Kommande utgivning

Nedan följer Norstedts Juridiks utgivning från
1 januari till och med 31 mars 2019.

Priser och utgivningsdatum är preliminära. 

För mer information, ring Thomas Axelsson, kundservice, på
08-598 191 10 eller maila din beställning till litteratur@nj.se

Juridisk engelska
Carl Svernlöv 
978-913902004-2, 4 u, januari, F-pris 380 kr
Denna fjärde omarbetade och utökade upplaga av Juridisk engelska ger praktisk handledning i att uttrycka sig korrekt i skrift på det engelska språket, och riktar sig till alla som arbetar med juridik på engelska på advokat- och revisionsbyråer, företag och myndigheter. Bokens praktiska utformning gör den även lämpad för undervisningsändamål.Författningssamling i internationell privat- och processrätt
Michael Bogdan (Redaktör), Patrik Lindskoug (Redaktör)
978-913920902-7, 5 u, januari, F-pris 190 kr
Författningssamlingen innehåller de flesta i Sverige gällande internationellt privat- och processrättsliga bestämmelser.


Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1
Jori Munukka (Redaktör), Johan Sandstedt (Redaktör)
978-913920903-4, 6 u, januari, F-pris 239 kr
Rättsfallsamlingen innehåller praxis inom skadeståndsrätt skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt.

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 2
Jori Munukka (Redaktör), Johan Sandstedt (Redaktör)
978-913920904-1, 6 u, januari, F-pris 239 kr
Rättsfallssamlingen innehåller praxis inom allmän avtalsrätt och kontraktsrätt.

Bokföringsboken 2019
978-913911700-1, 4 u, januari, F-pris 349 kr
Med BAS utförliga konteringsinstruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp bokföring vid omvänd moms t.ex. vid import, hur kontoplanen kan användas för att visa lönsamhet per produkt m.m. Denna bok kommer framför allt att innehålla detaljerade konteringsinstruktioner för BAS-kontona. Avsikten är att ge detaljerat stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser.

Vad är rätt?
Wiweka Warnling Conradson
978-913920889-1, 3 u, januari, F-pris 140 kr
En bok om rättsteori och juridisk metod för juristutbildningens första termin.

Försäkringsrätt
Bertil Bengtsson
978-913920892-1, 10 u, januari, F-pris 151 kr
Detta verk är en kortfattad introduktion till försäkringsrätten. Boken är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer men användbar för alla som behöver en introduktion i ämnet.

Författningssamling i fastighetsrätt
Niklas Wester (Redaktör)
978-913920906-5, 9 u, januari, F-pris 202 kr
Författningssamlingen innehåller de grundläggande författningarna i fastighetsrätt som de lyder i januari 2019. Boken är främst framtagen för kurser på universitet och högskola. De rättsfallsreferenser som finns i anslutning till lagtexten är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken).

Bokslutsboken 2019
978-913911701-8, 4 u, januari, F-pris 349 kr
Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra enhetsavskrivning, skillnader vid varulagervärdering enligt K2 och K3 m.m. Ambitionen är att ge en god överblick av innehållet i bokslutsreglerna enligt K2 och K3. Då skattemässiga överväganden ofta är en integrerad del av bokslutsarbetet innehåller denna del också kommentarer om vad som gäller skattemässigt för ett visst konto eller grupper av konton.

