Veckans nyheter | Aktuella rättsfall v. 20

Av: Norstedts Juridik Ämne: Nyheter
2019-05-17

SVT ska betala 50 000 kr för exponering av varumärke under direktsänd golftävling

Granskningsnämnden för radio och tv yrkade att Sveriges Television (SVT) skulle förpliktas betala en särskild avgift om 50 000 kr till staten med hänvisning till att det skett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen i en tv-sändning. Nämnden anförde att det skett varumärkesexponering i elektroniskt infogade skyltar under den aktuella golftävlingen. Kammarrätten tog del av sändningen och konstaterar att logotypen syns tydligt i bild under ca tre minuter samt att det inte funnits något informations- eller underhållningssyfte att visa logotypen. SVT har vid flera tidigare tillfällen påförts särskild avgift för liknande varumärkesexponeringar som den i målet aktuella och har valt att visa den direktsända golftävlingen trots att logotypen exponerades. Exponeringen pågick en inte obetydlig tid i en rikstäckande tv-sändning och kammarrätten finner att det finns grund för att påföra SVT den särskilda avgiften om 50 000 kr som anses vara proportionerlig för överträdelsens art, omfattning och varaktighet.

Kammarrätten i Stockholm 9716–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Student skickade ovälkomna meddelanden – avskiljs från universitetsutbildning

Högskolans avskiljandenämnd avslog universitetets begäran om att klaganden skulle avskiljas från utbildningen men universitetet överklagade och anförde att klagandens tillstånd utgjorde en psykisk störning samt att hans handlingar orsakat rädsla och obehag hos flera medstudenter. Förvaltningsrätten bedömde att de epostmeddelanden som klaganden skickat till flera kvinnliga medstudenter där han önskat fysisk närhet med dem var att betrakta som meddelanden av sexuell karaktär. Närmandena har varit ovälkomna och epostmeddelandena har inneburit rädsla och behag samt medfört att några av medstudenterna sjukanmält sig. Den utbildning som klaganden går innefattar verksamhetsförlagd utbildning där han kommer att möta patienter i utsatt ställning. Sammantaget fann förvaltningsrätten att det till följd av klagandens psykiska besvär fanns en påtaglig risk att han kunde komma att skada studenter eller andra under utbildningen. Klaganden avskildes från utbildningen. Kammarrätten delar förvaltningsrättens bedömning och avslår överklagandet.

# Kammarrätten i Stockholm 237–19

Skrivet av Linn C. Tiger


Vårdslös pilot ersättningsskyldig för totalhavererat flygplan

I juli 2015 inträffade en flygolycka i Varberg. Under starten totalhavererade flygplanet och förstördes helt av den uppkomna branden. Flygplanets ägare hade flygplanet försäkrat hos försäkringsbolaget som betalade ut försäkringsersättning till ägaren. Försäkringsbolaget väckte talan mot piloten och yrkade att han skulle betala ersättning för de uppkomna skadorna till försäkringsbolaget. Hovrätten delar tingsrättens slutsats att piloten har att göra det klart mer sannolikt att skadan orsakats av annat än pilotens vårdslöshet vilket han inte förmått. Det står vidare enligt hovrätten klart att piloten åsidosatte ett flertal föreskrifter i samband med flygningen och hovrätten finner att försäkringsbolaget har styrkt sitt påstående om att piloten genom vårdslöshet orsakat skadorna. Piloten är ersättningsskyldig för skadorna på flygplanet, marken och för kostnaden avseende skaderegleringen.

# Hovrätten för västra Sverige T 3732–18

Skrivet av Linn C. Tiger


LVU-vård för flicka som hotats med giftermål om hon inte sköter sig

En flicka har för skolpersoner berättat för skolpersonal att hon utsatts för våld, kontroll och hot av sina föräldrar och sin bror och att hon som en följd av detta inte vill återvända hem. Hon har också berättat att hon inte vill bära slöja och att det finns en tilltänkt make för henne samt att hon hotats med att giftermålet kan ske tidigare om hon inte sköter sig i skolan. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning om att det är sannolikt att flickan måste beredas vård enligt LVU.

