Flera nyhetsmedier i Sverige rapporterar just nu om de höga bötesbelopp världens banker har fått betala till följd av regelöverträdelser. Bland de vanligaste regelöverträdelserna finns bland annat penningtvätt och terrorfinansiering. 

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) har under senare tid blivit ett högprioriterat område såväl nationellt som internationellt. Den ledande internationella standardsättaren Financial Action Task Force (FATF) har fastställt 40 rekommendationer och har nyligen utvärderat Sveriges tillämpning av regelverket. Rapporten om Sverige kommer att publiceras under mars-april 2017. Inom EU ska det fjärde penningtvättsdirektivet - som trädde i kraft under juni 2015 - vara införlivat i nationell rätt hos medlemsstaterna senast 2017-06-26 vilket bl.a. medför att en ny svensk penningtvättslagstiftning m.m. kommer att införas.

En lagrådsremiss rörande ny penningtvättslagstiftning publicerades 2017-02-23 och en proposition ska komma i slutet av mars 2017. Det pågår också inom EU ett arbete med framtagande av vissa ändringar/tillägg i det redan antagna fjärde penningtvättsdirektivet som förväntas träda i kraft under 2017.

Dokument (extern länk): Lagrådsremiss   

 

Vill du fördjupa dina kunskaper i penningtvätt?
Se alla kurser i bank- och finansmarknadsrätt