 

Vad händer vid konkurs?
Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell, Hans Ödén
978-913902096-7, nyhet, januari, F-pris 390 kr
Alla konkursborgenärer har inte full kännedom om vilka rättigheter och möjligheter de själva har att påverka handläggningen av en konkurs och därmed även utdelningen. På många håll finns en övertro på vad konkursdomstolen och tillsynsmyndigheten gör. I denna bok beskrivs vad konkursförvaltaren, domstolen och tillsynsmyndigheten har för uppgifter. Det redogörs också, kortare för gäldenärens skyldigheter och rättigheter. Bokens tyngdpunkt ligger i en beskrivning av vilka möjligheter en borgenär har i konkursärendets olika skeden, från det att en konkursansökan ges in till dess att konkursen avslutas. Boken vänder sig i första hand till företrädare för eller rådgivare till borgenärer i konkurser (jurister, ekonomer) men bör även vara av intresse för konkursförvaltare, domare och tjänstemän vid tillsynsmyndigheten samt rådgivare till konkursgäldenärer.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Tommy Iseskog
978-913911703-2, 8 u, januari, F-pris 252 kr
I Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar; detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret.

Sveriges Rikes Lag 2019 (klotband)
978-913902125-4, 140 u, F-pris 2355 kr
Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2019. En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken. Lagboksappen 2019 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och kommer att uppdateras en gång under året. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2019 till och med januari 2020.

Sveriges Rikes Lag 2019 (skinnband)
978-913902126-1, 140 u, 3375 kr
Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2019. En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken. Lagboksappen 2019 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och kommer att uppdateras en gång under året. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2019 till och med januari 2020.

Skattelagstiftning 19:1
Gunnar Rabe
978-913902160-5, 58 u, januari, F-pris 380 kr
I Skattelagstiftning 2018:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom OECD:s modellavtal. Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar sedan 1975.

Nya sociallagarna
Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson
978-913911660-8, 32 u, januari, F-pris 505 kr
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på; socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

Att skriva rätt
Elsa Trolle Önnerfors, Henrik Wenander
978-913920884-6, 2 u, januari, F-pris 117 kr
Vad ska man tänka på när man ska påbörja ett uppsatsarbete i juridik? Hur ska man på bästa sätt disponera sin text och hur hänvisar man till juridiska källor på ett korrekt vis? Och hur ska man planera för att bli klar med uppsatsen i tid? "Att skriva rätt" ger goda råd när det gäller uppsatsskrivning i juridik. Boken har ett praktiskt fokus och innehåller en mängd konkreta exempel. Den tar upp olika aspekter kring själva skrivprocessen och lägger dessutom stor vikt vid frågor om språkhantering och formalia. Boken behandlar akademiskt uppsatsskrivande på svenska och riktar sig i första hand till studenter som skriver uppsats på juristprogrammet och andra juridiska utbildningar. Framställningen bygger på författarnas mångåriga erfarenhet av att handleda och bedöma uppsatser på olika nivåer på juristprogrammet vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Barnets bästa 
Anna Singer
978-913911546-5, 7 u, januari, F-pris 430 kr
Barnets bästa – tillgodoseendet av barnets behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i rättsliga sammanhang?
Boken redogör för hur principen om barnets bästa kommit till uttryck i föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge, hur tvister mellan föräldrarna i dessa frågor skall avgöras och hur socialnämndens ansvar för att barn och unga får växa upp under goda och trygga förhållanden utformats.

Samhället och de unga lagöverträdarna
Lars Clevesköld, Birgit Thunved, Anders Thunved
978-913911675-2, 6 u, januari, F-pris 385 kr
Boken beskriver de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Här behandlas också regelsystemet vad gäller ingripanden mot straffmyndiga ungdomar som har begått brott. Boken innehåller en beskrivning av de regler som gäller för rättegången i mål mot unga lagöverträdare och en redogörelse för de påföljder som därvid kan komma i fråga. Beräknas komma i början av 2019.

Grundläggande rättigheter och juridisk metod
Karin Åhman
978-913920890-7, 2 u, februari, F-pris 160 kr
Grundläggande rättigheter och juridisk metod handlar främst om hur en rättighetsorienterad jurist bör närma sig ämnet såväl teoretiskt som praktiskt (i lagstiftningsärenden och i det tillämpande, praktiska rättslivet). Den kan ses som en introduktion till ämnet grundläggande rättigheter inom den juridiska disciplinen.

