Bolagsjuristens 6 största utmaningar

Av: Norstedts Juridik 2019-06-26

Arbetssituationen för bolagsjurister ser annorlunda ut än för advokater och affärsjurister. Bolagsjuristerna har många dagliga utmaningar som bland annat är förknippade med att juristrollen blir allt mer komplex i takt med ökad internationalisering, och den snabba digitala utvecklingen som pågår i vår omvärld.

Som bolagsjurist använder du säkert redan idag digitala verktyg i din verksamhet men det kan vara svårt att ha full överblick över verktygens många möjligheter och därmed hur de kan lösa flera av dina dagliga utmaningar. Här listar vi bolagsjuristens 6 största utmaningar och beskriver, med Stefan Frisks, bolagsjurist på Swedbank, hjälp hur digitala verktyg kan hjälpa dig arbeta effektivare, snabbare och fatta bättre, mer välgrundade beslut.

Bolagsjuristens sex största utmaningar

Som bolagsjurist förväntas du löpande svara på juridiska frågor, vara kunnig inom ett flertal rättsområden, ansvara för diverse verksamhetsanpassade dokument och avtal, företräda bolaget utåt i alla ärenden av juridisk karaktär samtidigt som du förväntas ha ett affärstänk och en förmåga att kunna anpassa dig till olika typer av situationer och uppgifter. Med detta som utgångspunkt har vi definierat 6 utmaningar i bolagsjuristens vardag.

1. Att vara specialist på allt - Bolagsjuristen förväntas ha bred kompetens

Som bolagsjurist förväntas du kunna svara på juridiska frågor inom en rad olika områden och behöver därför bred kompetens. Du förväntas vara påläst och uppdaterad när det kommer lagändringar, nya rättsfall eller nya direktiv, samtidigt som du måste kunna fatta snabba beslut och vara en god rådgivare med företagets bästa för ögonen. Att hinna läsa alla olika juridiska nyhetsbrev, scanna igenom juridiska sajter och köpa in ny juridisk litteratur skulle kunna ta hela arbetsveckan i anspråk. Det är svårt att vara så påläst som krävs.

Tips: Så håller du dig uppdaterad

Genom att använda ett tillförlitligt digitalt verktyg behöver du endast gå till en källa för att hålla dig uppdaterad när det kommer lagändringar, nya rättsfall, nya direktiv, eller ny doktrin. Genom att arbeta med informationsinhämtning i juridiska databaser kan du inhämta pusselbitar från olika håll. Det spar mycket tid att på ett och samma ställe få tillgång till flera olika rättskällor; litteratur, lagtext, förarbeten och kommentarer till paragrafer med länkar till relevant praxis. Dagliga nyhetsbrev anpassade efter specifika intressen hjälper också till att ge en bra översikt över gällande rätt.

 

2. Att behöva tolkningsstöd – Bolagsjuristen behöver ofta arbeta ensam
Att ha förväntningar på sig att kunna mycket om många olika juridiska områden, men inte alltid ha kollegor att resonera eller bolla idéer med är utmanande. Detta är dock vardagen för många bolagsjurister. Kanske är du den som ansvarar för att skapa, och vid behov uppdatera, checklistor, rutiner och mallar? Det är kanske även du som måste förklara vikten av att processer och regler finns och att de följs trots att det är affären som driver verksamheten. Kanske är du den enda som kan ställa rätt frågor när ni behöver extern juridisk hjälp och den som håller koll på fakturering och hur många timmar som läggs ner? Företagsledningen förstår inte alltid värdet av att anlita externa jurister och inser inte heller alltid hur viktigt det är att få en juridisk ”second-opinion”. Resultatet blir att du är ensam i ditt arbete och blir ännu mer utsatt. 

Tips: Så får du tolkningsstöd

Genom att läsa de lagkommentarer som finns i direkt anslutning till lagar och rättsfall kan du få tolkningsstöd i olika frågeställningar. Juridiska informationstjänster gör detta enkelt och lättillgängligt. Det är en stor fördel att kunna läsa senaste praxis, lagkommentarer och förarbeten var som helst och när som helst, exempelvis i tunnelbanan eller i taxin på väg till ett möte.

 

3. Att vara med överallt – Bolagsjuristen har ont om tid.

Bolagsjurister har många frågor på sitt bord. Även sådana som inte är begränsade till juridik i strikt mening. Du är ofta med i företagets styrgrupp eller ledningsgrupp och kan ha ett övergripande ansvar för frågor som rör bolagets policy i stort, samt ansvar för att se till att bolagets åtaganden inom CSR- och hållbarhetsområdet efterlevs. Utöver detta måste bolagsjuristen hålla företagsledningen à jour med förändringar i lagstiftningen och kunna förklara hur dessa förändringar påverkar strategier och företagsvisioner. Tid är därför en bristvara och effekten blir att du ofta måste prioritera bort dubbla kvalitetssäkringar och vidareutveckling i form av utbildningar och kurser.

