Veckans nyheter | Aktuella rättsfall v. 21

Av: Norstedts Juridik Ämne: Nyheter
2019-05-28

Träna agility jämställs inte med att ha arbetsförmåga

Klaganden yrkade försäkringsersättning för inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga till följd av en trafikolycka i mars 1996. Den medicinska utredningen tyder enligt hovrätten på att klaganden har sådana besvär, bl.a. bestående värk i nacke, axlar och begränsad rörelseförmåga, att hon saknar arbetsförmåga. Mot detta finns bevisning som talar för att klagandens hälsotillstånd är betydligt bättre än vad läkarintygen ger bild av. Av videomaterial i målet framgår att klaganden tränar agility 1–2 ggr/veckan och tävlar ibland. Av videosekvenserna går det enligt hovrätten att dra slutsatsen att klaganden har relativt god rörlighet, att hon klarar av att bära hinder och stänga en baklucka även om hennes rörelser kännetecknas av viss stelhet i överkroppen. Materialet är dock inspelat under en kortare period varefter klaganden haft tid för återhämtning. Sammantaget finner hovrätten, trots vissa frågetecken kring klagandens trovärdighet, att klaganden har styrkt att hon lider av sådana besvär att hon saknar arbetsförmåga att utföra den typ av kontorsarbete som kräver stresstålighet som hon utförde innan olyckan. Trafikolyckan bedöms vara orsaken till arbetsoförmågan och hovrätten beslutar att Trygg-Hansa ska betala livränta om 500 000 kr/år fram till att klaganden fyller 65 år samt betala 150 000 kr för kostnadsrisker och olägenheter.

# Svea hovrätt T 11475–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Föräldrar döms för grovt vållande till kroppsskada efter att dotter nästan dött av svält

Om de tilltalade i målet har i utredningen framgått att de i sin övertygelse om att deras dotter är en världsmedborgare underlåtit att anmälda hennes födsel till myndigheter och vidare låtit bli att mäta och väga henne på barnavårdscentral så väl som hemma. De har påstått att de försett sin dotter med näringsrik vegansk konst men då de tilltalade båda kom in med sin dotter till barnakuten visade det sig att hon nästan höll på att dö av svält. De döms nu som en följd för grovt vållande till kroppsskada till tre månaders fängelse.

# Göteborgs tingsrätt B 2918-19

Skrivet av Ashik Zaman


Gästhus inte att betrakta som bostad – saknar utrymme för matlagning

Bygglov beviljades för nybyggnad av gästhus efter rivning av en befintlig byggnad på fastigheterna men länsstyrelsen upphävde bygglovet med hänvisning till att detaljplanen inte medgav ytterligare bostadshus på fastigheten. Klagandena invände att det inte var fråga om ett bostadshus utan endast gäststuga utan kök. Till skillnad från länsstyrelsen bedömer mark- och miljödomstolen att för att betraktas vara en bostad så krävs det att utrymme för matlagning samt inredning och utrustning för matlagning i enlighet med Boverkets Byggregler gällande krav för bostäder. Utredningen visar att det aktuella gästhuset saknar utrymme för matlagning och mark- och miljödomstolen konstaterar att byggnaden inte uppfyller alla krav för att anses vara en bostad. Mot bakgrund av detta bedömer mark- och miljödomstolen att gästhuset är att betrakta som ett gårdshus i överensstämmelse med detaljplanen. Placeringen av gästhuset drygt en meter från tomtgränsen medför viss insyn för grannarna men enligt mark- och miljödomstolen är det inte att anse som någon betydande olägenhet. Mark- och miljödomstolen fastställer nämndens beslut att bevilja bygglov för gästhuset.

# Mark- och miljödomstolen i Växjö 505–19

Skrivet av Linn C. Tiger


Tingsrätten dömer för grov våldtäkt mot flicka som begicks för 24 år sedan

Målet avser en grov våldtäkt mot en flicka som vid tillfället var 8 år gammal år 1995 då hon överfölls och drogs in i ett skogsområde. Efter att två DNA-analyser gjorts som båda gett den starkaste möjliga värderingen för att sperma som påträffats kommer från den tilltalade, finner tingsrätten nu med hänsyn även till att den tilltalade hade anknytning till platsen, att det är han som är gärningsman. Straffvärdet har bedömts vara 8 års fängelse beaktat att våldtäkten innefattat våld som orsakat flickan allvarliga skador samt att den grova våldtäkten ödelagt flickans liv. Eftersom det förflutit 24 år sedan gärningen begicks reduceras fängelsestraffet med två år. Påföljden blir således 6 års fängelse.