Författningssamling i straffrätt
Annika Norée (Redaktör), Dennis Martinsson (Redaktör), Malou Andersson (Redaktör)
978-913920905-8, 8 u, F-pris 212 kr
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan också användas för självstudier. Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar, lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingår fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Vattenverksamhet
Agnes Larfeldt Alvén, Rolf Strömberg
978-913901783-7, nyhet, februari, F-pris 650 kr
Denna bok är en samlad redogörelse för vattenrätten och ger stöd för den som arbetar praktiskt med vattenrättsliga frågor vid t.ex. tillståndsprövning och tillsyn av vattenverksamhet. Den riktar sig även till den som av andra skäl vill fördjupa sig i det juridiska ramverket. I boken redogörs för rättsläget den 1 januari 2019. 

 

Handbok för ekonomiska föreningar
Magnus Andersson, Yngve Karlsson
978-913911667-7, 2 u, februari, F-pris 320 kr
En modernisering av den befintliga lagen har gjorts och träder i kraft den 1 juli 2016. Boken är en praktisk handbok som på ett pedagogiskt och grundläggande sätt vägleder läsaren genom de bestämmelser och den praxis som finns om ekonomiska föreningar.

Socialtjänstens insatser för barn och unga
Tomas Törnqvist, Carl-Gustaf Tryblom
978-913911510-6, nyhet, februari, F-pris 405 kr

Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker.
Bokens innehåll:
• Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning.
• Handläggning och dokumentation av ansökan om bistånd, anmälan om missförhållanden, förhandsbedömning av anmälningar och socialtjänstens utredning av barn som far illa.
• Specifika frågeställningar avseende barn unga lagöverträdare, barn med funktionshinder, barn i familjerättsliga tvister, ensamkommande barn, elever med psykosociala problem och hedersrelaterat våld och förtryck.
• Socialtjänstens öppna insatser i hemmet och former för vård och boende utanför det egna hemmet.
• Frivillig vård eller tvångsvård.
• Sekretess, tystnadsplikt, kvalitet och tillsyn.

 

Försäkringsavtalsrätt
Bertil Bengtsson
978-913902099-8, 4 u, februari, F-pris 1100 kr
Boken behandlar försäkringsavtalsrätten efter tillkomsten av 2005 års försäkringsavtalslag. Första delen ger en översikt över vissa allmänna frågor på rättsområdet, den andra delen kommenterar lagens bestämmelser.

 

Lärobok i immaterialrätt
Marianne Levin, Åsa Hellstadius
978-913920879-2, 12 u, februari, F-pris 500 kr
Detta klassiska verk behandlar upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt och känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt.

 

Finansiell ekonomi
Adri De Ridder
978-913911647-9, 3 u, februari, F-pris 340 kr
De senaste årens dynamik på kapitalmarknaden och framför allt relationen mellan företaget och finansmarknaden ryms i denna komprimerade översikt, som är anpassad både för studerande och praktiker. Ur innehållet: Tidsvärdet av kapital. Investeringsbedömning. Finansiell statistik. Portfölj- och kapitalmarknadsteori. Företagets kapitalkostnad. Företagets kapitalstruktur. Något om optioner. Inspel till marknaden. Nyheter är en ordlista och talrika övningsexempel.

UFB 2 VT Skolans författningar 2019
978-913911699-8, februari, F-pris 801 kr
En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister som gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras två ggr/år och kallas under hösten UFB 2 ht samt årtal och under våren UFB 2 vt samt årtal.

 

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling
Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson
978-913911416-1, nyhet, februari, F-pris 420 kr
Praktiskt inriktad bok med redogörelser för regelverket för allmänna handlingar, offentlighet och sekretess respektive upphandling. Författarna följer upphandlingsprocessen och beskriver när frågor om offentlighet och sekretess typiskt sett uppkommer under upphandlingsprocessen och hur de ska lösas. Stort utrymme lämnas för redogörelser av relevant praxis. Åskådliggör hur ett ärende rörande sekretessprövning i ett upphandlingsmål kan se ut från ax till limpa, dvs. från det att någon begär ut en handling till dess en slutlig prövning sker i domstol. 

