Nya krav på skolornas elevhälsa

Av: Norstedts Juridik Ämne: Skola och utbildning, Kommun, Förvaltningsrätt 2019-05-29

Många elever behöver olika former av stöd i sin utveckling under utbildningen, och i de flesta skolformer är det elevhälsan som har ansvaret för detta. I nya upplagan av sin bok Elevhälsan i den nya skollagen behandlar Lars-Åke Johnsson, med sikte på elevhälsan, alla viktiga numera gällande bestämmelser i den nya skollagen och i centrala hälso- och sjukvårdsförfattningar.

ANMÄL DIG TILL NYHETSBREVET OM SKOLA

Flera miljoner människor är varje dag på olika sätt engagerade i den svenska skolans verksamhet, som syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. I denna centrala samhällsfunktion formas de samhällsmedborgare som i framtiden ska ta över vårt samhälle, och här fyller elevhälsan en viktig roll för de elever som är i behov av stöd under utbildningen.

Svårtillgängliga ändringar i skollagen
Sedan förra upplagan av boken Elevhälsan i den nya skollagen har riksdagen vid närmare 30 tillfällen beslutat om mer eller mindre omfattande och delvis svårtillgängliga ändringar och tillägg i skollagen. Många av dessa berör direkt eller indirekt verksamheten i skolornas elevhälsa. Här kan bland annat nämnas särskild bedömning av elevers kunskapsutveckling, utredning av elevfrånvaro, tidiga stödinsatser i form av extra anpassningar, uppföljning av sådana anpassningar och överlämnande av uppgifter mellan olika skolformer.

God förvaltning hos elevhälsan
Samtidigt har andra, mer omfattande lagstiftningsprojekt av betydelse för främst elevhälsans medicinska gren genomförts. Den 1 april 2017 trädde en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) i kraft och ersatte en äldre lag. En ny förvaltningslag (2017:900) gäller från den 1 juli 2018. Bland nyheterna där kan nämnas att bestämmelserna om grunderna för god förvaltning gäller även i annan förvaltningsverksamhet hos förvaltningsmyndigheter, till exempel hos elevhälsan.Elevhälsan i den nya skollagen

Det är också viktigt att känna till lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, som trädde i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen har klagomålssystemet ändrats, och numera är det även i elevhälsan i de flesta situationer vårdgivaren som ska ta emot och besvara klagomål från patienter och deras närstående.

Här kan du läsa mer om och beställa boken Elevhälsan i den nya skollagen.