Tips: Så kan du vara med överallt (nästan)

Med digitala juridiska verktyg får du information snabbt och har alltid information lättillgänglig. När du använder juridiska informationstjänster är du aldrig mer än en knapptryckning bort från att få svar på ett problem. Genom en inloggning kan du få tillgång till lagkommentarer, rättsfall, förarbeten och litteratur. Dessutom ger vissa juridiska informationstjänster möjlighet att gå e-kurser. Det spar mycket tid att själv kunna välja när man går en kurs.

 

4. Att vara vägvisare – Bolagsjuristen måste kunna balansera det kommersiella och det legala

Som bolagsjurist har du ofta lite friare tyglar än en jurist på byrå. Du är en central kugge i företagets organisation och du måste kunna balansera mellan det kommersiella och det legala och väga affärsrisker och kundvärde mot varandra. Att göra den avvägningen kräver dock att bolagsjuristen är lika väl insatt i affärsverksamheten som i de olika legala frågeställningar, vilket i sin tur förutsätter en stor affärsmässig förståelse och stark integritet. Något som ibland kan verka ouppnåeligt mot bakgrund av den tidspress bolagsjurister ofta befinner sig i. Effekten blir att du helt enkelt inte alltid hinner fatta de välgrundade beslut som du skulle önska.

Tips: Så kan du fatta tryggare beslut

Som bolagsjurist måste man tänka på ett annat sätt än en affärsjurist och ofta  göra en avvägning mellan affärsrisker och kundvärde. Det ingår i bolagsjuristens uppdrag att ta kalkylerade risker. Just detta kan inget digitalt arbetsredskap i världen hjälpa dig med. Men en grundläggande förutsättning för att kunna balansera bolagsjuristens dubbla och ibland motsättningsfulla roller är ökad effektivitet. För att kunna lägga tid och kraft på de avgörande frågeställningarna är det en stor fördel att kunna känna sig trygg i att alltid ha tillgång till den information man behöver och inte behöva lägga onödig tid på att leta efter och kvalitetssäkra juridisk information. Här har moderna rättsdatabaser en enorm fördel gentemot traditionella informationskällor.

 

5. Att vara proaktiv – Bolagsjuristen måste ibland ”se mellan fingrarna”   

Som bolagsjurist vet du hur viktigt det är att komma in ett tidigt stadium i organisationens olika projekt för att bedöma den legala aspekten. Samtidigt måste du alltid ha verksamhetens bästa för ögonen. Det kan dock vara en stor utmaning att ha denna rådgivande funktion, jobba proaktivt och samtidigt vara ett viktigt affärsstöd i verksamhetens alla delar när man har mycket på sitt bord. Risken är stor att du inte hinner med att vara närvarande i alla projekt så som du skulle önska och att något slinker igenom utan att det blivit juridiskt granskat på det sätt du egentligen vill. 

Tips: Så hinner du jobba förebyggande

I jämförelse med en advokat är bolagsjuristen mycket närmare verksamheten. Utmaningen är att man måste jobba förebyggande och komma in på ett tidigt stadium i olika projekt för att kunna styra dem rätt. Det blir viktigt att snabbt kunna sätta sig in i en fråga eller göra en rättsutredning inom ett visst område. Här är de juridiska verktygen till stor hjälp. För att spara tid vid sökandet efter svar på en viss fråga kan du med fördel gå till en juridisk databas för att leta efter lagtext, förarbeten och kommentarer. Hjälp finns också att få av lagkommentarer när du behöver göra en rättslig tolkning eller sammanställa ett PM. 

 

6. Att var del av en globaliserad värld – Bolagsjuristen arbetar internationel

Den nationella juridiken som tidigare begränsades av nationell lag har idag ersatts av en i det närmaste gränslös globalisering, som i hög grad påverkas och styrs av digitaliseringen. Utvecklingen av EU:s inre marknad och gemensamma regelverk, samt en ökad handel inom EU gör det lätt även för mindre företag att internationaliseras. Detta leder till nya behov och nya krav på juridisk kompetens hos företagen. Även bolagsjurister i små företag behöver därför ha juridiska kunskaper om internationella regelverk. De behöver kunna den engelska terminologin och snabbt kunna ta fram checklistor, avtal och ge rådgivning på engelska. Något som kan vara ovant för bolagsjurister som tidigare nästan aldrig behövde ha kunskap om annat än nationella regelverk och svenska avtal. 

Tips: Så håller du koll på internationella regelverk

Det är en stor utmaning att allt har blivit så mycket mer komplext idag. Bolagsjuristen måste inte bara kunna svensk rätt och allmänna råd, utan också europeisk rätt, och amerikansk lagstiftning. Även här är juridiska verktygen ett bra hjälpmedel då mycket av innehållet finns både på svenska och engelska. Den engelska funktionen i verktygen ger hjälp vid framtagande av allt från checklistor, avtal, PM och rättsutredningar.