# Kammarrätten i Jönköping 1498-19

Skrivet av Ashik Zaman


Allvarlig JO-kritik mot socialnämnd — verkställde dom om vård innan den hade vunnit laga kraft

I en dom beslutade kammarrätten att två barn skulle vårdas med stöd av LVU. Domen innehöll inte något beslut om att den gällde omedelbart. En vårdnadshavare överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen. Innan domstolen ifråga hade tagit ställning till överklagandet hämtade socialnämnden barnen i deras hem och tog med dem till ett familjehem. Socialnämnden i Bodens kommun får allvarlig kritik för att den verkställde domen om vård innan den hade vunnit laga kraft. JO uttalar även kritik mot en tjänsteman vid nämndens förvaltning för att innehållet i en journalanteckning gav missvisande information.

# Riksdagens ombudsmän JO 330–18

Skrivet av Petter Svensson


SLL skadeståndsskyldigt för otillåten direktupphandling av sjötrafik i Stockholms skärgård

På uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) har Waxholmsbolaget ansvarat för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård sedan lång tid tillbaka och sedan 1990-talet har Waxholmsbolaget anlitat privata leverantörer, bl.a. Ressel Rederi, som utfört sjötrafiken. Ressel gjorde gällande att SLL genomfört en otillåten direktupphandling som medfört skada för Ressel och yrkade skadestånd. Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att SLL genom otillåten direktupphandling har orsakat Ressel skada i form av onödiga kostnader och utebliven vinst. Ressel har även rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i överprövningsprocessen och sammantaget beslutar hovrätten att SLL ska betala skadestånd till Ressel med drygt 1 milj kr.

Svea hovrätt T 7651–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Grovt dobbleri vid illegalt anordnande av spelklubb

Målet är kopplat till den tidigare förekomsten av en illegal spelklubb med kontantspel vilken varit verksam i Bromölla och i Kristianstad. Då Ekobrottsmyndigheten gjorde en husrannsakan i maj 2017 visade det sig att en 33-årig man stått för hyreskontrakten till de lokaler som använts. 33-åringen har själv gjort vinst på flera miljoner kronor genom pokerspel på klubben och döms nu för grovt dobbleri, bland annat med hänsyn till att han låtit spelare låna pengar till spel. Hovrätten dömer nu honom även för grovt brott mot lotterilagen men friar honom från åtal för grov näringspenningtvätt. Han har tidigare i tingsrättens dom dömts även för häleri och bokföringsbrott. Tingsrätten bestämde påföljden till 1 år och 4 månaders fängelse medan hovrätten nu skärper straffet med ytterligare två månader.

# Hovrätten över Skåne och Blekinge B 2125-18

Skrivet av Ashik Zaman


Ändrade uppgifter i tidigare anställds Linkedin

Det är utrett att den tilltalade är ägare till en skola vid vilken målsäganden tidigare tjänstgjort som rektor och slutat efter en arbetskonflikt. Den tilltalade har utan målsägandens tillstånd berett sig tillgång till målsägandens Linkedin-konto och därefter ändrat en uppgift rörande hennes tjänstgöringstid på skolan. Det står klart för hovrätten att målsägandens konto inte haft någon funktion i hennes tidigare arbete vilket även den tilltalade måste ha förstått. Den tilltalade har framfört att han under lång tid försökt få henne att självmant ändra uppgiften om hennes tjänstgöringstid vilket hon inte gjort. Hovrätten finner nu att tingsrättens friande dom ska ändras och den tilltalade dömas för dataintrång med dagsböter som påföljd.

# Hovrätten över Skåne och Blekinge B 3080-18

Skrivet av Ashik Zaman