Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kommande utgivning

Nedan följer Norstedts Juridiks utgivning från
1 januari till och med 31 mars 2019.

Priser och utgivningsdatum är preliminära. 

För mer information, ring Thomas Axelsson, kundservice, på
08-598 191 10 eller maila din beställning till litteratur@nj.se

Juridisk engelska
Carl Svernlöv 
978-913902004-2, 4 u, januari. 
Denna fjärde omarbetade och utökade upplaga av Juridisk engelska ger praktisk handledning i att uttrycka sig korrekt i skrift på det engelska språket, och riktar sig till alla som arbetar med juridik på engelska på advokat- och revisionsbyråer, företag och myndigheter. Bokens praktiska utformning gör den även lämpad för undervisningsändamål.Författningssamling i internationell privat- och processrätt 
Michael Bogdan (Redaktör), Patrik Lindskoug (Redaktör)
978-913920902-7, 5 u, januari. 
Författningssamlingen innehåller de flesta i Sverige gällande internationellt privat- och processrättsliga bestämmelser. 


Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1 
Jori Munukka (Redaktör), Johan Sandstedt (Redaktör) 
978-913920903-4, 6 u, januari. 
Rättsfallsamlingen innehåller praxis inom skadeståndsrätt skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt.

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 2 
Jori Munukka (Redaktör), Johan Sandstedt (Redaktör) 
978-913920904-1, 6 u, januari. 
Rättsfallssamlingen innehåller praxis inom allmän avtalsrätt och kontraktsrätt. 

Vad är rätt? 
Wiweka Warnling Conradson
978-913920889-1, 3 u, januari. 
En bok om rättsteori och juridisk metod för juristutbildningens första termin.

Försäkringsrätt
Bertil Bengtsson
978-913920892-1, 10 u, januari. 
Detta verk är en kortfattad introduktion till försäkringsrätten. Boken är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer men användbar för alla som behöver en introduktion i ämnet. 

Författningssamling i fastighetsrätt 
Niklas Wester (Redaktör)
978-913920906-5, 9 u, januari. 
Författningssamlingen innehåller de grundläggande författningarna i fastighetsrätt som de lyder i januari 2019. Boken är främst framtagen för kurser på universitet och högskola. De rättsfallsreferenser som finns i anslutning till lagtexten är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken). 

 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
Tommy Iseskog
978-913911703-2, 8 u, januari. 
I Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar; detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret.

Sveriges Rikes Lag 2019 (klotband) 
978-913902125-4, 140 u. 
Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2019. En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken. Lagboksappen 2019 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och kommer att uppdateras en gång under året. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2019 till och med januari 2020.

Skattelagstiftning 19:1 
Gunnar Rabe
978-913902160-5, 58 u, januari. 
I Skattelagstiftning 2018:1 ingår förutom alla väsentliga lagar på skatteområdet även lagar med EU-anknytning såsom fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget liksom OECD:s modellavtal. Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar sedan 1975. 

Nya sociallagarna 
Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson 
978-913911660-8, 32 u, januari. 
Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på; socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen. 

Att skriva rätt 
Elsa Trolle Önnerfors, Henrik Wenander
978-913920884-6, 2 u, januari. 
Vad ska man tänka på när man ska påbörja ett uppsatsarbete i juridik? Hur ska man på bästa sätt disponera sin text och hur hänvisar man till juridiska källor på ett korrekt vis? Och hur ska man planera för att bli klar med uppsatsen i tid? "Att skriva rätt" ger goda råd när det gäller uppsatsskrivning i juridik. Boken har ett praktiskt fokus och innehåller en mängd konkreta exempel. Den tar upp olika aspekter kring själva skrivprocessen och lägger dessutom stor vikt vid frågor om språkhantering och formalia. Boken behandlar akademiskt uppsatsskrivande på svenska och riktar sig i första hand till studenter som skriver uppsats på juristprogrammet och andra juridiska utbildningar. Framställningen bygger på författarnas mångåriga erfarenhet av att handleda och bedöma uppsatser på olika nivåer på juristprogrammet vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Barnets bästa 
Anna Singer
978-913911546-5, 7 u, januari. 
Barnets bästa – tillgodoseendet av barnets behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i rättsliga sammanhang?
Boken redogör för hur principen om barnets bästa kommit till uttryck i föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge, hur tvister mellan föräldrarna i dessa frågor skall avgöras och hur socialnämndens ansvar för att barn och unga får växa upp under goda och trygga förhållanden utformats. 

