Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Rättsområdesanalyser (ROA)

En tilläggstjänst där våra experter gör en första analys av viktiga och aktuella rättshändelser. ROA vägleder dig så att du snabbt och smidigt kan följa den rättsutveckling som sker i närtid inom sex olika rättsområden.

Skaffa ROA till kampanjpris!

Experternas analyser av viktiga och aktuella rättshändelser

Det kan ofta vara svårt att värdera hur nya rättshändelser så som ny lagstiftning, domar eller myndighetsbeslut, påverkar rättsutvecklingen. Därför har vi tagit fram Rättsområdesanalyser (ROA), en sömlöst integrerad tilläggstjänst i JUNO. Våra experter väljer ut särskilt viktiga och aktuella rättshändelser, analyserar dem och beskriver vilka konsekvenser de medför. Tilläggstjänsten vägleder dig genom en första analys så att du lättare kan förstå hur nya rättshändelser påverkar specifika rättsfrågor.

Snabb och kurerad fördjupning inom sex rättsområden

Genom frekventa och lättillgängliga expertanalyser i både videoformat och artiklar får du en snabb och kurerad fördjupning inom sex olika rättsområden.

Rättsområdesanalyserna publiceras löpande och en ROA-licens täcker följande rättsområden: AffärsrättAllmän förvaltningsrätt och offentlig upphandlingArbetsrättFastighets- och miljörättSkatterätt samt Straff- och straffprocessrätt.

Här ser du ett exempel på en rättsområdesanalys av Simon Andersson inom Straffprocessrätt från november 2023. 

Använd ROA till ett kampanjpris i 12 månader!

Just nu kan du skaffa ROA till ett förmånligt pris i 12 månader som en del av ditt befintliga JUNO-paket. Erbjudandet är enbart giltigt under en begränsad tid och gäller ej styckeslicenser. Villkor gäller.

 

Det här är ROA

Se exempel på ROA inom våra sex rättsområden: Affärsrätt, Allmän förvaltningsrätt och offentlig upphandling, Arbetsrätt, Fastighets- och miljörätt, Skatterätt samt Straff- och straffprocessrätt.

Utredningsförslag om stärkt skydd för offentliganställda

OFFENTLIG RÄTT | Ska det vara möjligt att underlåta att ange en beslutsfattares namn? Det är ett av flera förslag i en utredning om offentliganställdas utsatthet som överlämnats till regeringen. Michaela Ribbing har tittat närmare på de viktigaste förslagen.

Hur ska man motverka att företag används i kriminalitet?

AFFÄRSRÄTT | Under senare år har det uppmärksammats att alltfler företag används av oseriösa aktörer för brottsliga ändamål. I ljuset av detta fick en särskild utredare i uppdrag att både överväga och föreslå åtgärder i syfte att bland annat motverka nyttjandet av aktiebolag och andra företag för att begå brott och andra oegentligheter. Utredningen har nu överlämnat ett betänkande vid namn Bolag och Brott – några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34). I utredningen förordas bland annat en fullständig tillbakagång till läget före 2010 års reform för det fall att revisionsplikten för små privata aktiebolag återinförs. En återgång ska även i så fall ske för handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare och för utländska filialer. Vidare föreslås bland annat att förseningsavgiften höjs för aktiebolag vid försenad inlämning av årsredovisning, att Bolagsverket ges en tydligare kontrollerande roll och att straffet för brott mot målvaktsförbudet skärps.

EU-rätten ska ha företräde - Eleonor Kristoffersson analyserar en dom från EU-domstolen.

SKATTERÄTT | Denna rättsområdesanalys behandlar EU-domstolens dom i mål C-355/22 Osteopathie Van Hauwermeiren som kom den 5 oktober 2023. Av domen framgår bland annat att en nationell domstol inte får skjuta upp en EU-domstolsdoms retroaktiva verkan. Det får endast EU-domstolen göra. Att en nationell domstol påstår att det är omöjligt att återbetala felaktigt uppburen mervärdesskatt till kunderna för tjänster som utförts av en beskattningsbar person, bland annat på grund av det stora antalet berörda personer, eller att dessa personer inte har något redovisningssystem som gör det möjligt för dem att identifiera dessa tjänster och deras värde, är inte något skäl för att inte låta EU-rätten få företräde framför nationell rätt.

EU-dom om visstidsdirektivet - Erik Sjödin analyserar en dom från EU-domstolen.

ARBETSRÄTT | EU-domstolen har meddelat dom om visstidsdirektivet i en tvist om en deltidsarbetande pilot. Frågan var om denne hade rätt till extra ersättningen, tröskelvärdena för att få ersättning var desamma oavsett om man jobbade hel- eller deltid. Arbetsgivaren menade att ersättning inte skulle utgå eftersom den var kopplad till extra ansträngning. Frågan till EU-domstolen handlade om de deltidsarbetande hade behandlats sämre än de som jobbat heltid och om det var förenligt med EU-rätten. EU-domstolen fann att så var fallet.Avgörande: C-660/20 MK mot Lufthansa Cityline GmbH, meddelad 19 oktober 2023.