Göteborgs tingsrätt B 3158-19

Skrivet av Ashik Zaman


JO: Inte fel av skola att ta ner kränkande studentbanderoll

Elever på en gymnasieskola monterade en banderoll på ett studentflak med texten "#Metoo för kvinnor som försökt ligga sig till framgång men misslyckats". En lärare på skolan ansåg att banderollen inte var förenlig med skolans värdegrund och beordrade eleverna att ta ned den. Frågan i JO:s ärende är om det var förenligt med elevernas yttrandefrihet. Texten på banderollen hade orsakat en hätsk stämning mot klassen, och det fanns en oro för klassens trygghet. Enligt JO får det därmed anses klart att det fanns en konkret risk för att banderollen skulle ha orsakat ordningsstörningar på skolan. JO har därför ingen invändning mot att skolan beordrade eleverna att ta ned banderollen.

# Riksdagens ombudsmän JO 6852–18

Skrivet av Petter Svensson


Skådespelare medges avdrag för agentkostnader

Den klagande har nekats avdrag för kostnader för sin agent på grund av att dessa har ansetts utgöra kostnader för att förvärva en ny förvärvskälla. Den klagande har hävdat att det rör sig om löpande kostnader som uppstått under anställningstiden gällande förhandlingar om bland annat lön och försäkringar. Domstolen anser att de kostnader som den klagande haft för agentens arbete är sådana utgifter för att förvärva inkomster som enligt 12 kap. 1 § IL är avdragsgilla. Domstolen anser inte att kostnaderna kan anses utgöra personliga levnadskostnader eller att det i 9, 12 eller 60 kap. IL finns bestämmelser som hindrar att kostnaden dras av.

# Kammarrätten i Stockholm 645–19

Skrivet av Peter Krohn


Man som tillhör våldsbejakande vänsterextrema kretsar döms för synnerligen grov vapenbrott

Tingsrätten dömer en 32-årig man för synnerligen grovt vapenbrott i fem år efter att det bevisats att han olovligen innehaft vapen och ammunition som påträffats utanför en container i Jönköping. De vapenfynd som målet avser har sammantaget bestått av fem halvautomatiska gevär och ammunition. Brottets rubricering beror på att det är vapen som är av särskilt farlig beskaffenhet som används att skjuta mot människor i syfte att döda. Vidare har containern varit enkel att bryta sig in i och den tilltalade har tillhört den ”autonoma miljön” med vilket begrepp förstås den våldsbejakande vänsterextremismen, varför det funnits risk för att vapnen skulle komma att användas i brottslig verksamhet.

# Jönköpings tingsrätt B 2199-18

Skrivet av Ashik Zaman


Tvångsrekrytering till Al Shabaab inte hinder mot svenskt medborgarskap

Migrationsverket avslog mannens ansökan om svenskt medborgarskap med motiveringen att han varit verksam i Al Shabaab, en organisation som är känd för att verksamheten omfattar systematiska, omfattande och grova övergrepp såsom tortyr och avrättningar. Mannen anförde att han tvångsrekryterats och att han tränats för attentat men att han lämnat organisationen efter tvångsträningen. Enligt migrationsdomstolen kan begreppet “verksam” inte vidgas till att omfatta vilken som helst koppling till en ifrågasatt organisation. Mot bakgrund av vad som framkommit bedömer migrationsdomstolen att det är orimligt att kräva av mannen att han ska visa att han försökt förhindra att utsättas för tvånget. Han bedöms inte ha varit redo att delta i det planerade attentatet och migrationsdomstolen bedömer inte att mannen kan anses ha varit verksam i Al Shabaab på ett sätt som kan läggas honom till last i det aktuella målet om svenska medborgarskap. Eftersom mannen uppfyller övriga krav beslutar migrationsdomstolen att bevilja honom svenskt medborgarskap.

# Migrationsdomstolen i Malmö UM 13335–18

Skrivet av Linn C. Tiger