Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Folkrätt

Folkrätt

Folkrätten består av regler och principer som reglerar hur stater och vissa andra internationella aktörer ska samarbeta och agera gentemot varandra.

Om folkrätt

Folkrätten är en juridisk disciplin och den offentliga delen av internationell rätt. Den behandlar en rättsordning mellan stater, i motsats till den rätt som gäller för medborgare inom stat. Folkrätten baseras främst på traktater (överenskommelser) och sedvanerätt.

Folkrättens rättskällor utgörs av internationell sedvänja och av internationella avtal. Den primära folkrätten innehåller regler som är bindande även för de stater som inte ratificerat tillämpligt internationellt avtal eller erkänner viss internationell sedvänja.

Folkrätten kräver bland annat respekt för FN-stadgan och dess regler om territoriell integritet och förbud mot våldsanvändning. Folkrätten innehåller också regler om ansvarsutkrävande för internationella brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. I folkrätten ingår bland annat mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt, internationell straffrätt och traktaträtt.