Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om skadestånd vid myndighetsutövning
10/03 Digital   |   10/03 Stockholm

Skadestånd vid myndighetsutövning

Välkommen på kurs med Carl Lebeck! Kursen behandlar reglerna om skadestånd vid fel i myndighetsutövning i förhållande till skadeståndslagen, RF, EKMR och EU-rätten.
Offentlig rätt
Kurs
Skadestånd vid myndighetsutövning
Ämnesområde
Offentlig rätt
Föreläsare
Carl Lebeck
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en översikt över rättsregler och praxis vad gäller skadestånd vid fel i myndighetsutövning hos statliga och kommunala myndigheter. Deltagande på kursen utvecklar dina kunskaper om de olika regelkomplexen, av bedömningar gällande uppsåt och vårdslöshet och i kausalitets- samt skadebedömningsfrågor.

Skadestånd vid myndighetsutövning är ett område där det skett snabb rättsutveckling under senare tid samtidigt som området blivit mer komplext under inflytande av Europarätten. I Europarätten ses offentligrättsliga skadestånd som en del av den enskildes rättsskydd (jfr Art. 47 EU-stadgan och Art. 13 EKMR).

Denna kurs behandlar dels de allmänna reglerna om skadestånd samt frågor om skadestånd p.g.a. överträdelser av RF. Vidare behandlas de Europarättsliga grunderna för skadestånd under EU-rätten och EKMR. EU-rätten och EKMR skiljer sig dels genom utrymmet för skadestånd p.g.a. lagstiftning och dels p.g.a. det större utrymmet för skadestånd p.g.a. domstolars agerande.

Frågor om vårdslöshet och det allmännas ansvar vad gäller skadestånd aktualiseras också, i synnerhet i förhållande till Europarätten.

Vad gäller Europarätten finns också delvis andra beräkningsgrunder för att bedöma skador än vad som traditionellt gällt i svensk rätt, där man som huvudregel endast ersatt ekonomiska skador.

Kursen behandlar bland annat:

 • Allmänna regler rörande skadestånd vid myndighetsutövning
 • Skadestånd p.g.a. myndigheters överträdelser av RF
 • Skadestånd p.g.a. myndigheters överträdelser av EU-rätten.
 • Skadestånd p.g.a. myndigheters överträdelser av EKMR
 • Skadeståndsgrunder och skadeståndsberäkning

Målgrupp

Kursen riktar sig till praktiskt verksamma jurister vid advokatbyråer, myndigheter och domstolar. Grundläggande kunskaper om förvaltningsrätt och relevanta delar av skadeståndsrätten förutsätts men inte specialisering utöver det.

Föreläsare

Carl Lebeck

Carl Lebeck

Carl Lebeck är jur.dr. i offentligrätt (Stockholms Universitet) och har mastersexamina i juridik från Harvard Law School och Oxford University. Han har publicerat ett stort antal böcker och artiklar, bl.a. "EU-stadgan om grundläggande rättigheter" (Studentlitteratur, 2 uppl. 2016), "Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten" (Norstedt Juridik 2018) och "De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt: en komparativ studie" (ak. avh., Jure förlag 2019). Han har lång erfarenhet av forskning och undervisning vid universitet...

Såhär säger Carl Lebeck om kursen:

Det är ett område som är praktiskt betydelsefullt och som är satt i snabb förändring genom inflytande från EU-rätten och EKMR.[...] Deltagaren får en översikt över de numera samverkande regelkomplexen mellan skadeståndsrätten, RF, EKMR och EU-rätten. EKMR och/eller EU-rätten berör numera direkt eller indirekt de flesta rättsområden.

 

Omdömen

"Sakkunnigt i alla delar, bra med sammanfattande slutsatser efter olika delmoment."
Tidigare deltagare
"Carls genomgång kändes mycket genomarbetad och gedigen."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30-09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-10:15

Skadestånd vid myndighetsutövning

 • Skadeståndslagen
 • RF
 • EKMR
 • EU-rätten
 • De olika regelkomplexens tillämplighet
10:15-10:30

Kaffepaus

10:30-11:30

Typer av fel

 • Fel i myndighetsutövning
 • Fel i faktisk verksamhet hos myndigheter
 • Gränsdragning mellan myndigheters fel och enskildas ansvar
 • Fel i domstolsbeslut
 • Fel i lagstiftning
11:30-12:30

Lunch

12:30-13:30

Standarden för ansvar

 • Vårdslöshet
 • Uppsåt
 • Strikt ansvar
 • Mildare ansvar för myndigheter?
13:30-13:40

Bensträckare

13:40-14:45

Problem utifrån praxis

 • Kan fel i handläggning leda till skadeståndsansvar?
 • Myndigheters skyldighet att åsidosätta svensk lagstiftning som strider mot EU-rätten?
14:45-15:00

Kaffepaus

15:00-16:30

Bedömningar av skador

 • Ersättning för ekonomiska skador
 • Ersättning som medel för effektivt åtnjutande av rättigheter: ideella och ekonomiska skador
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se