 

Föräldraalienation
Anna Lytsy, Christina Bergenstein
978-913902113-1, nyhet, februari, F-pris 495 kr Föräldraalienation innebär att en förälder förmår ett barn att ta avstånd från, ibland till och med helt bryta kontakten med, den andra föräldern. Problemet ökar i hela västvärlden och utgör en mycket stor belastning för fr.a. socialtjänst och rättsväsende, men även barnpsykiatri m.m. Föräldraalienation är en form av psykisk barnmisshandel och barn som utsätts löper stora risker. I många andra länder pågår intensiv forskning och kunskapsinsamling, men i Sverige saknas både kunskap och redskap för att de barn och familjer som är indragna i alienation ska kunna få hjälp. Behovet är stort. Den här boken vänder sig till både professionella som stöter på föräldraalienation i sina yrkesutövningar (jurister, socionomer, psykologer etc.), samt även till en intresserad allmänhet.

 

Stiftelsehandboken 
Kerstin Fagerberg, Ann-Catherine Sandell, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin, Peter Aamisepp 
978-913911535-9, 3 u, mars, F-pris 290 kr 
Nu finns en heltäckande introduktion och handledning om det mesta som rör stiftelser. Den behandlar de legala områdena skatterätt, civilrätt, redovisning och revision. Den fördjupar sig i frågorna om kapitalförvaltning och utdelningspolitik. Här får du också veta hur bildandet och det praktiska arbetet i en stiftelse går till. Boken är illustrerad med exempel, vägledande rättsfall, beräkningsexempel för avkastning och risk samt mallar för kallelser och protokoll. Den innehåller lagtextbilagor. Författarna arbetar på SEB, som är ledande inom stiftelseförvaltning. De representerar olika expertområden och har mångårig erfarenhet av praktiskt stiftelsearbete. De har bemödat sig om att ta upp alla de centrala frågor som de har mött, inte minst i egenskap av styrelseledamöter i stiftelser.

 

Kommunikationsrätt 
Lena Olsen, Jens Forzelius, Daniel Gustafsson, Anders Stenlund, Lena Holmqvist, Tord Petterson, Anna Hammarén, Magnus Larsson 
978-913911579-3, nyhet, mars, F-pris 745 kr 
Elektroniken har förändrat formerna för kommunikation i grunden. Vilka lagar och regler gäller för information som överförs via internet, tv, radio, mobil. Vilka myndigheter är aktiva, hur sker tillsyn av företag och deras sändningar, vilka rättigheter o skyldigheter finns, vilka sanktioner, hur skyddas konsumenter o andra mottagare? Författarna lägger ett juridiskt perspektiv på kommunikationen av elektroniska meddelanden mellan parter. Ett flertal rättsområden beaktas därmed. Författarna beskriver det som att de behandlar It- och medierätt utifrån ett kommunikationsperspektiv som bygger på allmänna teorier om transmisson. 

 

Lagen om offentlig upphandling 
Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Catharina Piper 
978-913911507-6, 3 u, mars, F-pris 1010 kr 
Boken är en ingående och djup kommentar till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. I kommentaren behandlas bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och, när det är behövligt för förståelsen, även de direktivbestämmelser som lagens bestämmelser genomför. I kommentaren behandlas EU-domstolens praxis och en omfattande svensk praxis. 

 

Planeringskalender för förskola, skola och fritidshem 2019/20                                                                                   

978-913832742-5, mars, F-pris 182 kr                                         

En planeringskalender för förskolan och skola. Ett enkelt och effektivt sätt att informera om den pedagogiska verksamheten. Är spiralbunden och i färg. 

