Till övergripande innehåll för webbplatsen

Sveriges Rikes Lag

Kors i taket. En ny lagbok.
Ta lagen i egna händer. Eller stoppa den i fickan.

Köp lagboken Registrera personlig kod

Tungviktaren i det svenska rättssystemet sedan 1861

Sedan Sveriges Rikes Lag gavs ut första gången 1861 har den varit det självklara valet för landets ledande jurister.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. 

Köp årets upplaga och få lagboksappen - den digitala versionen av lagboken - utan extra kostnad.

Lagboksappen kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och uppdateras en gång under året. Precis som med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen.

Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2021

Bland nya lagar som tagits in i lagboken 2021 kan nämnas

  • Lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning. Lagen ger brottsbekämpande myndigheter tillgång till ett nytt hemligt tvångsmedel som får användas under en förundersökning, i underrättelseverksamhet och vid särskild utlänningskontroll och bland annat innebär att krypterad datatrafik kan läsas av. Det ger myndigheterna tillgång till fler uppgifter än vad som tidigare har varit möjligt vid användningen av övriga hemliga tvångsmedel. Hemlig dataavläsning beslutas av domstol och användningen står under Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn.
  • Lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning. Den nya lagen innebär att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet. Rätten ska få bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett år.
  • Viktiga ändringar har också gjorts i bl.a. brottsbalken (1962:700), inkomstskattelagen (1999:1229), skatteförfarandelagen (2011:1244) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).