Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Vi söker författare till Karnov lagkommentarer

 

 

 

Följande författningar saknar författare eller behöver tilldelas en ny. Kliar det i fingrarna? Kontakta oss på Karnovredaktionen så berättar vi mer.

 • Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
 • Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
 • Atomansvarighetslag (1968:45)
 • Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar
 • Lag (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
 • Produktansvarslag (1992:18)
 • Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande
 • Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.
 • Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.
 • Lag (1998:493) om trafikskolor
 • Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
 • Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare
 • Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. (1–5 kap., 8 kap.)
 • Livsmedelslag (2006:804)
 • Livsmedelsförordning (2006:813)
 • Förordning (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter
 • Förordning (2010:1857) om ersättning för kostnader i vissa mål om handräckning
 • Lag (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision
 • Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering;
 • Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
 • Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
 • Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 • Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
 • Lag (2017:1273) om Sveriges angränsande zon
 • Lag (2018:131) om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
 • Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
 • Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar
 • Lag (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
 • Lag (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen
 • Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter
 • Mediestödsförordning (2018:2053)
 • Lag (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen
 • Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service
 • Lag (2019:284) om röstningsrådgivare
 • Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
 • Kustbevakningsdatalag (2019:429)
 • Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott
 • Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik
 • Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag
 • Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter
 • Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid
 • Totalförsvarsdatalag (2020:151)
 • Lag (2020:272) om konto- och värdefackssystem
 • Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang
 • Avfallsförordning (2020:614)
 • Lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning
 • Lag (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande
 • Lag (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik
 • Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser
 • Lag (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas