)
 • Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
 • Lag (2008:990) om företagshypotek

Försäkringsrätt

 • Försäkringsavtalslag (2005:104)
 • Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • Förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution

Bank-, finans- och värdepappersrätt

 • Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
 • Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bankoch finansieringsrörelse
 • Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
 • Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
 • Lag (2014:969) om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
 • Lag (2004:46) om värdepappersfonder
 • Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
 • Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder
 • Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
 • Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
 • Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
 • Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
 • Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Lag (1999:158) om investerarskydd
 • Konsumentkreditlag (2010:1846)

Konsument-, konkurrens- och marknadsrätt

 • Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
 • Marknadsföringslag (2008:486)
 • Produktsäkerhetslag (2004:451)
 • Konkurrenslag (2008:579)
 • Prisregleringslag (1989:978)
 • Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
 • Konsumentköplag (1990:932)
 • Konsumenttjänstlag (1985:716)
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
 • Fastighetsmäklarlag (2011:666)

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om lagöversättningar i  JUNO och svara på de frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.