Kommande utgivning

Nedan följer Norstedts Juridiks utgivning från
1 november till och med 31 december 2018.

Priser och utgivningsdatum är preliminära. 

För mer information, ring Thomas Axelsson, kundservice, på
08-598 191 10 eller maila din beställning till litteratur@nj.se

Förvaltningsprocessrätt

Rune Lavin

978-913920888-4, 3 u, november, F-pris 225 kr

Förvaltningsprocessrätten behandlar de allmänna förvaltningsdomstolarna och deras handläggning av mål. Beskrivningen av förvaltningsprocessen följer i stort sett den faktiska gången av förvaltningsmåls handläggning, alltifrån målens anhängiggörande till verkställigheten av domar och beslut. I denna tredje upplaga har inarbetats ändringar och tillägg med anledning av införandet av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, kommunallagen (2017:725) och förvaltningslagen (2017:900). Vidare har nytillkomna rättsfall tillförts och delvis kommenterats. Även i övrigt har uppdateringar skett.

 

UFB 5 Arbetsmiljö i skola och högskola 2018/19

978-913911634-9, november, F-pris 577 kr

Författningssamling på arbetsmiljöområdet med bestämmelser som är relevanta för skola och högskola.                                                                   

                                                       

Arbetsmiljölagen

Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist

978-913911664-6, 18 u, november, F-pris 568 kr

"Arbetsmiljölagen. Kommentarer och författningar" är ett standardverk inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljölagstiftningen kommenteras utförligt och åtskilliga domar och beslut noteras. Vidare ges en samlad, uppdaterad översikt av regelverken på närliggande områden inom socialförsäkring, arbetsrätt, byggnadsrätt och miljörätt samt i fråga om särskilda områden med inriktning på säkerhet. Boken innehåller aktuella författningstexter.

 

FN-stadgan och världspolitiken

Katinka Svanberg, Ove Bring

978-913920798-6, 5 u, november, F-pris 475 kr

Mot bakgrund av FN-stadgans mellanstatliga spelregler behandlas konkreta fall från den aktuella världspolitiken, t.ex. frågan om rätten till väpnat självförsvar mot internationell terrorism. Här finns kapitel om FN-stadgans principer, som vålds- och aggressionsförbudet, non-interventionsprincipen, självförsvarsrätten och folkrättens självbestämmanderätt. Tar också upp hur principerna efterlevs, bl.a. genom säkerhetsrådets roll som sanktionsorgan, liksom genom den internationella domstolens och generalsekreterarens respektive roller.                                                                                                                                       

Äktenskapsbalken

Lars Tottie, Örjan Teleman

978-913902105-6, 3 u, november, F-pris 1226 kr

Den nya upplagan är upplagd som tidigare versioner, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.

                                                                                                               

Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten

Carl Lebeck

978-913902094-3, november, F-pris 480 kr

Legalitetsprincipen har fått en gradvis mer framträdande roll i förvaltningsrätten under de senaste decennierna och har kodifierats genom 5 § förvaltningslagen (2017:900). Denna bok behandlar den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipens historiska bakgrund och konstitutionella grunder samt hur den uttryckts i rättspraxis i svensk rätt och EU-rätten. Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten är rik på källhänvisningar och innehåller ett omfattande rättsfallsregister. Boken riktar sig till såväl praktiskt verksamma jurister som studenter och forskare.

                                                                    

UFB 4 K Kommunala avtal 2018/19

978-913911632-5, november, F-pris 456 kr

En kollektivavtalssamling med de avtal som gäller på den kommunala sidan. Avtalen tillämpas bland annat i grundskola, gymnasieskola och komvux. Boken innehåller kantrubriker och utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.                                                                                                  

 

UFB4 S Statliga avtal 2018/19

978-913911633-2, november, F-pris 505 kr

En kollektivavtalssamling med de avtal som gäller på den statliga sidan. Avtalen tillämpas bland annat i högskolor och universitet, statens skolor för vuxna och statliga specialskolor. Boken innehåller kantrubriker och utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.                                                                                        

 

Anställning vid en statlig myndighet

Kristina Ahlström

978-913911665-3, 2 u, november, F-pris 261 kr

Villkoren för anställning vid en statlig myndighet har förändrats från en omfattande offentligrättslig till en alltmer privaträttslig reglering. Företrädare för statliga arbetsgivare måste känna till båda dessa rättsområden när det gäller rekrytering av personal. Anställning vid en statlig myndighet vänder sig till jurister, HR-chefer, HR-handläggare och konsulter som medverkar i rekryteringsarbete. Den är även av intresse för verksamhetschefer, fackliga företrädare och andra som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet. Den nya upplagan motiveras framför allt av två uppmärksammade rättsfall från Arbetsdomstolen och den nya förvaltningslagen som trätt i kraft den 1 juli 2018. Boken är även uppdaterad och aktualiserad med andra nyheter i författningar och rättspraxis.                                             

