Kommande utgivning

Nedan följer Norstedts Juridiks utgivning från
15 juli - 15 september 2018.

Priser och och utgivningsdatum är preliminära. 

För mer information, ring Thomas Axelsson, kundservice, på
08-598 191 10 eller maila din beställning till litteratur@nj.se

Beställ här

Takeover-reglerna, 5U
978-913902097-4, juli
Göran Nyström, Robert Ohlsson, Erik Sjöman, Rolf Skog
895 kr
I detta uppdaterade verk kommenteras Nasdaq Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s takeover-regler, dvs. reglerna om uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, samt ges en översikt över motsvarande takeover-regler för Nasdaq First North, Spotlight Stock Market och Nordic MTF. Reglerna gäller i ny lydelse sedan den 1 april 2018. Verket innehåller även en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

 

Svensk kontroll av företagsförvärv, 1U
978-913911577-9, juli
Per Karlsson
400 kr, 310 s
Den svenska förvärvskontrollen förklaras här på ett tydligt och klart sätt. Varför görs den,  hur går det till och vad måste man tänka på. En ovärderlig hjälp oavsett om du är ombud,  domare eller bolagsjurist.

 

Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, 5U
978-913911604-2, juli
Nils Larsson, Stieg Synnergren
505 kr
Denna praktiskt inriktade handbok behandlar alla olika upplåtelseformer för arrende och allmän nyttjanderätt på ett samlat sätt. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja annans mark och hur man ska skilja på arrende- och hyresavtal. Vidare presenteras - och avgränsas mot nyttjanderätt enligt jordabalken - närliggande avtals- och upplåtelseformer, såsom tillstånd att nyttja allmän platsmark, bolagsavtal,  rörelsearrende, samäganderättsavtal och testamentarisk nyttjanderätt.

 

Medbestämmandelagen, 1U
978-913911190-0, augusti
Jonas Malmberg, Hanna Björknäs, Kurt Eriksson, Mikael Hansson, Petra Herzfeld Olsson, Tommy Larsson
480 kr 
Författarna kommenterar Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagkommentaren är nyskriven,  aktuell och anknyter till relevant praxis. I Del 1 kommenteras paragraferna 1-32. Lagens resterande paragrafer kommer att behandlas i en andra del.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. REVIDERAD 2018
978-913832733-3, augusti
130 kr
Utgivare: Skolverket

 

Skattelagstiftning 18:2, 57U
978-913902073-8, augusti
Gunnar Rabe
375 kr
I Skattelagstiftning 2018:2 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet,  moder/dotterbolagsdirektivet,  ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom OECD:s modellavtal. Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar sedan 1975.

 

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 4U
978-913920883-9, augusti
Claes Sandgren
140 kr
För studenter som skall skriva uppsats inom det juridiska området, både inom juristlinjen och inom andra utbildningar där juridiska ämnen ingår.

 

En introduktion till förvaltningsrätten, 12U
978-913920847-1, augusti
Wiweka Warnling Conradson
150 kr
Verket sätter in förvaltningsrätten i ett helhetsperspektiv,  samtidigt som det vardagsnära perspektivet eftersträvas. Den som ser på rättsområdet utifrån en ansökan om bygglov eller begäran om att ta del av en allmän handling får enklare att ta till sig den förvaltningsrättsliga materian.


Förvaltningsrättens grunder,  3U
978-913920580-7, augusti
Ulrik von Essen, Alf Bohlin, Wiweka Warnling Conradson 
455 kr 
Här behandlas myndigheternas verksamhet, främst förvaltningsmyndigheternas ärendehandläggning men även offentlig verksamhet utanför myndigheterna,  t.ex. i statliga och kommunala bolag, samt i förvaltningsdomstolarna med avseende på besvärsprocessen. Stor vikt läggs vid handläggningen av ärenden, allt från service i det inledande skedet, formerna för anhängiggörande,  utredningsskyldighet, den enskildes möjlighet till insyn, beslutsmotivering, omprövning av beslut till frågan om eventuell verkställighet.

 

Författningssamling för Svensk juridik, 2U
978-913920862-4, augusti
Mats Persson (Redaktör)
230 kr 
Denna författningssamling innehåller lagar och förordningar, enligt lydelse den 1 juli 2018, för att tillse behovet av lagtext på introduktionskurser och översiktskurser i juridik. Vissa lagar återges endast i utdrag för att bibehålla lättillgängligheten. Boken är primärt framtagen för att användas tillsammans med läroboken "Svensk juridik", men kan med fördel även användas med andra läroböcker.

 

Straffrättsliga prejudikat, 1U
978-913920886-0, augusti
Tord Josefson (Redaktör)
190 kr 
Rättsfallssamlingen innehåller ett urval rättsfall som illustrerar olika principer och resonemang inom straffrätten,  t ex bevisvärdering,  gärningsmannaskap,  försökspunkten mm. Samlingens målsättning är inte att skapa något heltäckande verk,  utan endast visa på HD:s resonemang i dessa centrala frågor.

