Regeringen upphäver länsstyrelsens beslut på grund av ett “grovt fel” i handläggningen

Av: Petter Svensson Ämne: Miljörätt, JUNO, Förvaltningsrätt, JUNO Nyheter 2020-04-24

Länsstyrelsen agerade i strid med förvaltningslagen genom att inte kommunicera ett yttrande till Svenska kraftnät innan man fattade beslut om att bevilja förundersökningstillstånd. Det slår regeringen fast och upphäver beslutet. -Det rör sig om ett grovt fel från länsstyrelsens sida, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Länsstyrelsen i Skåne beslutade i september 2019 att ge Svenska kraftnät förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen gällande tre fastigheter i de skånska kommunerna Hörby och Sjöbo, vilket innebär att man fick tillträde för att undersöka fastigheterna innan en eventuell expropriation. Detta med anledning av en planerad likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland, som enligt ansökan bland annat ska bidra till att öka handeln mellan de två länderna. Berörda fastighetsägare överklagade beslutet, som avser hela fastigheterna, eftersom de anser att det är en alltför ingripande åtgärd. Dessutom menade dem att länsstyrelsen brutit mot förvaltningslagen i sin handläggning.

- Vi gjorde gällande att länsstyrelsen agerat i strid med kommunikationsplikten då man inte kommunicerade vårt yttrande till Svenska kraftnät innan man fattade beslut i ärendet, säger Ylva Ehrnrooth, som biträder en av fastighetsägarna.

Under hösten 2018 valde hennes klient att inte skriva på Svenska kraftnäts förslag till en frivillig överenskommelse eftersom de inte kunde acceptera att förundersökningstillståndet skulle omfatta hela fastigheten — enligt Ylva Ehrnrooth återkom aldrig Svenska kraftnät till hennes klient utan ansökte istället om förundersökningstillstånd hos länsstyrelsen i Malmö. Under handläggningen av ärendet vid Regeringskansliet fattade Svenska kraftnät i början av 2020 en frivillig överenskommelse med en av parterna, som inte biträds av Ylva Ehrnrooth, gällande tillträde till dennes fastighet.

- Eftersom mitt yttrande inte kommunicerades utreddes det inte om det fanns en möjlighet för min klient och Svenska kraftnät att genom en överenskommelse också komma överens om en begränsning av förundersökningstillståndet. Expropriation är en ingripande åtgärd som inte ska aktualiseras innan frivilliga lösningar har prövats ordentligt, säger Ylva Ehrnrooth.

Länsstyrelsen kritisk till regeringens beslut
Regeringen ger i sitt beslut från den 12 mars i år fastighetsägarna rätt — och menar att länsstyrelsen skulle ha kommunicerat Ylva Ehrnrooths yttrande till Svenska kraftnät innan beslut fattades. Förundersökningstillstånden för de tre fastigheterna upphävs och ärendena återförvisas till länsstyrelsen för ny prövning. Regeringen konstaterar att en frivillig överenskommelse kunde ha fattats med de berörda fastighetsägarna och menar att det är ”olyckligt att bristfällig hantering av kontakter vid Svenska kraftnät och bristande utredning vid länsstyrelsen lett till att förundersökningstillstånd lämnats”.

Marcus Norlin, länsassessor vid rättsenheten på länsstyrelsen i Malmö, är kritisk till regeringens beslut. Han betonar att det endast är material av betydelse för utgången som ska skickas till parterna, inte varje uppgift som tillförts ärendet — och anser att det var obehövligt i detta fall då beslutet inte har gått Svenska kraftnät emot.

- Denna tolkning av kommuniceringsskyldigheten ger indirekt upphov till en skyldighet för beslutsmyndigheten att, genom skriftväxling, verka för att parterna når en överenskommelse.

- Det är svårt att se var regeringen finner täckning för slutsatsen att det, förutom den frivilliga överenskommelsen, även funnits utrymme för en frivillig uppgörelse mellan Svenska kraftnät och de övriga fastighetsägarna. De har såväl under länsstyrelsens handläggning av ansökningsärendet som under regeringens handläggning av överklagandena i delar bestritt Svenska kraftnäts ansökan om förundersökningstillstånd, säger han.

Ylva Ehrnrooth är av en annan uppfattning och berättar att Svenska Kraftnät efter regeringens beslut hört av sig till henne om en möjlighet att sluta en frivillig överenskommelse.

- Vi har haft en mycket konstruktiv diskussion. Detta visar med all tydlighet att det fanns en möjlighet för fastighetsägaren och Svenska kraftnät att komma överens redan vid handläggningen hos länsstyrelsen, säger hon.

Kommuniceringspliktens praktiska betydelse
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, instämmer i regeringens beslut och menar att det inte råder några frågetecken om att länsstyrelsen agerat felaktigt.

- Det rör sig om ett grovt fel från länsstyrelsens sida. Den här föreställningen om att man inte behöver kommunicera ”eftersom det inte gått parten emot” kan man ju inte påstå i ett sådant här fall då det inte gäller den part som skickat in yttrandet. Det visar på att man saknar grundläggande kunskap i förvaltningsrätt.

- Det blir här tydligt vilken praktisk betydelse kommuniceringsplikten har. En korrekt kommunicering hade i detta fall kunnat ha lett ett annat slut, det vill säga en frivillig överenskommelse, konstaterar han.

Ylva Ehrnrooth pekar också på att länsstyrelsens bristande utredning har medfört extra kostnader för staten.

- Ett viktigt syfte med utredningsplikten och kommunikationsplikten i förvaltningslagen är just att ärendet blir tillräckligt utrett för ett materiellt korrekt beslut redan i första instans och att man därigenom kan undvika onödiga rättsprocesser.

Ylva Ehrnrooth menar att de tidigare inblandande tjänstemännen nu är att beteckna som jäviga — varför hon önskar att nya handläggare och beslutsfattare ansvarar för den nya prövningen hos länsstyrelsen. Olle Lundin betonar att det inte finns några formella regler som hindrar att samma tjänstemän handlägger det återförvisade ärendet och att det av effektivitetsskäl är vanligt att så sker hos myndigheter. Däremot kan man enligt honom fundera över lämpligheten i detta.

- För trovärdighetens skull kan det vara klokt att byta ut handläggare i ett sådant här fall, inte minst för att visa att man tar det på allvar och för att undvika misstankar om att det i praktiken föreligger en jävsliknande situation.

Länsstyrelsen låter meddela att Svenska kraftnät har förelagts att inom två veckor yttra sig över regeringens beslut — och att ärendet därefter kommer att fördelas till en handläggare.

Av Petter Svensson, jurist och redaktionschef JUNO nyheter, Norstedts Juridik

Prova JUNO Nyheter
Artikeln är ursprungligen publicerad 2020-04-17 i JUNO Nyheter, en tjänst som dagligen bevakar ett brett spektrum av rättsområden och innehåller krönikor, analyser och sammanfattningar av aktuella domar. Nu ges möjlighet att prova JUNO och nyhetstjänsten fritt i två veckor.