 

Straffansvar

Jack Ågren, Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg

978-913920845-7, 10 u, november, F-pris 260 kr

"Straffansvar" är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I anslutning till att olika allmänna frågor behandlas av betydelse för att kunna avgöra om brott begåtts redovisas viktiga rättsfall, och ytterligare praktiska exempel presenteras för att underlätta förståelsen av regelsystemet.  Verket är främst riktat till studerande i ämnet straffrätt på juristprogrammet och andra utbildningsprogram samt till praktiskt verksamma jurister.                                                                                                         

 

Barnets egendom

Eva von Schéele

978-913911642-4, december, F-pris 330 kr

Syftet med denna bok är att på ett lättillgängligt och tydligt sätt visa vad som gäller vid förvaltningen av barns tillgångar. I många handläggningssituationer uppstår ofta frågan om hur barns tillgångar ska förvaltas på bästa sätt. Barnen kan ha fått egendom genom gåvor eller arv, liksom utbetalningar från försäkringsbolag och skadestånd. Eftersom riksdagen 2018 beslutat att FN:s konvention om barns rättigheter ska bli svensk lag (1 januari 2020) finns i boken också ett särskilt avsnitt om barnkonventionen, den historiska bakgrunden och dess syfte. Denna bok ska ge vägledning för att förstå hur gällande lagstiftning fungerar och hur man med den som grund ser till barnets bästa också med iakttagande av FN:s konvention om barns rättigheter.                                                                   

           

ADR-S 2019. Transport av farligt gods på väg och i terräng, inklusive ändringar och tillägg

Utgivare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

978-917383871-9, december, ca-pris 806 kr ex moms

 

RID-S 2019. Transport av farligt gods på järnväg, inklusive ändringar och tillägg

Utgivare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

978-917383872-6, december, ca-pris 806 kr ex moms

                                                                                                                   

Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m.

Torkel Gregow, Gösta Walin

978-913902143-8, 7 u, december, F-pris 530 kr

Kommenterar paragrafvis förmånsrättslagens bestämmelser. Denna nya uppdaterade och aktualiserade upplaga innehåller även en fullständig kommentar till samtliga bestämmelser i lönegarantilagen.

                                                                                                             

Lagen om ekonomiska föreningar

Anders Mallmén, Sten Andersson, Bo Thorstorp

978-913902101-8, 5 u, december, F-pris 1180 kr

Nya lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) trädde i kraft 1 juli 2018. Författarna har här i den femte upplagan av lagkommentaren utförligt kommenterat den nya lagstiftningen.                   

 

Om incitamentsprogram

Dennis Westermark, Ola Svanberg, Monica Lagercrantz

978-913901791-2, december, F-pris 555 kr

En praktisk guide kring det legala arbetet i samband med upprättandet av incitamentsprogram. Författarna går igenom de olika stegen, vad som bör tänkas på samt hur eventuella problem kan lösas.

                                                                                                                  

Efterarv

Anders Eriksson

978-913902022-6, december, F-pris 370 kr                     

I boken beskrivs och förklaras "efterarv", vilket är en av arvsrättens mest komplicerade frågor. Exempel på frågor som behandlas är fördelning av kvarlåtenskap vid efterlevande makes död, efterlevande make gifter om sig och efterlevande make ger förskott på arv till efterarvinge. Boken vänder sig främst till personer som arbetar med arvs- och testamentsrättsliga frågor på t.ex. domstolar, advokatbyråer, banker, försäkringsbolag, socialkontor, bouppteckningsbyråer och liknande. Den bör också kunna användas för utbildning för sådana arbetsuppgifter eller inom det allmänna utbildningsväsendet vid utbildning i kvalificerad arvsrätt.

 

Immaterialrättens struktur

Richard Wessman, Jakob Kraus, Ilze Lukins                   

978-913920715-3, december, F-pris 150 kr

Immaterialrätten har fyra huvudsakliga delområden: upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Denna bok är till skillnad från de flesta böcker i immaterialrätt i stället indelad i gemensamma frågeställningar: ensamrättens struktur, registreringssystemens betydelse, avtal rörande immaterialrätt och begränsningar av ensamrätten. Tanken är att inte bara beskriva områdets materiella innehåll, utan även att förklara dess samhällsekonomiska grunder och sätta den i en vidare samhällskontext

 

Barnet i rättsprocessen

Anna Kaldal                                                                                     

978-913911297-6, december, F-pris 300 kr

Fokus i boken ligger på barn i domstolsprocesser: brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål. I samtliga mål blir barnet föremål för en myndighetsutredning. Dessa (förundersökning, vårdnadsutredning och barnavårdsutredning) behandlas också i boken. Två röda trådar är dels hanteringen av samtal med barn, dels den s.k. samverkanssekretessen mellan myndigheterna.