Samhället och de unga lagöverträdarna 
Lars Clevesköld, Birgit Thunved, Anders Thunved 
978-913911675-2, 6 u, januari. 
Boken beskriver de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Här behandlas också regelsystemet vad gäller ingripanden mot straffmyndiga ungdomar som har begått brott. Boken innehåller en beskrivning av de regler som gäller för rättegången i mål mot unga lagöverträdare och en redogörelse för de påföljder som därvid kan komma i fråga. Beräknas komma i början av 2019. 

Grundläggande rättigheter och juridisk metod 
Karin Åhman 
978-913920890-7, 2 u, februari. 
Grundläggande rättigheter och juridisk metod handlar främst om hur en rättighetsorienterad jurist bör närma sig ämnet såväl teoretiskt som praktiskt (i lagstiftningsärenden och i det tillämpande, praktiska rättslivet). Den kan ses som en introduktion till ämnet grundläggande rättigheter inom den juridiska disciplinen. 

Författningssamling i straffrätt 
Annika Norée (Redaktör), Dennis Martinsson (Redaktör), Malou Andersson (Redaktör) 
978-913920905-8, 8 u. 
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan också användas för självstudier. Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar, lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingår fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Vattenverksamhet 
Agnes Larfeldt Alvén, Rolf Strömberg 
978-913901783-7, nyhet, februari. 
Denna bok är en samlad redogörelse för vattenrätten och ger stöd för den som arbetar praktiskt med vattenrättsliga frågor vid t.ex. tillståndsprövning och tillsyn av vattenverksamhet. Den riktar sig även till den som av andra skäl vill fördjupa sig i det juridiska ramverket. I boken redogörs för rättsläget den 1 januari 2019. 

 

Socialtjänstens insatser för barn och unga 
Tomas Törnqvist, Carl-Gustaf Tryblom 
978-913911510-6, nyhet, februari. 

Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker.
Bokens innehåll:
• Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning.
• Handläggning och dokumentation av ansökan om bistånd, anmälan om missförhållanden, förhandsbedömning av anmälningar och socialtjänstens utredning av barn som far illa.
• Specifika frågeställningar avseende barn unga lagöverträdare, barn med funktionshinder, barn i familjerättsliga tvister, ensamkommande barn, elever med psykosociala problem och hedersrelaterat våld och förtryck.
• Socialtjänstens öppna insatser i hemmet och former för vård och boende utanför det egna hemmet.
• Frivillig vård eller tvångsvård.
• Sekretess, tystnadsplikt, kvalitet och tillsyn.

 

Försäkringsavtalsrätt 
Bertil Bengtsson 
978-913902099-8, 4 u, februari. 
Boken behandlar försäkringsavtalsrätten efter tillkomsten av 2005 års försäkringsavtalslag. Första delen ger en översikt över vissa allmänna frågor på rättsområdet, den andra delen kommenterar lagens bestämmelser.

 

Lärobok i immaterialrätt 
Marianne Levin, Åsa Hellstadius 
978-913920879-2, 12 u, februari. 
Detta klassiska verk behandlar upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt och känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt.

 

Finansiell ekonomi 
Adri De Ridder 
978-913911647-9, 3 u, februari. 
De senaste årens dynamik på kapitalmarknaden och framför allt relationen mellan företaget och finansmarknaden ryms i denna komprimerade översikt, som är anpassad både för studerande och praktiker. Ur innehållet: Tidsvärdet av kapital. Investeringsbedömning. Finansiell statistik. Portfölj- och kapitalmarknadsteori. Företagets kapitalkostnad. Företagets kapitalstruktur. Något om optioner. Inspel till marknaden. Nyheter är en ordlista och talrika övningsexempel.

UFB 2 VT Skolans författningar 2019 
978-913911699-8, februari. 
En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister som gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras två ggr/år och kallas under hösten UFB 2 ht samt årtal och under våren UFB 2 vt samt årtal.

 

Skiljeförfarande - en introduktion
Rasmus Josefsson, John Neway Herrman 
978-913920860-0, nyhet. 
Detta helt nya verk, är en introduktion till ämnet skiljemannarätt och ger läsaren en grundläggande förståelse och kunskap inom ämnet. Boken fokuserar på SCC:s regler och den svenska lagen och behandlar skiljeförfarandet från start till mål. 

 

Juridisk metodbok i socialt arbete 
Annika Rejmer, Stefan Zetterström, Sverker Scheutz, Therése Fridström Montoya 
978-913911489-5, nyhet, mars. 
Boken är en juridisk metodbok, avsedd primärt för studenter på socionomprogrammet samt yrkesverksamma socionomer inom kommunal socialtjänst. Den behandlar arbetsmetoder, rättskällelära och lagtolkning specifikt för blivande och yrkesverksamma socionomer.