Rätten att söka skydd - en vägledning vid asylprövning

Av: Norstedts Juridik Ämne: Offentlig rätt, Utgivning, Förvaltningsrätt 2019-06-20

Asylprövning och frågor kring flyktingskap är ämnen som så gott som dagligen diskuteras i media och på arbetsplatser. Ibland blir diskussionen osaklig, och det är lätt att glömma att alla länder som har skrivit under FN:s flyktingkonvention har en skyldighet att se till att flyktingar som vill söka skydd också får göra det. I den senaste upplagan av boken Asylrätt, en praktisk introduktion ger Madelaine Seidlitz dig vägledning på området, steg för steg.

Den internationella flyktingrätten och folkrätten reglerar frågor kring i vilka situationer en person kan söka internationellt skydd; asyl, hur en bedömning om en framtida risk för förföljelse ska göras och när en person har rätt till skydd. Den reglerar också staters förpliktelser gentemot människor på flykt och skyldigheter såsom principen om non-refoulement.

På senare år har EU-rätten tillkommit och ska hanteras tillsammans med nationell lagstiftning liksom såväl nationell som internationell praxis. Sammantaget är systemet i sig komplext, vilket läggs på den redan mycket svåra uppgiften som det är att bedöma en persons skyddsbehov i relation den framtida risken för förföljelse. Allt detta utifrån en situation i ett annat land, inte sällan i en annan de av världen. 

Kraven på gedigen kunskap om såväl de juridiska förutsättningarna som situationen i det land som den asylsökande kommer från, måste vara stora. Dessutom behöver den som i olika sammanhang möter flyktingar och asylsökande ha förståelse för själva flyktingskapet som sådant liksom de övergrepp och trauma som många människor på flykt har utsatts för. 

Asylrätt

I boken presenteras grundläggande information om den internationella flyktingrätten och folkrätten, Europarådet och EU, relevant lagstiftning. Boken går sedan igenom ombudets, myndigheternas och domstolarnas olika roller liksom hur asylprocessen fungerar. 

I denna nya upplaga finns uppdaterad information kring EU:s, ganska komplexa, gemensamma asylsystem och planer för framtiden. Vidare finns ett antal ytterligare avgöranden presenterade. Boken ger också kort information om den så kallade begränsningslagen.

Här kan du läsa mer om och beställa boken Asylrätt, en praktisk introduktion.