 

Fritzes kalender för förskola, skola och fritidshem 2019/20                                                                                     

978-913832743-2, mars, F-pris 140 kr                                     

Den perfekta kalendern för dig som pedagog. Här kan du göra din planering och hålla koll på närvaron samt på alla adresser till barnens föräldrar. Ett bra komplement till Planeringskalender för förskola och skola. Är spiralbunden och nu i färg.

 

Skatt på skog 

Jan Antonson, Katarina Bartels, Urban Rydin
978-913902106-3, 4 u, mars, F-pris 620 kr
Denna bok behandlar främst de gynnsamma skattereglerna kring skogsbruk. En utförlig beskrivning av de komplicerade reglerna kompletteras med ett stort antal exempel och över 400 rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen och de olika kammarrätterna. Även förhandsbesked från Skatterättsnämnden är beaktade. Rätt tillämpade regler medför låg skatt. Samma inkomst ger rätt till flera avdrag. Många exempel förtydligar de komplicerade reglerna.

Licensavtalets anatomi 

Stojan Arnerstål
978-913911622-6, nyhet, mars, F-pris 450 kr
Med utgångspunkt i det basala licensavtalet förklarar och förtydligar författaren här i vilken mån de olika immaterialrätterna behandlas lika, respektive olika med avseende på avtalsbestämmelserna.

 

Skiljeförfarande - en introduktion
Rasmus Josefsson, John Neway Herrman
978-913920860-0, nyhet, mars, F-pris 190 kr
Detta helt nya verk, är en introduktion till ämnet skiljemannarätt och ger läsaren en grundläggande förståelse och kunskap inom ämnet. Boken fokuserar på SCC:s regler och den svenska lagen och behandlar skiljeförfarandet från start till mål.

Lagen om företagshemligheter
Reinhold Fahlbeck
978-913902144-5, 4 u, mars, F-pris 1000 kr
Reinhold Fahlbeck har i tre upplagor kommenterat och gett en omfattande rättsöversikt över lagen om skydd för företagshemligheter. Här kommenteras nu 2018 års lag om företagshemligheter, som till sin struktur påminner mycket om 1990 års lag och är en harmonisering med anledning av EU:s direktiv 2016/943. Nyheter i lagen är bland annat att fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och att den som angriper en företagshemlighet ska kunna åläggas att betala skadestånd i fler fall än tidigare. Sekretesskyddet stärks också - men även skyddet för visselblåsning.

 

Venture capital
Mikael Moreira, Kim Bergman
978-913902098-1, nyhet, mars, F-pris 450 kr
Det finns i Sverige god tillgång till riskkapital vilket bidragit till framgångar som Spotify, Klarna, Minecraft, iZettle, Skype etc. Författarna förklarar här processen och de legala frågeställningar som uppstår i samband med kapitalanskaffning. Både bolagets och investerarens perspektiv belyses.

Preskription av skattefordringar
Nils-Bertil Morgell, Marie Karlsson-Tuula, Mats Höglund, Ylva Larsson
978-913902035-6, nyhet, mars, F-pris 360 kr
Preskription vid skattefordringar är en bok som gränsar mellan obestånds- och skatterätten. Boken väver samman både teoretiska och praktiska inslag när författarna går igenom vad som gäller för skattefordringars preskription.

 

Förundersökningspraktika
Daniel Larson
978-913902109-4, nyhet, mars, F-pris 550 kr
En praktisk guide kring förundersökningsarbetet. Metodfrågor samt problemorienterat.

 

Juridisk metodbok i socialt arbete
Annika Rejmer, Stefan Zetterström, Sverker Scheutz, Therése Fridström Montoya
978-913911489-5, nyhet, mars, F-pris 340 kr
Boken är en juridisk metodbok, avsedd primärt för studenter på socionomprogrammet samt yrkesverksamma socionomer inom kommunal socialtjänst. Den behandlar arbetsmetoder, rättskällelära och lagtolkning specifikt för blivande och yrkesverksamma socionomer.