 

Rättsfallssamling i fastighetsrätt, 8U
978-913920868-6, augusti
Niklas Wester (Redaktör)
222 kr 
Rättsfallssamling i fastighetsrätt används vid undervisningen i fastighetsrätt. Samlingen ger exempel på hur fastighetsrätten tillämpas i praktiken.

 

Personaljuridik, 31U
978-913911641-7, augusti
Tommy Iseskog
755 kr
Personaljuridik beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken kan användas både som handbok och som lärobok.

 

Studiematerial för Juridisk introduktionskurs, 12U
978-913920876-1, augusti
Mia Carlsson, Rolf Höök
290 kr
Innehåller material lämpat för metodträning redan vid ett inledande studium av juridik. Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att aktivt påbörja en metodinlärning

 

Arbetslagstiftning 2018, 45U
978-913920878-5, augusti
Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe, Naiti del Sante
379 kr
Detta är en ny reviderad upplaga av boken ARBETSLAGSTIFTNING som är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur,  en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. och ett utförligt sakregister. Vidare har hänvisningar till viktiga avgöranden från EU-domstolen medtagits.

Skollagen (2010:800), 9U
978-913911637-0, augusti
187 kr
Boken innehåller lagtexterna till den skollagen (2010:800) och lagen om införande av nya skollagen (2010:801).

 

Författningssamling i förvaltningsrätt, 13U 
978-913920872-3, augusti
Michaela Ribbing (Redaktör), Lena Sandström
(Redaktör), Åsa Örnberg (Redaktör)
228 kr
Författningssamlingen ger en bred överblick över de regler som gäller inom förvaltningsrätten,  med bl.a. utdrag ur regeringsformen. Samlingen omfattar viktigare lagar och förordningar inom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt,  kommunalrätt samt offentlighet och sekretess.

 

FN-stadgan och världspolitiken, 5U
978-913920798-6, augusti      
Katinka Svanberg, Ove Bring                 
375 kr             
Mot bakgrund av FN-stadgans mellanstatliga spelregler behandlas konkreta fall från den aktuella världspolitiken,  t.ex. frågan om rätten till väpnat självförsvar mot internationell terrorism. Här finns kapitel om FN-stadgans principer,  som vålds- och aggressionsförbudet,  non-interventionsprincipen,  självförsvarsrätten och folkrättens självbestämmanderätt. Tar också upp hur principerna efterlevs,  bl.a. genom säkerhetsrådets roll som sanktionsorgan,  liksom genom den internationella domstolens och generalsekreterarens respektive roller.

 

Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt, 4U
978-913920861-7, augusti
Pernilla Leviner (Redaktör), Chris Lau (Redaktör)    190 kr                                               
Verket är en kombinerad författnings- och rättsfallsamling, med de viktigaste författningarna och praxis inom familjrättens område.

 

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 9U                                             
978-913920856-3, augusti
Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin
432 kr                 
Verket fokuserar i första hand på hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas. Boken är värdefull för alla som söker en översiktlig framställning av nyttjanderätten.

 

Äktenskapsbalken, En kommentar, 3U
978-913902105-6, augusti      
Lars Tottie, Örjan Teleman
1226 kr
Den nya upplagan är upplagd som tidigare versioner,  dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten,  rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister,  som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.

 

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2017/18
978-913911559-5, augusti      
Mikael Hellstadius, Carl-Gustaf Tryblom, Lars Werner
698 kr                    
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen,  Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet. Uppdateras årligen.

 

Rättsfallssamling i associationsrätt, 3U
978-913920877-8, augusti
Clara Ehn (Redaktör)                       
180 kr
Rättsfallssamling i associationsrätt kan användas
vid undervisning i ämnet eller som fördjupning för praktiker. Samlingen belyser viktig praxis och ger exempel på hur associationsrätten tillämpas i praktiken.

 

Författningssamling i polisrätt, 3U
978-913920866-2, augusti     
Tord Josefson (Redaktör)     
235 kr
Författningssamlingen består av ett urval författningar,  som alla har stor betydelse för polisens arbete.

 

Författningssamling i associationsrätt, 6U     
978-913920863-1, augusti       
Clara Ehn (Redaktör)   
180 kr
Författningssamling som innehåller grundläggande lagar i associationsrätt enligt lydelse 1 juli 2018.

 

Lärare & elev, 2U                       
978-913902088-2, augusti       
Wiweka Warnling Conradson, Lena Sandström, Henrik Ahlenius         
160 kr
Denna bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet lärare och elev. Vilka rättsliga aspekter,  ibland förknippade med etiska dilemman,  som detta kan aktualisera. Vill lära att se juridiken i vardagliga situationer och försöka avgöra vad som är rättsligt korrekt. Hänvisningar till relevanta paragrafer.

