Tillbaka
Kurs i överprövning av offentlig upphandling
07/09 Digital   |   07/09 Stockholm

Överprövning av offentlig upphandling

Syftet med kursen är att redovisa överprövningsprocessen i upphandlingsmål i förvaltningsdomstolarna och att jämföra den med bestämmelserna i LOU/LUF och förvaltningsprocesslagen. Varmt välkommen!
Offentlig rätt
Kurs
Överprövning av offentlig upphandling
Ämnesområde
Offentlig rätt
Föreläsare
Anna Ulfsdotter Forssell
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Bestämmelserna om rättsmedel i offentlig upphandling härstammar från EU-direktiv och har införlivats i 20 kapitlet i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Under dagen redovisas förutom bestämmelserna om rättsmedel i LOU och LUF även de särskilda processuella regler för upphandlingsmål som har utvecklat rättspraxis. Här avses frågor avseende bl.a. talerätt, processramen samt bevisbörda och beviskrav. Under dagen behandlas vidare skadestånd i anledning av en utförd offentlig upphandling.

Genomgången präglas av en praktikers perspektiv med lärdomar och erfarenhet från processer i samtliga instanser, inklusive Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen.

Kursen behandlar bland annat:

 • Partsställning och processram i överprövningsprocessen
 • LOU:s rättsmedel – överprövning, skadestånd m.m.
 • Överprövningsbara beslut, talerätt och avtalsspärr
 • Bevisfrågor
 • Skadestånd
 • Nyheter inom den offentliga upphandlingen

Målgrupp

Kursen riktar sig till domare i förvaltningsdomstolar, advokater och biträdande jurister, jurister på myndigheter och offentliga bolag och upphandlingschefer som vill utöka sin förståelse för och kunskap om förvaltningsprocessen i offentlig upphandling.

Föreläsare

Anna Ulfsdotter Forssell

Anna Ulfsdotter Forssell

Anna Ulfsdotter Forssell är advokat och grundare av Advokatfirman Ulfsdotter - Ulfsdotter Law. Firman är specialiserad inom det upphandlingsrättsliga området.

Anna biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter/enheter i alla upphandlingsrelaterade frågor såsom strategiska frågor, upprättande av anbud eller förfrågningsunderlag, överprövningar och skadestånd. Anna har varit ombud för upphandlande myndigheter och enheter i ett stort antal rättsprocesser inom offentlig upphandling, varav flera i Högsta förvaltningsdomstolen och...

Omdömen

"Det var precis det här jag behövde, en genomgång av bestämmelserna kring överprövning och en hel del tips."
Mona
Kommunjurist
"Mycket bra föreläsare, både vad gäller formen för framställningen och innehållet."
Patricia
Advokat

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås vid fysiskt kurstillfälle. 

09:00-09:45

Förvaltningsprocessen i FPL

 • Partsställning
 • Domstolarnas roll i processen
 • Processramen
 • Överklagbarhet
 • Talerätt
09:45-10:30

Rättsmedlen i LOU

 • Överprövning
 • Civilrättslig/offentligrättslig bundenhet
 • Prövningstillstånd
 • Skadestånd
10:30-10:45
Kaffepaus
10:45-12:00

Upphandlingsmål i FPL

 • Kommunalbesvär/upphandlingsmål
 • Överprövningsbara beslut
 • Talerätt
 • Avskriva/avvisa
 • Avtalsspärr
 • Preskriptionstider
 • Avbryta - avsluta - inhibition
12:00-13:00
Lunchpaus
13:00-14:45

Upphandlingsmål i FPL (forts.)

 • Anbudens giltighetstid
 • Överprövning då avtal tecknats
 • Preklusionsfrågor
 • Domstolsprövningens omfattning
 • Kontradiktoriskt förfarande - tvistemålsliknande karaktär
14:45-15:15
Kaffepaus
15:15-16:15

Upphandlingsmål i FPL (forts.)

 • Beviskrav/bevisbördan
 • Skadeprövning
 • Beslut att göra om eller rätta
 • Prövningstillstånd till KamR och HFD
 • Ogiltighet
 • Förhållandet överprövning/skadestånd
16:15-16:30
Nyheter inom offentlig upphandling
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. 

Vid fysiskt kurstillfälle ingår även kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se