Till övergripande innehåll för webbplatsen

Rättsfall

JUNO innehåller alla nya rättsfall från de svenska förvaltningsdomstolarna och allmänna domstolarna, inklusive en majoritet från tingsrätterna och förvaltningsrätterna. Referat och notiser från olika instanser samt domar och beslut från ett stort antal specialdomstolar, myndigheter och nämnder. Rättsfallen i JUNO omfattar även äldre domar, från så tidigt som 1911 och framåt.

Innehåll

 • NJA-referat – från 1911
 • NJA-notiser – från 1920
 • Högsta domstolen (löpande) – från 1997
 • Högsta domstolens prövningstillstånd – från 2007
 • Rättsutredningar från Högsta domstolen – 1989-1995
 • RH-referat (hovrätterna) – från 1980
 • Hovrätterna – urval från 2008, samtliga från april 2011
 • Svea hovrätt hyresmål – urval från 2008, samtliga från april 2011
 • HFD-referat – från 2011
 • HFD-notiser – från 2011
 • Högsta förvaltningsdomstolen (löpande) – från 2011
 • Högsta förvaltningsdomstolens prövningstillstånd – från 2011
 • Regeringsrättens årsbok, referat – från 1930
 • Regeringsrättens årsbok, notiser – från 1930
 • Regeringsrätten (löpande) – 1997- 2010
 • Regeringsrättens prövningstillstånd – 2006-2010
 • Kammarrätterna – urval från 1999, samtliga från april 2011
 • Kammarrätten i Stockholm, LEK-mål – från 2008
 • RK-referat – 1977-1987
 • Rättsfallsreferat från Regeringsrätten och kammarrätterna 1972-1976
 • Tingsrätter: urval från 2008 – 2012. Samtliga domar* från 2013
  *samtliga domar i B- och T-mål, undantaget domar om adoption, bodelning, dödsfall och arv, skilsmässa/upplösning av registrerat partnerskap, föräldrar och barn: barns boende, umgänge, underhållsbidrag och vårdnad samt äktenskapsförord. FT-mål och tredskodomar ingår ej
 • Förvaltningsrätterna: urval från 2008 – 2012. Samtliga domar från 2013
 • Arbetsdomstolen – från 1960
 • Skatterättsnämnden – från 2007
 • Patentbesvärsrätten – urval från 2008
 • Allmänna reklamationsnämnden – från 1991
 • Marknadsdomstolen– från 1984
 • Migrationsöverdomstolen – från 2006
 • Migrationsdomstolarna: urval från 2008 – 2012. Från 2013 samtliga domar rörande svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd som fallit ut till den klagandes fördel
 • Mark- och miljööverdomstolens – Domstolens referatsamling från 1999
 • Mark- och miljööverdomstolens domar, beslut och protokoll från 1999
 • Mark- och miljödomstolarna: urval från 2008 – 2012. Samtliga från 2013
 • Patent- och marknadsdomstolen – samtliga från 2016
 • Patent- och marknadsöverdomstolen – samtliga från 2016
 • Konkurrensverkets avgöranden – urval från 1993
 • Europadomstolen – urval från 2007
 • Koncessionsnämnden för miljöskydd – 1990-1998
 • Bostadsdomstolen – 1975-1994
 • Försäkringsöverdomstolen – 1986-1995
 • Försäkringsrätterna – 1986-1991
 • Rättsinformation C (RIC ) från Skatteverket – 1990-2006
 • Utlänningsnämnden – urval från 1992-2005