Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Privacy Center

Här har du möjlighet att bestämma vilken typ av kommunikation du vill ha från oss i ditt prenumerationscenter.


Information om behandling av personuppgifter för författare

Till författare, redaktörer och andra experter som samarbetar med Norstedts Juridik AB

1 Behandling av dina personuppgifter

1.1 Norstedts Juridik AB, org.nr. 556226-6097, Warfvinges väg 39, 106 47 Stockholm (nedan ”Norstedts Juridik”), samlar in och behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla ett eller flera samarbetsavtal som du har ingått med Norstedts Juridik.

1.2 Nedan finner du en beskrivning av de personuppgifter som Norstedts Juridik samlar in om dig och behandlar samt för vilka ändamål och på vilken laglig grund som behandlingen sker.

1.3 För uppfyllandet av ett kontrakt eller annat ingånget avtal mellan dig och Norstedts Juridik. Norstedts Juridik samlar in eller behandlar nedanstående personuppgifter om dig i syfte att uppfylla ett kontrakt eller annat avtal ingånget mellan dig och Norstedts Juridik:

(a) Namn, titel, adress, e-post, telefonnummer, arbetsplats, foto, författarpresentation, födelsedatum, arvodesinformation och bankinformation vid utbetalning av ekonomisk ersättning.

Ditt namn och eventuell titel kommer permanent att behandlas vid publiceringen av dina verk, både i tryckt och digital form. Norstedts Juridik behandlar dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig och att ingå samarbetsavtal samt för marknadsföring av dina verk, registrering och betalning av ersättning och utvärderingar relaterade till samarbetet.

1.4 För uppfyllandet av rättslig förpliktelse. Norstedts Juridik får samla in och behandla följande personuppgifter om dig för att uppfylla lagkrav:

(a) Organisationsnummer/personnummer för inrapportering till Skatteverket vid utbetalning av ersättning.

1.5 För uppfyllandet av Norstedts Juridiks berättigade intressen. Norstedts Juridik behandlar följande personuppgifter om dig, som behandlas med stöd av en intresseavvägning:

(a) Namn, titel och eventuell arbetsplats.

Ovanstående personuppgifter behandlas i samband med tidigare utgivna verk eller andra litterära alster. Syftet är att ge en översikt över författarhistoriken och spridning av författarhistoriken till nya författare och kunder.

Uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning. Norstedts Juridiks berättigade intressen är att kunna erbjuda en uppdaterad och komplett författarhistorik.

2 Konfidentialitet och information om Norstedts Juridiks behandling av dina personuppgifter

2.1 Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast för de ändamål som anges i avsnitt 1.

2.2 Dina personuppgifter kommer att lagras hos Norstedts Juridik, där Karnov Group, systerbolag i Sverige och Danmark, har tillgång till uppgifterna i den mån det är nödvändigt.

2.3 Norstedts Juridik använder externa samarbetspartners som har tillgång till och behandlar dina personuppgifter, t.ex. namn och titel som anges i verk eller andra litterära alster. Godkänt innehåll skickas till Norstedts Juridiks samarbetspartners via e-post eller FTP-server för strukturering i publiceringsändamål. Om en samarbetspartner behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES-området sker detta med stöd av antingen EU-U.S. Privacy Shield eller Kommissionens standardiserade dataskyddsbestämmelser.

Du har möjlighet att begära en kopia av avtal som reglerar överföringen av dina personuppgifter genom att kontakta oss på e-post kundservice@nj.se

2.4 Norstedts Juridik sparar dina personuppgifter i högst ett år efter att samarbetet upphört, om inte Norstedts Juridik måste behålla dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med gällande lagstiftning.

Därutöver sparar Norstedts Juridik personuppgifter om författare till tidigare utgåvor av verk och andra litterära alster i syfte att ge en översikt över författarhistoriken och spridning av författarhistoriken till nya författare och kunder, så länge det är nödvändigt för ändamålet.

3 Dina rättigheter

3.1 Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och, om så är fallet, även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och viss ytterligare information om behandlingen. Vidare kan du alltid motsätta dig Norstedts Juridiks behandling av dina personuppgifter samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter. Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Vänligen kontakta oss på kundservice@nj.se vid frågor eller ärenden som gäller dina personuppgifter. Om du är missnöjd med Norstedts Juridiks personuppgiftsbehandling har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.