Kulturmiljön som grund för klagorätt

FASTIGHETSRÄTT | Högsta domstolen har samma dag prövat två mål om klagorätt inom plan- och byggjuridiken när grunden i överklagandet är kulturmiljöskäl. Att frågan kommer på bordet kan sägas bero på Århus-konventionen – och på tolkningen/implementeringen av denna i svensk rätt. I det ena fallet tiller-känns en organisation som är inriktad på bevarandet av viss byggnation, Liljeholmsbadet, klagorätt avseende samma byggnations rivning. I det andra fallet tillerkänns enskilda närboende inte klagorätt när det enda skälet mot rivning av ett kokhus är dess kulturhistoriska värde. Skillnaden kan sägas bero på att kulturmiljöintresset är allmänt och inte bevakas av enskilda. Organisationer kan dock, anses, företräda allmänheten. Problemet med det sistnämnda resonemanget är dock att allmänheten är stor, men medlemsantalet litet i jämförelse. Det torde kunna uppstå ett demokratiunderskott när en relativt sett liten grupp personer kan få klagorätt mot ett beslut som ett rivningslov meddelat av den representativa demokratins företrädare som är valda av oss alla.

Undantag från kravet på skälig misstanke vid avlyssning av elektronisk kommunikation

STRAFFPROCESSRÄTT | Riksdagen har beslutat att tillåta hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation även i fall där det inte finns en person som är skäligen misstänkt för brott. Ändringarna gäller sedan 1 oktober.

3 anledningar till att använda ROA

Håll dig uppdaterad

ROA publiceras löpande på ett snabbt och lättillgängligt sätt, genom videoklipp eller artiklar. Det blir alltså lättare för dig att hålla dig uppdaterad och fatta snabba, informerade beslut.

Spara värdefull tid

Våra experter kurerar allt innehåll och ger en första analys av aktuella och viktiga rättshändelser. Det gör att du snabbt kan förstå hur dessa händelser påverkar rättsläget.

Effektivisera ditt arbetssätt

ROA är sömlöst integrerad i JUNO och en licens täcker alla sex rättsområden. Du behöver alltså inte söka igenom flera källor för att få en omfattande förståelse av rättsliga frågor.

Möt våra experter

Vi är stolta över att samarbeta med en stor mängd experter, som alla bidrar med en ovärderlig kunskapsbank av juridisk expertis inom följande områden: Affärsrätt, Allmän förvaltningsrätt och offentlig upphandling, Arbetsrätt, Fastighets- och miljörätt, Skatterätt, Straff- och straffprocessrätt.

Erik Forsin

Affärsrätt

Partner och advokat på Baker & McKenzie Stockholm för kommersiell tvistelösning

Wendela Hårdemark

Affärsrätt/Immaterialrätt

Advokat och delägare på Westerberg & Partners

Carl Svernlöv

Affärsrätt

Advokat och delägare av Baker McKenzie samt adjungerad professor i associationsrätt vid Stockholms universitet

Sanna Wolk

Immaterialrätt/Affärsrätt

Professor och Special Advisor vid Schjødt Advokatbyrå samt förbundsordförande för SULF

Patrik Södergren

Allmän förvaltningsrätt

Jur. doktor och rådman vid Förvaltningsrätten i Umeå

Ellen Hausel Heldahl

Offentlig upphandling

Jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv

Michaela Ribbing

Allmän förvaltningsrätt

Jur. doktor (LL.D) och universitetslektor i offentlig rätt vid Stockholms universitet

Erik Sjödin

Arbetsrätt

Docent i civilrätt och undervisar i och forskar om arbetsrätt vid Institutet för social forskning

Erik Olsson

Offentlig upphandling

Advokat inom offentlig upphandling

Girion Blomdahl

Fastighetsrätt

Advokat på Setterwalls advokatbyrå och doktorerar på halvtid på Stockholms universitet

Richard Hager

Fastighetsrätt

Docent, universitetslektor på Stockholms universitet

Agnes Larfeldt

Miljörätt

Advokat inom miljörätt med särskild inriktning mot vattenrätt

Daniel Larson

Straffrätt

Senior åklagare på Ekobrottsmyndigheten med särskild inriktning mot organiserad brottslighet

Hans-Olof Sandén

Straffrätt

Rättschef och polismästare vid Polismyndigheten, region Väst

Lars Holmgård

Straffrätt

Lagman vid Värmlands tingsrätt och särskild utredare i Miljöprocessutredningen och expert i flera statliga utredningar

Marie Wallin

Straffrätt

Jurist och tidigare kammaråklagare

Eleonor Kristoffersson

Skatterätt

Professor i skatterätt vid Örebro universitet

Simon Andersson

Straffprocessrätt

Universitetslektor och docent vid Storckholms universitet

Alexandra Park Larsson

Affärsrätt

Doktorand i civilrätt med inriktning mot bolags- och aktiemarknadsrätt

Erik Lidman

Affärsrätt

Docent och lektor i civilrätt vid Juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg samt vid Handelshögskolan i Stockholm

Peder Oxhammar

Affärsrätt

Olof König

Affärsrätt

Christofer Isaksson

Affärsrätt