Svenska lagar i engelsk översättning

De mest centrala lagarna inom immaterialrätt, arbetsrätt och affärsrätt. Översättningarna innehåller alltid de senaste ändringarna och uppdateras löpande.

Swedish IP Legislation

ÖVERSÄTTNINGARNA UPPDATERAS ÅRLIGEN
 • Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
 • Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister
 • Upphovsrättsförordning (1993:1212)
 • Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)
 • Kungörelse (1967:845) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent
 • Mönsterskyddslag (1970:485)
 • Mönsterskyddsförordning (1970:486)
 • Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halv ledarprodukter
 • “Förordning (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter”
 • Växtförädlarrättslag (1997:306)
 • Växtförädlarrättsförordning (1997:383)
 • Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
 • Kungörelse (1950:407) om inbetalning av avgifter till patent- och registreringsverket genom posten
 • Patentlag (1967:837)
 • Patentkungörelse (1967:838)
 • Patent- och marknadsdomstol (2016:188)
 • Lag (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.
 • Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud
 • Förordning (2010:1053) om auktorisation av patentombud
 • Förordning (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden
 • Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen
 • Ordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar
 • Varumärkeslag (2010:1877)
 • Varumärkesförordning (2011:594)

Swedish Labour Law

ÖVERSÄTTNINGARNA UPPDATERAS ÅRLIGEN

Anställningsskydd
 • Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder - Job Support Schemes (Certain Measures) Act (SFS 1974:13)
 • Lag (1982:80) om anställningsskydd - Employment Protection Act (SFS 1982:80)
 • Lag (1994:260) om offentlig anställning - Public Employment Act (SFS 1994:260)
 • Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare - Posting of Workers Act (SFS 1999:678)

Medbestämmande
 • Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen - Union Representatives (Status in the Workplace) Act (SFS 1974:358)
 • Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet - Employment (Co-Determination in the Workplace) Act (SFS 1976:580)
 • Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda - Private Sector Employees (Board Representation) Act (SFS 1987:1245)
 • Lag (2011:427) om europeiska företagsråd - European Works Councils Act (SFS 2011:427)

Arbetstid, semester och ledighet
 • Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning - Employee Leave (Education) Act (SFS 1974:981)
 • Semesterlag (1977:480) - Annual Leave Act (SFS 1977:480)
 • Arbetstidslag (1982:673) - Working Hours Act (SFS 1982:673)
 • Föräldraledighetslag (1995:584) - Parental Leave Act (SFS 1995:584)
 • Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning - Part-time and Fixed-term Employees (Anti-Discrimination) Act (SFS 2002:293)

Jämställdhet och diskriminering
 • Diskrimineringslag (SFS 2008:567) - Anti-Discrimination Act (SFS 2008:567)

Lön, skatt och sociala avgifter
 • Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt - Employer’s Setoff Rights Act (SFS 1970:215)

Arbetsmiljö
 • Arbetsmiljölag (1977:1160) - Work Environment Act (SFS 1977:1160)

Affärshemligheter och personuppgifter
 • Lag (2018:558) om företagshemligheter - Trade Secrets Act (SFS 1990:409)
 • Personuppgiftslag (1998:204) - Personal Data Act (SFS 1998:204)

Swedish Commercial Legislation

ÖVERSÄTTNINGARNA UPPDATERAS TVÅ GÅNGER PER ÅR
 • Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
 • Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
 • Preskriptionslag (1981:130)
 • Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
 • Lag (1991:351) om handelsagentur
 • Köplag (1990:931)
 • Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
 • Lag (1936:81) om skuldebrev
 • Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
 • Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
 • Räntelag (1975:635)
 • Lag (2014:836) om näringsförbud
 • Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Kontakta mig

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig inom kort för att berätta mer om lagöversättningar i  JUNO och svara på de frågor du har.

* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer i vår dataskyddspolicy.