 

Rättsfallssamling i rättsinformatik, 4U
978-913920869-3, augusti    
Cecilia Magnusson Sjöberg (Redaktör), Gustaf Johnssén (Redaktör), Ängla Eklund (Redaktör)    180 kr
En rättsfallssamlingen med praxis inom rättsinformatikens/IT-rättens område.

 

Författningssamling i rättsinformatik, 4U
978-913920867-9, augusti      
Cecilia Magnusson Sjöberg (Redaktör), Gustaf Johnssén (Redaktör), Ängla Eklund (Redaktör)    196 kr     
Författningssamlingen innehåller de viktigaste författningarna inom rättsinformatik/IT-rätt.

 

Rättegång. Tredje häftet, 8U                         
978-913920859-4, augusti       
Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Torleif Bylund, Mikael Pauli, Simon Andersson, Henrik Bellander
280 kr                                               
Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder,  straffprocessuella tvångsmedel,  omröstning,  domens rättskraft,  rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning. 

 

UFB 2 HT Skolans författningar, 2018/19                                
978-913911630-1, augusti
742 kr                   
En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de skolformsövergripande bestämmelser som gäller för grundskolan,  gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Även regler för friskolor samt för särskolan,  specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister och hänvisningar som gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras två ggr/år och kallas under hösten UFB 2 ht samt årtal och under våren UFB 2 vt samt årtal.

 

Sekretess, 5U                            
978-913911644-8, augusti      
Lars Clevesköld, Anders Thunved
199 kr                   
Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närliggande verksamheter.

 

Svensk associationsrätt i huvuddrag, 12U
978-913920843-3, augusti       
Svante Johansson       
440 kr                   
Denna klassiska bok behandlar de allmänna associationsformerna enkla bolag,  handelsbolag inklusive kommanditbolag,  aktiebolag,  ekonomiska föreningar,  och ideela föreningar.

 

Samhällsguiden 2018
ISBN 978-913832732-6, augusti 
263 kr

 

Curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare 2011.
Revised 2018
978-913832734-0, september 
Utgivare: Skolverket
130 kr 

 

Grundskolans regelbok 2018/1
978-913911627-1, september      
Lars Werner (Redaktör)       
245 kr
En praktisk liten författningssamling i fickformat som innehåller de viktigaste bestämmelserna för grundskolan,  förskoleklassen och fritidshemmet,  även de som gäller för fristående skolor och enskilda fritidshem. Här återges delar av skollag,  läroplan och skolförordning samt övriga författningar som berör grundskolan,  förskoleklassen och fritidshemmet. Allt i urval och sammanställt av Lars Werner,  som har mångårig erfarenhet av skolområdet.

 

Läroplan för grundsärskolan 2011. REVIDERAD 2018
978-913832724-1, september
130 kr
Utgivare: Skolverket

 

Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten, 1U     
978-913902094-3, september      
Carl Lebeck                                               
480 kr                                               
En bok som analyserar hur legalitetskravet fungerar i svensk förvaltningsrätt,  bl.a. genom analys av rättspraxis. Även om bakgrunden vad avser de konstitutionella grunderna och legalitetskravet i EU-rätten.

 

Allmänna fastighetsrätten, 5U
978-913920855-6, september       
Richard Hager                           
172 kr, 142 s                   
Introduktion till den allmänna fastighetsrätten som spänner över ett brett spektrum av frågor. Behandlar reglerna om vad som utgör fast egendom samt om köp,  gåva och byte av fast egendom. Regler om fastighetspant,  servitut och nyttjanderätter samt om sakrättsliga förhållanden och om inskrivning beskrivs. Boken är avsedd för den som söker en bred framställning över den allmänna fastighetsrätten. Litteraturhänvisningar ges för den som är i behov av fördjupning.

 

Konsumententreprenad, 1U                        
978-913901797-4, september       
Per Samuelsson, Niklas Arvidsson       
350 kr
En redogörande bok i ämnet konsumententreprenad. I boken behandlas bl.a. den avtalsrättsliga ramen, uppdraget, konsumentens betalningsskyldighet, tjänstens utförande, tilläggsarbeten, dröjsmål, besiktning och fel.

 

UFB 3 Universitet och högskolor 2018/19
978-913911631-8, september
637 kr
Författningssamling med regler och föreskrifter som styr universitet och högskola.

 

LSS-boken, 1U
978-913911590-8, september   
Ellinor Englund, Ylva Lindblom
409 kr                                             
Verket skall fungera som en handbok och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning. Boken skall i första hand vända sig till anställda och förtroendemän inom kommuner och landsting samt privata LSS-vårdgivare,  även för handikapporganisationer har behov av denna handbok. Branschorganisationen Vårdföretagarna har t ex ungefär 2 000 medlemsföretag.

 

Standardavtalsrätt, 9U
978-913920813-6, september
Ulf Bernitz
330 kr, 260 s.
Verket behandlar avtalsrättsliga frågor som rör användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor.